ZM Boskovice č. 6

3 - Dotazy a připomínky občanů
7 - Výpověď Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí
8 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 -TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s.

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

8.2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 v předloženém znění Návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

8.3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 ve schváleném znění T: 30.09.2019 O: OKT

8.4. ZM ukládá uveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Smlouva o úvěru pro pořízení nového vozidla MP–ČSOB Leasing, a.s.

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

9.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o úvěru mezi Městem Boskovice a ČSOB Leasing, a.s., sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČO: 639 98 980 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM 11

9.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvy o úvěru mezi Městem Boskovice a ČSOB Leasing, a.s., sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČO: 639 98 980 T: 25.09.2019 O: MP

9.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o úvěru mezi Městem Boskovice a ČSOB Leasing, a.s., sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČO: 639 98 980 v registru smluv v souladu se zákonem. 340/2015 Sb., o registru smluv T: 08.10.2019 O: MP

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10 - Smlouva o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst - CONCENTUS MORAVIAE

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

10.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o p s., Polní 6, Brno, IČ: 262 35 064 v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM

10.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, Brno, IČ: 262 35 064 ve schváleném znění T: 30.09.2019 O: OKT 12

10.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, Brno, IČ: 262 35 064 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11 - Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

11.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM

11.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 ve schváleném znění T: 30.09.2019 O: OKT

11.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12 - Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s.

12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

12.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s. nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ze ZM

12.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 ve schváleném znění T: 30.09.2019 O: OKT

12.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČO: 478 86 528 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
13 - Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020

13.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

13.2. ZM schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 a procentní spolufinancování služeb z úrovně správního obvodu ORP Boskovice

13.3. ZM bere na vědomí systém spolufinancování sociálních služeb pro rok 2020 na základě platných Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory JMK pro léta 2019- 2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v následující podobě: •služby sociální prevence (bez sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež): 20 % z nákladů služby, •služby sociální prevence: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: 30 % z nákladů služby, •služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které jsou obětmi domácího násilí nebo trestných činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy: 10 % z nákladů služby, •služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny: 20 % z nákladů služby, •služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 8 % z nákladů služby, •pečovatelská služba: 22 % z nákladů služby

13.4. ZM schvaluje navrženou strategii spolufinancování sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2020 v následující podobě: 17 •služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství, které jsou zařazeny do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020, paušálním přepočtem dle počtu obyvatel v území, •služby sociální péče – tyto služby si budou spolufinancování z obcí vyjednávat individuálně podle obecní působnosti klientů, kterým jsou služby poskytovány

13.5. ZM schvaluje vzorovou smlouvu mezi městem Boskovice a příslušnou obcí správního obvodu ORP Boskovice za účelem poskytnutí příspěvku na spolufinancování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu ZM

13.6. ZM ukládá vyjednat s obcemi ve správním obvodu ORP Boskovice uzavření smluv o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 T: 31.12.2019 O: starosta

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
15 - Podpora v oblasti sociálních služeb - metodika a vyhlášení dotačního programu pro rok 2020

15.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

15.2. ZM schvaluje Metodiku financování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice

15.3. ZM schvaluje vyhlášení dotačního programu/výzvy „Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2020“

15.4. ZM ukládá zveřejnit dotační program „Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2020“ T: do 14.09.2019 O: SOC S: OKT

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
16 - Sociálně-terapeutické dílny Betany Boskovice - dofinancování z důvodů hodných zvláštního zřetele

16.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

16.2. ZM schvaluje poskytnutí dotací v oblasti vyhlášeného dotačního programu „Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2019“ dle předloženého návrhu ve výši 352.000,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260

16.3. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovatelem sociálních služeb - Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260) Návrh dodatku č. 2 smlouvy je přílohou č. 8 zápisu ZM

16.4. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovatelem sociálních služeb - Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260, ve schváleném znění T: 10.10.2019 O: SOC

16.5. ZM ukládá zveřejnit Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice uzavřenou mezi městem Boskovice a poskytovatelem sociálních služeb Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260, ve schváleném znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. T: do 30 dní po podepsání O: SOC

16.6. ZM ukládá do návrhu na RO č. 4/2019 zařadit navýšení výdajové části rozpočtu města Boskovice na rok 2019 v oddílu 43 Sociální péče – Spolufinancování sítě služeb prevence – o částku 352 tisíc Kč z částky 750 tisíc Kč na částku 1.102 tisíc Kč T: 10.09.2019 O: FIN

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
17 - Záměr prodeje části pozemku - paní P.

17.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

17.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 104/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 400 m² v k. ú. Bačov paní P., Bačov za cenu stanovenou znaleckým posudkem

17.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 104/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 400 m² v k. ú. Bačov T: 30.09.2019 O: OSM

17.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.12.2019 O: OSM

17.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 104/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 400 m² v k. ú. Bačov paní P., Bačov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 29.02.2020 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
18 - Záměr prodeje části pozemku - pan Š.

