ZM Boskovice č. 4

3 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace – Nemocnice Boskovice s.r.o

5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

5.2. ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM

5.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 ve schváleném znění T: 20.05.2019 O: OKT

5.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6 - Smlouva o poskytnutí dotace - Festival Boskovice 2019

6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

6.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000,00 Kč mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružením pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724, v předloženém znění. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

6.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 T: 24.05.2019 O: OKT

6.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7 - Žádost HZS JmK o finanční příspěvek z rozpočtu města Boskovice

7.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

7.2. ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099. Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM

7.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099 ve schváleném znění T: 20.05.2019 O: OKT

7.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8 - Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019 - návrh rozdělení

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

8.2. ZM schvaluje rozdělení dotací v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019 dle předloženého materiálu

8.3. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM

8.4. ZM ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019 ve schváleném znění se žadateli dle předloženého materiálu T: 31.05. 2019 O: OKT

8.5. ZM ukládá uveřejnit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Program regenerace městských památkových rezervací a zón - návrh na rozdělení účelové dotace pro Boskovice na rok 2019
10 - Záměr pořízení Změny č. 2 (souboru dílčích změn) Regulačního plánu části MPZ Boskovice

Návrhová komise – uvedla, že se bude hlasovat o usnesení dle předloženého materiálu:

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

10.2. ZM rozhoduje ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 72 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice. Změna bude pořizována zkráceným postupem

10.3. ZM stanovuje následující rozsah změny č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice: • prověření možnosti zvýšení indexu zastavění pozemku a indexu podlažní plochy v území označeném jako „Blok R“; • prověření možnosti zrušení navrhované dostavby v území na pozemcích parc. č. 18/3, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 20/6, 20/8, 20/7 a 21, v k.ú. Boskovice; • prověření možnosti úpravy regulačních prvků architektonického řešení ve vztahu k území označenému jako „Blok A“ 19

10.4. ZM ukládá zajistit provedení výběrového řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku „Změna č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice“ T: 31.05.2019 O: STAV

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 16
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 6
Návrh byl přijat
11 - Záměr pořízení Změny č. 3 (souboru dílčích změn) Územního plánu Boskovice

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

11.2. ZM rozhoduje v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 3 Územního plánu Boskovice

11.3. ZM ukládá zahrnout do návrhu Zadání změny č. 3 Územního plánu Boskovice jednotlivé návrhy na dílčí změny pod č. 1a, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 dle přiloženého seznamu

11.4. ZM ukládá zpracovat návrh Zadání změny č. 3 Územního plánu Boskovice T: 31.08.2019 20 O: STAV

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
12 - Záměr prodeje částí pozemků - FIKO CZ s. r. o.

12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

12.2. ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 500/2, p. č. 500/3, p. č. 6921/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 500/4 o výměře 20 m² v k. ú. Boskovice společnosti FIKO CZ s. r. o., IČ: 063 81 073, se sídlem Komenského 323/17, Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem

12.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemků p. č. 500/2, p. č. 500/3, p. č. 6921/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 500/4 o výměře 20 m² v k. ú. Boskovice T: 30.04.2019 O: OSM

12.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 11.06.2019 O: OSM

12.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 500/2, p. č. 500/3, p. č. 6921/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 500/4 o výměře 20 m² v k. ú. Boskovice společnosti 21 FIKO CZ s. r. o., IČ: 063 81 073, se sídlem Komenského 323/17, Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: září 2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
13 - Záměr prodeje pozemku - manželé K.

13.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

13.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4308/1 - trvalý travní porost o výměře 20 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem

13.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 4308/1 - trvalý travní porost o výměře 20 m²v k. ú. Boskovice T: 30.04.2019 O: OSM

13.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 11.06.2019 O: OSM

13.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 4308/1 - trvalý travní porost o výměře 20 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: září 2019 O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
14 - Záměr prodeje pozemků - T-CAR spol. s r. o.

14.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

14.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 3337/7 orná půda o výměře 557 m² a p. č. 3336/2 - zahrada o výměře 56 m² v k. ú. Boskovice T-CAR spol. s r. o., Dřevařská 2263/31, Boskovice, IČ: 253 03 732 za cenu stanovenou znaleckým posudkem

14.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 3337/7 orná půda o výměře 557 m² a p. č. 3336/2 - zahrada o výměře 56 m² v k. ú. Boskovice T: 30.04.2019 O: OSM 24

14.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 11.06.2019 O: OSM

14.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 3337/7 orná půda o výměře 557 m² a p. č. 3336/2 - zahrada o výměře 56 m² v k. ú. Boskovice T-CAR spol. s r. o., Dřevařská 2263/31, Boskovice, IČ: 253 03 732 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: září 2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 12
Hlasů proti: 7
Zdrželo se: 5
Návrh nebyl přijat
15 - Záměr prodeje části pozemku - pan V.

