ZM Boskovice č. 5

3 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Návrh smlouvy o investičním příspěvku pro ZŠ Boskovice, p.o.

5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

5.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku pro Základní školu Boskovice, příspěvková organizace na první etapu vybudování venkovního zázemí pro školní družinu na pracovišti Slovákova Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM

5.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Základní školu Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Základní školou Boskovice, p.o. T: 30.06.2019 O: OKT (ŠKOL)

5.4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Základní školu Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Základní školou Boskovice, p.o. T: do 30 dnů od uzavření O: OKT

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku – Program regenerace MPZ Boskovice 2019

6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

6.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku společnosti MP Holding a.s. ve výši 363 tis. Kč., vlastníkům panu A., paní K., panu L. a panu V. ve výši 218 tis. Kč a vlastníkovi paní K. ve výši 428 tis. Kč Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

6.3. ZM ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a společností MP Holding a.s., mezi městem Boskovice a vlastníky panem A., paní K., panem L. a panem V. a mezi městem Boskovice a vlastníkem paní K. ve schváleném znění T: 01.07.2019 O: OKT

6.4. ZM ukládá uveřejnit smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a společností MP Holding a.s., mezi městem Boskovice a vlastníky panem A., paní K., panem L. a panem V. a mezi městem Boskovice a vlastníkem paní K. do registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8 - Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2019 - druhé kolo

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

8.2. ZM schvaluje poskytnutí dotací v oblasti vyhlášeného dotačního programu „Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2019“ dle předloženého návrhu ve výši 36.000,- Kč Společnosti Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a ve výši 386.050,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260

8.3. ZM schvaluje návrhy Dodatků č. 1 smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb (Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260) Návrhy smluv tvoří přílohu č. 3 a č. 4 zápisu ze ZM 15

8.4. ZM ukládá uzavřít Dodatky č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260, ve schváleném znění T: 31.07.2019 O: SOC

8.5. ZM ukládá zveřejnit Dodatky č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice uzavřenou mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260, ve schváleném znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb T: do 30 dní po podepsání O: SOC

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Záměr prodeje části pozemku - pan V., paní H.

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

9.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3391 - trvalý travní porost o výměře cca 20 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví pana V., Boskovice a paní H., Lysice za cenu stanovenou znaleckým posudkem 16

9.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 3391 - trvalý travní porost o výměře cca 20 m² v k. ú. Boskovice T: 28.06.2019 O: OSM

9.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.09.2019 O: OSM

9.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3391 - trvalý travní porost o výměře cca 20 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví pana V., Boskovice a paní H., Lysice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 10.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10 - Záměr prodeje pozemků - paní H.

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

10.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 2073/45 - zahrada o výměře 24 m² a p. č. 2073/46 - zahrada o výměře 86 m² v k. ú. Boskovice paní H., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem

10.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 2073/45 - zahrada o výměře 24 m² a p. č. 2073/46 - zahrada o výměře 86 m² v k. ú. Boskovice T: 28.06.2019 O: OSM

10.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.09.2019 O: OSM

10.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 2073/45 - zahrada o výměře 24 m² a p. č. 2073/46 - zahrada o výměře 86 m² v k. ú. Boskovice paní H., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 10.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11 - Majetkové vypořádání (úprava veřejných ploch za FÚ), návrhy darovacích smluv - Jihomoravský kraj

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

11.2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Boskovice, a to: - p. č. 156/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m² - p. č. 156/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² - p. č. 156/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m² - p. č. 170/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95 m² - p. č. 170/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m² - p. č. 170/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice

11.3. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Boskovice, a to: - p. č. 156/48 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m² - p. č. 156/49 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² - p. č. 156/50 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m² - p. č. 170/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95 m² - p. č. 170/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m² - p. č. 170/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ZM

11.4. ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu stavby úpravy povrchu parkovacích stání na pozemku p. č. 170/6 v k. ú. Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 708 88 337

11.5. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod stavby úpravy povrchu parkovacích stání na pozemku p. č. 170/6 v k. ú. Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 708 88 337 Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ZM 19

11.6. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Boskovice, a to: - p. č. 156/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m² - p. č. 156/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² - p. č. 156/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m² - p. č. 170/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95 m² - p. č. 170/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m² - p. č. 170/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice, dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

11.7. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na bezúplatný převod stavby úpravy povrchu parkovacích stání na pozemku p. č. 170/6 v k. ú. Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 708 88 337, dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12 - Návrhy darovacích smluv (majetkové vypořádání parkoviště Hybešova) - Jihomoravský kraj