18.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

18.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 113 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic panu Š., Mladkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem

18.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 113 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic T: 30.09.2019 O: OSM

18.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.12.2019 O: OSM

18.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 113 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic panu Š., Mladkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 29.02.2020 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
19 - Záměr prodeje části pozemku - paní P.

19.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

19.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 497 - zahrada o výměře cca 540 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic paní P., Mladkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem

19.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 497 - zahrada o výměře cca 540 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic T: 30.09.2019 O: OSM

19.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.12.2019 O: OSM 19.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 497 - zahrada o výměře cca 540 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic paní P., Mladkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 29.02.2020 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
20 - Záměr prodeje části pozemku - pan Ž.

20.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

20.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 205/2 o výměře cca 50 m² v k. ú. Hrádkov panu Ž., Hrádkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem

20.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 205/2 o výměře cca 50 m² v k ú. Hrádkov T: 30.09.2019 O: OSM

20.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.12.2019 O: OSM

20.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 205/2 o výměře cca 50 m² v k. ú. Hrádkov panu Ž., Hrádkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 29.02.2020 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
21 - Záměr prodeje částí pozemku - manželé K., paní K., pan R.

21.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

21.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2017/24 - zahrada o výměře cca 100 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem

21.3. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2017/24 - zahrada o výměře cca 110 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví paní K., Boskovice a panu R., Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem

21.4. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p. č. 2017/24 o výměře cca 100 m² a cca 110 m² v k. ú. Boskovice T: 30.09.2019 O: OSM

21.5. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.12.2019 O: OSM

21.6. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrhy kupních smluv na prodej částí pozemku p. č. 2017/24 v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice a paní K., Boskovice a panu R., Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 29.02.2020 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
22 - Záměr prodeje pozemků - Lesy ČR, s. p.

22.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

22.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 7166/1 - vodní plocha o výměře cca 1320 m² a pozemků p. č. 7166/2 - vodní plocha o výměře 5132 m² a p. č. 7166/15 - vodní plocha o výměře 3996 m² v k. ú. Boskovice do vlastnictví Lesy ČR, s. p., se 28 sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČ: 421 96 451, za cenu stanovenou znaleckým posudkem

22.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 7166/1 - vodní plocha o výměře cca 1320 m² a pozemků p. č. 7166/2 - vodní plocha o výměře 5132 m² a p. č. 7166/15 - vodní plocha o výměře 3996 m² v k. ú. Boskovice T: 30.09.2019 O: OSM

22.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.12.2019 O: OSM

22.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 7166/1 - vodní plocha o výměře cca 1320 m² a pozemků p. č. 7166/2 - vodní plocha o výměře 5132 m² a p. č. 7166/15 - vodní plocha o výměře 3996 m² v k. ú. Boskovice do vlastnictví Lesy ČR, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČ: 421 96 451, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 29.02.2020 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
23 - Záměr prodeje části pozemku - manželé M.

23.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

23.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 270/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 270/4 o výměře 29 m² a pozemek p. č. 270/5 o výměře 10 m² v k. ú. Vratíkov manželům M., Vratíkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem 29

23.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 270/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 270/4 o výměře 29 m² a pozemek p. č. 270/5 o výměře 10 m² v k. ú. Vratíkov T: 30.09.2019 O: OSM

23.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.12.2019 O: OSM

23.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 270/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 270/4 o výměře 29 m² a pozemek p. č. 270/5 o výměře 10 m² v k. ú. Vratíkov manželům M., Vratíkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 29.02.2020 O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
24 - Záměr prodeje části pozemku - manželé T.

24.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

24.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře cca 240 m² v k. ú. Boskovice manželům T., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem

24.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře cca 240 m² v k. ú. Boskovice T: 30.09.2019 O: OSM 30

24.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.12.2019 O: OSM

24.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře cca 240 m² v k. ú. Boskovice manželům T., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 29.02.2020 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
25 - Záměr prodeje části pozemku - E.ON Distribuce, a. s.

25.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

25.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4309/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 30 m² v k. ú. Boskovice společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 280 85 400 za cenu stanovenou znaleckým posudkem

25.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 4309/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 30 m² v k. ú. Boskovice T: 30.09.2019 O: OSM

25.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.12.2019 O: OSM

25.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 4309/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 cca 30 m² v k. ú. Boskovice společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 280 85 400 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 29.02.2020 O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
27 - Záměr prodeje pozemků - T-CAR spol. s r. o.

