ZM Boskovice č. 7

3 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Služby Boskovice, s.r.o. - Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ 11 407,
  IČO: 46317054. Návrh smlouvy tvoří příl. č. ………zápisu z ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a
  Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ 11 407,
  IČO: 46317054
  T: 31.01.2020
  O: Služby Boskovice, s.r.o.
  S: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6 - Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2020
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2020 mezi
  Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 6
  Předkládá: OKT
  Termín konání: 10.12.2019
  městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U
  Lázní 2063/3, 680 01Boskovice, ve výši 9.462.000,00 Kč. Návrh smlouvy tvoří
  přílohu č...zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2020 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, ve výši 9.462.000,00 Kč ve schváleném znění.
  T: 31.12.2019
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2020 uzavřenou mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ: 269 44 855. 
  T: do 30 dnů od jejího uzavření
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 - TJ Sokol Boskovice, p.s.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ Sokol Boskovice, p.s., Sokolská 221/13, Boskovice, IČO: 16343743 v předloženém znění. Návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohuč... zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ Sokol Boskovice, p.s., Sokolská 221/13, Boskovice, IČO: 16343743 ve schváleném znění.
  T: 31.12.2019
  O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ Sokol Boskovice, p.s., Sokolská 221/13, Boskovice, IČO: 16343743 v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8 - Vyhlášení dotačních programů města Boskovice na rok 2020
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje dotační program Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2020, dotační program Kultura a volnočasové aktivity na rok 2020 a dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020.
 3. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Sport a tělovýchovné aktivity 2020 v následujícím složení: Ing. Jaroslav Dohnálek, Ing. Radek Mazáč, RNDr. Jaroslav Oldřich, MUDr. Miroslav Klíma, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Milan Sivera, Mgr. Milan Strya, Vladimír Petrů, DiS., Ing. Jiří Pevný.
 4. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Kultura a volnočasové aktivity na rok 2020 v následujícím složení: Ing. Lukáš Holík, RNDr. Vladimír Ochmanský, RNDr. Jaroslav Oldřich, Vladimír Farský, Radek Šamšula, Mgr. Martin Staněk,PaedDr. Oldřich Kovář, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Aneta Sedláčková.
 5. ZM schvaluje, aby hodnotitelskou komisí pro dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území MPZ Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020 byla komise Rady města pro MPZ Boskovice.
 6. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města schválené dotační programy města Boskovice na rok 2020.
  T: 11.12.2019
  O: OKT
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Návrh na udělení čestného občanství města Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje udělení čestného občanství města Boskovice paní Evě Morris a panu Hugo Mensdorff - Pouilly
 3. ZM ukládá zrealizovat udělení čestného občanství města Boskovice paní Evě Morris a panu Hugo Mensdorff - Pouilly
  T: 31.3.2020
  O:OKT
  S: starosta města
 4. ZM ukládá zaevidovat paní Evu Morris a pana Hugo Mensdorff - Pouilly do evidence čestných občanů města Boskovice
  T: 31.1.2020
  O: VNV
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10 - Cena města Boskovice za kulturu - nominace
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje udělení Ceny města Boskovice v oblasti kultury v kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury panu Františku Hlaváčkovi.
 3. ZM schvaluje udělení Ceny města Boskovice v oblasti kultury v kategorii Cena za výjimečný počin uplynulého období v oblasti kultury mimořádně dvěma kandidátům a to Mgr. Tomáši Pléhovi a dále kolektivu lidí za otevření komunitního centra Prostor.
 4. ZM schvaluje udělení Ceny města Boskovice v oblasti kultury v kategorii Cena za výjimečný počin uplynulého období v oblasti kultury pro mladé promotéry a umělce do 26 let panu Adamu Honzírkovi.
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11 - Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám ZŠ Boskovice a MŠ Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy Boskovice, příspěvková organizace a dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Boskovice, příspěvková organizace. Návrhy dodatků tvoří příl. č. ........ zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá vyhotovit dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy Boskovice, příspěvková organizace a dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Boskovice, příspěvková organizace
  T: 31. 12. 2019
  O: OKT
 4. ZM ukládá vyhotovit úplné znění Zřizovací listiny Základní školy Boskovice, příspěvková organizace a Zřizovací listiny Mateřské školy Boskovice, příspěvková organizace se zapracováním schválených dodatků dle předloženého materiálu
  T: 31. 12. 2019
  O: OKT
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12 - Bezplatný převod zásahového vozidla SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratíkov
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na převod vozidla T805, r.z. 6B8 7470, které je v majetku města Boskovice do vlastnictví SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratíkov, IČ 65339142, Vratíkov 49, 68001 Boskovice
  Darovací smlouva tvoří přílohu č…………… zápisu z jednání ZM
 3. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na převod vozidla T805, r.z. 6B8 7470, které je v majetku města Boskovice do vlastnictví SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratíkov, IČ 65339142, Vratíkov 49, 68001 Boskovice.