12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 20

12.2. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na bezúplatné nabytí částí pozemků p. č 2016/1, p. č. 2017/1, p. č. 2021, p. č. 2022, p. č. 2023, dle GP čís. 4820-3270/2016 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2022/2 o výměře 622 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu ZM

12.3. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod částí pozemků v k. ú. Boskovice (dle GP čís. 4975-6069/2017), a to části pozemku p. č. 38 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 38/2 o výměře 101 m², části pozemku p. č. 42/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 42/4 o výměře 21 m², části pozemku p. č. 56/1 – ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 56/15 o výměře 67 m², části pozemku p. č. 112/1 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 112/9 o výměře 55 m², části pozemku p. č. 131 – zastavěná plocha, zbořeniště, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 131/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6880/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6880/5 o výměře 7 m², části pozemku p. č. 6881/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6881/4 o výměře 1 m², části pozemku p. č. 6883/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6883/4 o výměře 24 m², části pozemku p. č. 6884/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6884/9 o výměře 242 m², části pozemku p. č. 6886 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6886/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6888/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6888/4 o výměře 143 m², části pozemku p. č. 6889 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6889/2 o výměře 57 m², části pozemku p. č. 6890 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6890/2 o výměře 14 m², části pozemku p. č. 6899 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6899/3 o výměře 175 m², části pozemku p. č. 6923 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6923/2 o výměře 24 m² a pozemku p. č. 56/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví města Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 8 zápisu ZM

12.4. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na bezúplatné nabytí částí pozemků p. č . 2016/1, p. č. 2017/1, p. č. 2021, p. č. 2022, p. č. 2023, dle GP čís. 4820-3270/2016 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2022/2 o výměře 622 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice, dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

12.5. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na bezúplatný převod částí pozemků v k. ú. Boskovice (dle GP čís. 4975-6069/2017), a to části pozemku p. č. 38 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 38/2 o výměře 101 m², části pozemku p. č. 42/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 42/4 o výměře 21 m², části pozemku p. č. 56/1 – ostatní plocha, jiná 21 plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 56/15 o výměře 67 m², části pozemku p. č. 112/1 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 112/9 o výměře 55 m², části pozemku p. č. 131 – zastavěná plocha, zbořeniště, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 131/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6880/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6880/5 o výměře 7 m², části pozemku p. č. 6881/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6881/4 o výměře 1 m², části pozemku p. č. 6883/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6883/4 o výměře 24 m², části pozemku p. č. 6884/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6884/9 o výměře 242 m², části pozemku p. č. 6886 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6886/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6888/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6888/4 o výměře 143 m², části pozemku p. č. 6889 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6889/2 o výměře 57 m², části pozemku p. č. 6890 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6890/2 o výměře 14 m², části pozemku p. č. 6899 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6899/3 o výměře 175 m², části pozemku p. č. 6923 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6923/2 o výměře 24 m² a pozemku p. č. 56/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví města Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
13 - Bezúplatné nabytí pozemků, návrh darovací smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností - Jihomoravský kraj

13.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

13.2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí: - pozemku p. č. 2019/1 ostatní plocha-zeleň o výměře 4827 m² - pozemku p. č. 2019/19 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 414 m², - pozemku p. č. 2019/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m², - pozemku p. č. 2019/21 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 35 m², - dále částí pozemků oddělených geometrickým plánem č. 5210-530/2019, a to: - části pozemku p. č. 2017/1 o výměře 76 m² nově označené jako pozemek p. č. 2017/47 - části pozemku p. č. 2017/2 o výměře 260 m² (díl „b“), část pozemku p. č. 2017/30 o výměře 13 m² (díl „a“), sloučených a nově označených jako pozemek p. č. 2017/48 - části pozemku p. č. 2019/22 o výměře 2950 m² nově označené jako pozemek p. č. 2019/45 - části pozemku p. č. 2020/1 o výměře 56 m² nově označené jako pozemek p. č. 2020/4,vše v k. ú. A obci Boskovice, z vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice

13.3. ZM schvaluje v budoucnu zřídit ve prospěch Jihomoravského kraje bezúplatně na dobu 14 let služebnost, spočívající v povinnosti strpět užívání sportovní haly, která bude vybudovaná na pozemcích p. č. 2019/1, p. č. 2019/19, p. č. 2019/20, p. č. 2019/21, na částech pozemků oddělených geometrickým plánem č. 5210-530/2019 a to části pozemku p. č. 2017/1 nově označené jako pozemek p. č. 2017/47, části pozemku p. č. 2017/2 o výměře 260 m² (díl „b“), část pozemku p. č. 2017/30 o výměře 13 m² (díl „a“), sloučených a nově označených jako pozemek p. č. 2017/48, části pozemku p. č. 2019/22 nově označené jako pozemek p. č. 2019/45, části pozemku p. č. 2020/1 o výměře 56 m² nově označené jako pozemek p. č. 2020/4,vše v k. ú. a obci Boskovice, a uzavřít dohodu o zpřesnění podmínek užívání sportovní haly pro výuku žáků a studentů s Vyšší odbornou školou ekonomickou a zdravotnickou a Střední školou Boskovice, příspěvkovou organizací, IČ: 620 73 516, se sídlem Hybešova 982/53, Boskovice nebo s jejím právním nástupcem

13.4. ZM schvaluje v budoucnu po uplynutí lhůty bezúplatného užívání (14 let) zřídit ve prospěch Jihomoravského kraje za úplatu ve výši v místě a čase obvyklé a na dobu neurčitou služebnost, spočívající v povinnosti strpět užívání sportovní haly, která bude vybudovaná na pozemcích p. č. 2019/1, p. č. 2019/19, p. č. 2019/20, p. č. 2019/21, na částech pozemků oddělených geometrickým plánem č. 5210-530/2019 a to části pozemku p. č. 2017/1 nově označené jako pozemek p. č. 2017/47, části pozemku p. č. 2017/2 o výměře 260 m² (díl „b“), část pozemku p. č. 2017/30 o výměře 13 m² (díl „a“), sloučených a nově označených jako pozemek p. č. 2017/48, části pozemku 31 p. č. 2019/22 nově označené jako pozemek p. č. 2019/45, části pozemku p. č. 2020/1 o výměře 56 m² nově označené jako pozemek p. č. 2020/4,vše v k. ú. a obci Boskovice, a uzavřít dohodu o zpřesnění podmínek užívání sportovní haly pro výuku žáků a studentů s Vyšší odbornou školou ekonomickou a zdravotnickou a Střední školou Boskovice, příspěvkovou organizací, IČ: 620 73 516, se sídlem Hybešova 982/53, Boskovice nebo s jejím právním nástupcem

13.5. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností na bezúplatný převod: - pozemku p. č. 2019/1 ostatní plocha-zeleň o výměře 4827 m² - pozemku p. č. 2019/19 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 414 m², - pozemku p. č. 2019/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m², - pozemku p. č. 2019/21 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 35 m², - dále částí pozemků oddělených geometrickým plánem č. 5210-530/2019, a to: - části pozemku p. č. 2017/1 o výměře 76 m² nově označené jako pozemek p. č. 2017/47 - části pozemku p. č. 2017/2 o výměře 260 m² (díl „b“), část pozemku p. č. 2017/30 o výměře 13 m² (díl „a“), sloučených a nově označených jako pozemek p. č. 2017/48 - části pozemku p. č. 2019/22 o výměře 2950 m² nově označené jako pozemek p. č. 2019/45 - části pozemku p. č. 2020/1 o výměře 56 m² nově označené jako pozemek p. č. 2020/4,vše v k. ú. a obci Boskovice, z vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM 13.6. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebností s Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 15
Hlasů proti: 4
Zdrželo se: 6
Návrh byl přijat
14 - Záměr bezúplatného převodu, návrh darovací smlouvy - Jihomoravský kraj

14.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

14.2. ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků: - p. č. 596/1 - zahrada o výměře 855 m² - p. č. 596/32 - zahrada o výměře 20 m² - části pozemku p. č. 6892, dle geometrického plánu č. 5230-1458/2019 nově označené jako p. č. 6892/2 o výměře 178 m2 vše v k. ú. Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337

14.3. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků p. č. 596/1 - zahrada o výměře 855 m², p. č. 596/32 - zahrada o výměře 20 m² a části pozemku p. č. 6892, dle geometrického plánu č. 5230-1458/2019 nově označené jako p. č. 6892/2 o výměře 178 m² vše v k. ú. Boskovice Do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM

14.4. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na bezúplatný převod pozemků p. č. 596/1 - zahrada o výměře 855 m², p. č. 596/32 - zahrada o výměře 20 m² a části pozemku p. č. 6892, dle geometrického plánu č. 5230-1458/2019 nově označené jako p. č. 6892/2 o výměře 178 m² vše v k. ú. Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, dle předloženého návrh T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 4
Návrh byl přijat
15 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé A.