27.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

27.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 3337/7 - orná půda o výměře 557 m² a p. č. 3336/2 - zahrada o výměře 56 m² v k. ú. Boskovice T-CAR spol. s r. o., Dřevařská 2263/31, Boskovice, IČ: 253 03 732 za kupní cenu 250.000,00 Kč

27.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 3337/7 - orná půda o výměře 557 m² a p. č. 3336/2 - zahrada o výměře 56 m² v k. ú. Boskovice T: 30.09.2019 O: OSM

27.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.12.2019 O: OSM

27.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 3337/7 - orná půda o výměře 557 m² a p. č. 3336/2 - zahrada o výměře 56 m² v k. ú. Boskovice T-CAR spol. s r. o., Dřevařská 2263/31, Boskovice, IČ: 253 03 732 za kupní cenu 250.000,00 Kč, k projednání ZM T: 29.02.2020 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 11
Hlasů proti: 4
Zdrželo se: 10
Návrh nebyl přijat
29 - Záměr směny částí pozemků - pan H.

29.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

29.2. ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře cca 50 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 3516/6 - zahrada o výměře cca 7 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana H., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem

29.3. ZM ukládá zveřejnit záměr směny části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře cca 50 m² v k. ú. Boskovice a části pozemku p. č. 3516/6 - zahrada o výměře cca 7 m² v k. ú. Boskovice T: 30.09.2019 O: OSM

29.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny T: 10.12.2019 O: OSM

29.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 3516/13 - orná půda o výměře cca 50 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 3516/6 - zahrada o výměře cca 7 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana H., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 29.02.2020 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
30 - Záměr směny částí pozemků - pan S.

30.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

30.2. ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 4241/2 o výměře cca 50 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4242/24 o výměře cca 2 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana S., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem

30.3. ZM ukládá zveřejnit záměr směny části pozemku p. č. 4241/2 o výměře cca 50 m² v k. ú. Boskovice a části pozemku p. č. 4242/24 o výměře cca 2 m² v k. ú. Boskovice T: 30.09.2019 O: OSM

30.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny T: 10.12.2019 O: OSM

30.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 4241/2 o výměře cca 50 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4242/24 o výměře cca 2 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana S., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 29.02.2020 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
31 - Bezúplatný převod pozemků - Státní pozemkový úřad

31.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

31.2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p. č. 4415/217 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m² a p. č. 4415/227 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví ČR-Statní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, IČ: 013 12 774 do vlastnictví města Boskovice

31.3. ZM ukládá předložit návrh smlouvy na bezúplatný převod pozemků p. č. 4415/217 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m² a p. č. 4415/227 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví ČR-Statní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, IČ: 013 12 774 do vlastnictví města Boskovice, k projednání ZM T: 31.12.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
32 - Darování pozemku – MP Holding, a. s.

32.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

32.2. ZM schvaluje darování pozemku p. č. 4475 - lesní pozemek o výměře 151 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví MP Holding, a. s., Hradní 638/6, Boskovice, IČ: 499 68 394 do vlastnictví města Boskovice

32.3. ZM ukládá předložit návrh darovací smlouvy na darování pozemku p. č. 4475 - lesní pozemek o výměře 151 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví MP Holding, a. s., 38 Hradní 638/6, Boskovice, IČ: 499 68 394 do vlastnictví města Boskovice, k projednání ZM T: 10.12.2019 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
33 - Návrh na změnu katastrální hranice - DEAS, spol. s r. o.

33.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

33.2. ZM schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálními územími Boskovice a Lhota Rapotina, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, změnu hranice katastrálního území, č. 5262 (Bce), 446 (L.R.) - 2620/2019, vypracovaného ADITIS s. r. o., schváleného KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Boskovice dne 15.07.2019

33.3. ZM ukládá vystavit souhlas se změnou katastrální hranice mezi katastrálními územími Boskovice a Lhota Rapotina, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, změnu hranice katastrálního území, č. 5262 (Bce), 446 (L.R.) - 2620/2019, vypracovaného ADITIS s. r. o., schváleného KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Boskovice dne 15.07.2019 39 T: 30.11.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
34 - Návrh směnné smlouvy - manželé K.

34.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

34.2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu pozemku p. č. 4208/9 - trvalý travní porost o výměře 189 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4208/3 - trvalý travní porost, dle GP se jedná o část označenou písm. a) o výměře 17 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví manželů K., Boskovice s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 225,00 Kč/m² 40 Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM

34.3. ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu pozemku p. č. 4208/9 - trvalý travní porost o výměře 189 m² v k. ú. Boskovice a části pozemku p. č. 4208/3 - trvalý travní porost, dle GP se jedná o část označenou písm. a) o výměře 17 m² v k. ú. Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 225,00 Kč/m², s manželi K., Boskovice, dle předloženého návrhu T: 31.12.2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
35 - Návrh dodatku č. 2 - manželé J.