15.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

15.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 496/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 230 m² v k. ú. Boskovice panu V., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem

15.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 496/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 230 m² v k. ú. Boskovice T: 30.04.2019 O: OSM

15.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 11.06.2019 O: OSM

15.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit k projednání návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 496/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 230 m² v k. ú. Boskovice panu V., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: září 2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
16 - Majetkové vypořádání (parkoviště Hybešova) - Jihomoravský kraj

16.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

16.2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p. č. 2016/1, p. č. 2017/1, p. č. 2021, p. č. 2022, p. č. 2023, dle GP čís. 4820-3270/2016 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2022/2 o výměře 622 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice 27

16.3. ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu částí pozemků v k. ú. Boskovice (dle GP čís. 4975-6069/2017), a to části pozemku p. č. 38 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 38/2 o výměře 101 m², části pozemku p. č. 42/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 42/4 o výměře 21 m², části pozemku p. č. 56/1 – ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 56/15 o výměře 67 m², části pozemku p. č. 112/1 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 112/9 o výměře 55 m², části pozemku p. č. 131 – zastavěná plocha, zbořeniště, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 131/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6880/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6880/5 o výměře 7 m², části pozemku p. č. 6881/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6881/4 o výměře 1 m², části pozemku p. č. 6883/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6883/4 o výměře 24 m², části pozemku p. č. 6884/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6884/9 o výměře 242 m², části pozemku p. č. 6886 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6886/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6888/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6888/4 o výměře 143 m², části pozemku p. č. 6889 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6889/2 o výměře 57 m², části pozemku p. č. 6890 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6890/2 o výměře 14 m², části pozemku p. č. 6899 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6899/3 o výměře 175 m², části pozemku p. č. 6923 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6923/2 o výměře 24 m² a pozemku p. č. 56/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví města Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337

16.4. ZM ukládá zveřejnit záměr bezúplatného převodu částí pozemků v k. ú. Boskovice dle GP čís. 4975-6069/2017, a to části pozemku p. č. 38 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 38/2 o výměře 101 m², části pozemku p. č. 42/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 42/4 o výměře 21 m², části pozemku p. č. 56/1 – ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 56/15 o výměře 67 m², části pozemku p. č. 112/1 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 112/9 o výměře 55 m², části pozemku p. č. 131 – zastavěná plocha, zbořeniště, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 131/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6880/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6880/5 o výměře 7 m², části pozemku p. č. 6881/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6881/4 o výměře 1 m², části pozemku p. č. 6883/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6883/4 o výměře 24 m², části pozemku p. č. 6884/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6884/9 o výměře 242 m², části pozemku p. č. 6886 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6886/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6888/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6888/4 28 o výměře 143 m², části pozemku p. č. 6889 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6889/2 o výměře 57 m², části pozemku p. č. 6890 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6890/2 o výměře 14 m², části pozemku p. č. 6899 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6899/3 o výměře 175 m², části pozemku p. č. 6923 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6923/2 o výměře 24 m² a pozemku p. č. 56/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice T: 30.04.2019 O: OSM

16.5. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru bezúplatného převodu pozemků T: 11.06.2019 O: OSM