  T: 20.12.2019
  O: OKT
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
15 - Návrh OZV, o místních poplatcích
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místních poplatcích
 3. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psa
 4. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
 5. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 6. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného
 7. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 7/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
 8. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místních poplatcích
  T: do 13. 12. 2019
  O: OKT
 9. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psa
  T: do 13. 12. 2019
  O: OKT
 10. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
  T: do 13. 12. 2019
  O: OKT
 11. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  T: do 13. 12. 2019
  O: OKT
 12. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného
  T: do 13. 12. 2019
  O: OKT
 13. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 7/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
  T: do 13. 12. 2019
  O: OKT
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
16 - Návrh OZV, o trvalém označování a evidenci psů na území Města Boskovice - [VYŘAZEN]
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh znění OZV města Boskovice č. 8/2019, o trvalém označování psů na území Města Boskovice.
 3. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 8/2019, o trvalém označování psů na území Města Boskovice.
  T: do 13. 12. 2019
  O: OKT

[BOD BYL VYŘAZEN]

Hlasovalo: 0
Hlasů pro: 0
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh nebyl přijat
18 - Odpadové hospodářství města Boskovice – místní poplatek za odpady – návrh „Cenového ujednání na rok 2020 mezi městem Boskovice a SUEZ Využití zdrojů, a. s., návrh obecně závazné vyhlášky č. 10/2019, o místním poplatku za provoz systému nakládání s od
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh dodatku č. 10/2019 mezi městem Boskovice a společností
  SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady,
  IČ: 256 38 955 ke smlouvě ze dne 1.4.1996 o zabezpečení veřejně prospěšných služeb a prací pro město Boskovice a sloučené obce Bačov, Mladkov, Hrádkov a Vratíkov - „Cenové ujednání na rok 2020 v oblasti odpadového hospodářství“, s celkovým výdajem za odpadového hospodářství města Boskovice ve výši 10 320 tis. Kč vč. DPH 
  Návrh dodatku tvoří přílohu č. ........... zápisu ze ZM.
 3. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Boskovice č. 10/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se stanoví místní poplatek za odpady ve
  výši 690,- Kč na osobu a rok 2020. Návrh vyhlášky tvoří přílohu č. ...... zápisu ze ZM
 4. ZM ukládá uzavřít dodatek č. 10/2019 mezi městem Boskovice a společností SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČ: 256 38 955 ke smlouvě ze dne 1.4.1996 o zabezpečení veřejně prospěšných služeb a prací pro město Boskovice a sloučené obce Bačov, Mladkov, Hrádkov a Vratíkov - „Cenové ujednání na rok 2020 v oblasti odpadového hospodářství“, s celkovým výdajem za odpadového hospodářství města Boskovice ve výši 10 320 tis. Kč vč. DPH.
  T: 31.12.2019
  O: TOŽP
 5. ZM ukládá vyhlásit obecně závaznou vyhlášku města Boskovice č. 10/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se stanoví místní poplatek za odpady ve výši 690,- Kč na osobu a rok 2020.
  T: 13.12.2019
  O: TOŽP
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
19 - OZV č. 11/2019, kterou se mění OZV č. 11/2006, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh znění OZV města Boskovice č. 11/2019 o stanovení systému
  Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 19
  Předkládá: TOŽP
  Termín konání: 10.12.2019 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Boskovice
 3. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 11/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Boskovice
  T: 13.12.2019
  O: TOŽP
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
20 - Návrh OZV na zrušení stávající OZV "Řád veřejného pohřebiště v Boskovicích"
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. 9/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 43/2002, Řád veřejného pohřebiště
  Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20
  Předkládá: TOŽP
  Termín konání: 10.12.2019
 3. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 9/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 43/2002, Řád veřejného pohřebiště.