35.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

35.2. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 19.05.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.12.2017 s manželi J., Boskovice Návrh dodatku č. 2 tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM 41

35.3. ZM ukládá uzavřít dodatek č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 19.05.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.12.2017 s manželi J., Boskovice, dle předloženého návrhu T: 30.10.2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
36 - Návrh kupní smlouvy – FIKO CZ s. r. o.

36.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

36.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 500/2, p. č. 500/3, p. č. 6921/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 500/4 o výměře 20 m² v k. ú. Boskovice společnosti FIKO CZ s. r. o., IČ: 063 81 073, se sídlem Komenského 323/17, Boskovice za cenu 700,00 Kč/m² + zákonná sazba DPH Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM

36.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 500/2, p. č. 500/3, p. č. 6921/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 500/4 o výměře 20 m² v k. ú. Boskovice s FIKO CZ s. r. o., IČ: 063 81 073, se sídlem Komenského 323/17, Boskovice za cenu 700,00 Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu T: 31.12.2019 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
37 - Návrh kupní smlouvy - manželé K.

37.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

37.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 4308/1 - trvalý travní porost o výměře 20 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu 200,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ZM

37.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 4308/1 - trvalý travní porost o výměře 20 m² v k. ú. Boskovice s manželi K., Boskovice za cenu 200,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 31.12.2019 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
38 - Návrh kupní smlouvy - paní H.

38.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

38.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 2073/45 - zahrada o výměře 24 m² a p. č. 2073/46 - zahrada o výměře 86 m² v k. ú. Boskovice paní H., Boskovice za cenu 200,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM

38.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 2073/45 - zahrada o výměře 24 m² a p. č. 2073/46 - zahrada o výměře 86 m² v k. ú. Boskovice s paní H., Boskovice za cenu 200,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 31.12.2019 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
39 - Návrh kupní smlouvy - ČR-ÚZSVM

39.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

39.2. ZM schvaluje odkoupení pozemků p. č. 237/2 - trvalý travní porost o výměře 105 m², p. č. 239/3 - trvalý travní porost o výměře 65 m², p. č. 242/2 - trvalý travní porost o výměře 5 m², p. č. 353/6 - trvalý travní porost o výměře 99 m² vše v k.ú. Vratíkov z vlastnictví ČR-ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, IČ: 697 97 111 do vlastnictví města Boskovice za kupní cenu 6.700,- Kč

39.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy č. UZSVM/BVY/2333/2019-BVYM na odkoupení pozemků p. č. 237/2 - trvalý travní porost o výměře 105 m², p. č. 239/3 - trvalý travní porost o výměře 65 m², p. č. 242/2 - trvalý travní porost o výměře 5 m², p. č. 353/6 - trvalý travní porost o výměře 99 m² vše v k.ú. Vratíkov z vlastnictví ČR-ÚZSVM, 44 se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, IČ: 697 97 111 do vlastnictví města Boskovice za kupní cenu 6.700,- Kč Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM

39.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu č. UZSVM/BVY/2333/2019-BVYM na odkoupení pozemků p. č. 237/2 - trvalý travní porost o výměře 105 m², p. č. 239/3 - trvalý travní porost o výměře 65 m², p. č. 242/2 - trvalý travní porost o výměře 5 m², p. č. 353/6 - trvalý travní porost o výměře 99 m² vše v k.ú. Vratíkov z vlastnictví ČR-ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, IČ: 697 97 111 do vlastnictví města Boskovice za kupní cenu 6.700,- Kč, dle předloženého návrhu T: 31.12.2019 O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
40 - Návrh smlouvy o bezúplatném převodu - ČR-ÚZSVM

40.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

40.2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 156/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, IČ: 697 97 111 do vlastnictví města Boskovice

40.3. ZM schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (pozemku p. č. 156/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m² v k. ú. Boskovice) s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/3286/2019-BVYM z vlastnictví ČR-ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, IČ: 697 97 111 do vlastnictví města Boskovice 45 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ZM

40.4. ZM ukládá uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (pozemku p. č. 156/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m² v k. ú. Boskovice) s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BVY/3286/2019-BVYM s ČRÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město, IČ: 697 97 111, dle předloženého návrhu T: 31.12.2019 O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
41 - Aktualizace sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Města Boskovice

41.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

41.2. ZM schvaluje návrh nového sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku města Boskovice v předloženém znění Návrh nového sazebníku tvoří přílohu č. 16 zápisu ZM

41.3. ZM ukládá používat pro výpočet ceny věcného břemene nový sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku města Boskovice T: 01.10.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
42 - Informace - zápis z jednání ve věci prodeje pozemků
47 - Informace – Zpráva o činnosti FV
48 - Podněty a připomínky členů ZM
49 - Ukončení zasedání