16.6. ZM ukládá předložit návrh darovací smlouvy na bezúplatné nabytí částí pozemků p. č. 2016/1, p. č. 2017/1, p. č. 2021, p. č. 2022, p. č. 2023, dle GP čís. 4820-3270/2016 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2022/2 o výměře 622 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice T: 11.06.2019 O: OSM 16.7. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod částí pozemků v k. ú. Boskovice (dle GP čís. 4975- 6069/2017), a to části pozemku p. č. 38 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 38/2 o výměře 101 m², části pozemku p. č. 42/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 42/4 o výměře 21 m², části pozemku p. č. 56/1 – ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 56/15 o výměře 67 m², části pozemku p. č. 112/1 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 112/9 o výměře 55 m², části pozemku p. č. 131 – zastavěná plocha, zbořeniště, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 131/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6880/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6880/5 o výměře 7 m², části pozemku p. č. 6881/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6881/4 o výměře 1 m², části pozemku p. č. 6883/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6883/4 o výměře 24 m², části pozemku p. č. 6884/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6884/9 o výměře 242 m², části pozemku p. č. 6886 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6886/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6888/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6888/4 o výměře 143 m², části pozemku p. č. 6889 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6889/2 o výměře 57 m², části pozemku p. č. 6890 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6890/2 o výměře 14 m², části pozemku p. č. 6899 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově 29 vzniklý pozemek p. č. 6899/3 o výměře 175 m², části pozemku p. č. 6923 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6923/2 o výměře 24 m² a pozemku p. č. 56/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví města Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, k projednání ZM T: 11.06.2019 O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
17 - Majetkové vypořádání (chodníky Kpt. Jaroše) - Jihomoravský kraj

17.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

17.2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků (dle GP 4975-6069/2017), a to části p. č. 6924/1, dle GP nově vzniklý pozemek p. č. 6924/6 – ostatní plocha, ostatní 30 komunikace o výměře 27 m², části p. č. 6887, dle GP nově vzniklé pozemky p. č. 6887/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m²a p. č. 6887/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m², části p. č. 6882, dle GP nově vzniklé pozemky p. č. 6882/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m², p. č. 6882/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m², p. č. 6882/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m² a p. č. 6882/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m² a části p. č. 6951/1, dle GP nově vzniklý pozemek p. č. 6951/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 275 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice

17.3. ZM ukládá předložit návrh darovací smlouvy na bezúplatné nabytí částí pozemků (dle GP 4975-6069/2017), a to části p. č. 6924/1, dle GP nově vzniklý pozemek p. č. 6924/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m², části p. č. 6887, dle GP nově vzniklé pozemky p. č. 6887/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² a p. č. 6887/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m², části p. č. 6882, dle GP nově vzniklé pozemky p. č. 6882/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m², p. č. 6882/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m², p. č. 6882/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m² a p. č. 6882/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m² a části p. č. 6951/1, dle GP nově vzniklý pozemek p. č. 6951/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 275 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice, k projednání ZM T: 31.12.2019 O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
18 - Prodej stavebního pozemku, návrh kupní smlouvy - paní D.

18.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

18.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 3392/4 o výměře 645 m² a p. č. 3400/14 o výměře 154 m² v k. ú. Boskovice paní D., Boskovice za nabídnutou cenu 2.202,00 Kč/m² včetně DPH Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ZM. 18.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 3392/4 o výměře 645 m² a p. č. 3400/14 o výměře 154 m² v k. ú. Boskovice s paní D., Boskovice za nabídnutou cenu 2.202,00 Kč/m² včetně DPH, dle předloženého návrhu T: 30.06.2019 O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
19 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé L.

19.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

19.2. ZM schvaluje prodej podílu 628/32537 z pozemku p. č. 296/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1103 m² v k. ú. Boskovice manželům L., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²

19.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 628/32537 z pozemku p. č. 296/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1103 m² v k. ú. Boskovice manželům L., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ZM

19.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 628/32537 z pozemku p. č. 296/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1103 m² v k. ú. Boskovice s manželi L., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 30.06.2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
20 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé M.

20.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 33

20.2. ZM schvaluje prodej podílu 635/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům M., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²

20.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 635/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům M., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu ZM

20.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 635/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m²v k. ú. Boskovice s manželi M., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 30.06.2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
21 - Návrhy kupních smluv - manželé K., manželé K., manželé V.

21.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

21.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1691/2 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1691/29 o výměře 31 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu 400,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 8 zápisu ZM

21.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1691/2 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1691/30 o výměře 39 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu 400,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM

21.4. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1691/2 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1691/31 o výměře 5 m² v k. ú. Boskovice manželům V., Boskovice za cenu 400,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM

21.5. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvy na prodej částí pozemku p. č. 1691/2 v k. ú. Boskovice s manželi K., Boskovice, s manželi K., Boskovice a s manželi V., Boskovice za cenu 400,00 Kč/m², dle předložených návrhů T: 30.06.2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
23 - Informace o stavu pohledávek k 31.12.2018
24 - Informace – Zpráva o činnosti FV
25 - Podněty a připomínky členů ZM
26 - Ukončení zasedání