15.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

15.2. ZM schvaluje prodej podílu 825/5780 z pozemku p. č. 296/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 m² v k. ú. Boskovice manželům A., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²

15.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 825/5780 z pozemku p. č. 296/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 m² v k. ú. Boskovice manželům A., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM

15.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 825/5780 z pozemku p. č. 296/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 m² v k. ú. Boskovice s manželi A., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
16 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní P.

16.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

16.2. ZM schvaluje prodej podílu 483/32537 z pozemku p. č. 296/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1103 m² v k. ú. Boskovice paní P., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²

16.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 483/32537 z pozemku p. č. 296/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1103 m² v k. ú. Boskovice paní P., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ZM

16.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 483/32537 z pozemku p. č. 296/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1103 m² v k. ú. Boskovice s paní P., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
17 - Prodej podílu, návrh kupní smlouvy - manželé U.

17.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

17.2. ZM schvaluje prodej podílu 635/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům U., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²

17.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 635/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům U., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM

17.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 635/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice s manželi U., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
18 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé K.

18.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

18.2. ZM schvaluje prodej podílu 861/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² 36

18.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 861/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM

18.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 861/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice s manželi K., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
19 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé Š.

19.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

19.2. ZM schvaluje prodej podílu 620/32537 z pozemku p. č. 296/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1103 m² v k. ú. Boskovice manželům Š., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²

19.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 620/32537 z pozemku p. č. 296/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1103 m² v k. ú. Boskovice manželům Š., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ZM

19.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 620/32537 z pozemku p. č. 296/9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1103 m² v k. ú. Boskovice s manželi Š., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu 37 T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
20 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní S.

20.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

20.2. ZM schvaluje prodej podílu 861/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice paní S., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²

20.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 861/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice paní S., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 16 zápisu ZM

20.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 861/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice s paní S., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
21 - Návrh smlouvy o bezúplatném převodu - ČR-ÚZSVM

21.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

21.2. ZM revokuje svoje usnesení ze dne 19.02.2019 č. 17.3.,kterým ZM schválilo návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem (pozemkům p. č. 7169/1 a p. č. 7169/3 v k. ú. Boskovice) s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/7855/2018-BVYM a č. 17.4., kterým ZM ukládá smlouvu uzavřít

21.3. ZM schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem (pozemkům p. č. 7169/1 a p. č. 7169/3 v k. ú. Boskovice) s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/1937/2019-BVYM z vlastnictví ČR-ÚZSVM, IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha-Nové Město do vlastnictví města Boskovice Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 17 zápisu ZM

21.4. ZM ukládá uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem (pozemkům p. č. 7169/1 a p. č. 7169/3 v k. ú. Boskovice) s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/1937/2019-BVYM z vlastnictví ČR-ÚZSVM, IČ: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha-Nové Město do vlastnictví města Boskovice, dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
22 - Návrh směnné smlouvy - pan H.

22.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

22.2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu pozemku p. č. 2077/1 - orná půda o výměře 1141 m² a části pozemku p. č. 2077/5 - orná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2077/8 o výměře 47 m², v k. ú. Boskovice ve vlastnictví Vojtěcha Havíře, Legionářská 2094/3, Boskovice a pozemku p. č. 2078/22 - ostatní plocha o výměře 16 m² a částí pozemků p. č. 2078/1 - orná půda, dle GP část označená písm. "a" o výměře 771 m², a p. č. 2079/1 - orná půda, dle GP část označená písm. "d" o výměře 401 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 18 zápisu ZM

22.3. ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu pozemku p. č. 2077/1 - orná půda o výměře 1141 m² a části pozemku p. č. 2077/5 - orná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2077/8 o výměře 47 m², v k. ú. Boskovice ve vlastnictví Vojtěcha Havíře, Legionářská 2094/3, Boskovice a pozemku p. č. 2078/22 - ostatní plocha o výměře 16 m² a částí pozemků p. č. 2078/1 - orná půda, dle GP část označená písm. "a" o výměře 771 m², a p. č. 2079/1 - orná půda, dle GP část označená písm. "d" o výměře 401 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice, dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
23 - Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy - HOTEL MORAVIA - Lasákův Mlýn a.s.

23.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

23.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s HOTEL MORAVIA - Lasákův Mlýn a. s., Dukelská 788/77, Boskovice, IČ: 255 37 075 41 Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy tvoří přílohu č. 19 zápisu ZM

23.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s HOTEL MORAVIA - Lasákův Mlýn a. s., Dukelská 788/77, Boskovice, IČ: 255 37 075, dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
27 - Informace – Zpráva o činnosti FV
28 - Podněty a připomínky členů ZM
29 - Ukončení zasedání
Přílohy