  T: 13.12.2019
  O: TOŽP
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
21 - Schválení Zadání změny č. 3 Územního plánu Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje „Zadání změny č. 3 Územního plánu Boskovice“ v souladu s předloženým materiálem. Zadání změny územního plánu č. 3 tvoří příl. č. ........ zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá zajistit provedení výběrového řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku „Změna č. 3 Územního plánu Boskovice“
  T: 31.03.2020
  O: STAV
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
22 - Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2020 - první kolo
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje poskytnutí dotace dle předloženého návrhu ve výši 37.500,- Kč Společnosti Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 60557621; ve výši 662.100,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 44990260 a ve výši 35.000,- Kč Prahu jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 70288101
 3. ZM schvaluje návrhy smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb (Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 60557621; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 44990260 a Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 70288101). Návrhy smluv jsou přílohou č. ……zápisu
 4. ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 60557621 a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 44990260 a Prahem jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 70288101, ve schváleném znění
  T: 31. 1. 2020
  O: SOC
 5. ZM ukládá zveřejnit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice uzavřenou mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 60557621 a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 44990260 a Prahem jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 70288101, ve schváleném znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
  T: do 30 dní po podepsání
  O: SOC
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
23 - Úprava Pravidel pro činnost osadních výborů
24 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé B.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál 44
 2. ZM schvaluje prodej podílu 818/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům B., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²
 3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 818/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům B., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 818/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice s manželi B., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 31.03.2020 O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
25 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní H.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje prodej podílu 420/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice paní H., Černá Hora za kupní cenu 150,00 Kč/m²
 3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 420/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice paní H., Černá Hora za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ZM 45
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 420/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice s paní H., Černá Hora za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 31.03.2020 O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
26 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé O.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje prodej podílu 818/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům O., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²
 3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 818/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice manželům O., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 16 zápisu ZM
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 818/39897 z pozemku p. č. 301/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1281 m² v k. ú. Boskovice s manželi O., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 31.03.2020 O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
27 - Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy – manželé M.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 270/1 - ostatní plocha, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 270/4 o výměře 29 m² a p.č. 270/5 o výměře 10 m² v k. ú. Vratíkov manželům M., Vratíkov za cenu 250,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 17 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 270/1 - ostatní plocha, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 270/4 o výměře 29 m² a p.č. 270/5 o výměře 10 m² v k. ú. Vratíkov s manželi M., Vratíkov , za cenu 250,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 31.03.2020 O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
28 - Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy - pan Ž.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 205/2 - ostatní plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 205/12 o výměře 63 m² v k. ú. Hrádkov panu Ž., Hrádkov za cenu 200,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 18 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 205/2 - ostatní plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 205/12 o výměře 63 m² v k. ú. Hrádkov s panem Ž., Hrádkov, za cenu 200,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 31.03.2020 O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
29 - Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy - paní P.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 104/1 - ostatní plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 104/5 o výměře 406 m² v k. ú. Bačov paní P., Bačov za cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 19 zápisu ZM 48
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 104/1 - ostatní plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 104/1 o výměře 406 m² v k. ú. Bačov s paní P., Bačov , za cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu T: 31.03.2020 O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
30 - Záměr prodeje části pozemku - paní N a pan N.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2017/24 - zahrada o výměře cca 32 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví paní N., Brno a panu N., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p. č. 2017/24 o výměře cca 32 m² v k. ú. Boskovice T: 31.01.2020 O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 28.02.2020 O: OSM
 5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemku p. č. 2017/24 v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví paní N., Brno a panu N., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 30.06.2020 O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
31 - Záměr prodeje části pozemku - Orel jednota Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 561/67 o výměře cca 27 m2 a části pozemku p. č. 561/65 o výměře 30 m2 v k. ú. Boskovice spolku Orel jednota Boskovice, IČO: 71219285, Komenského 33a, 680 01 Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 561/67 o výměře cca 27 m2 a části pozemku p. č. 561/65 o výměře 30 m2 v k. ú. Boskovice
  T: 31.01.2020
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 28.02.2020
  O: OSM
 5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 561/67 o výměře cca 27 m2 a části pozemku p. č. 561/65 o výměře 30 m2 v k. ú. Boskovice spolku Orel jednota Boskovice, IČO: 71219285, Komenského 33a, 680 01 Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 30.06.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
33 - Návrh darovací smlouvy - MP Holding, a. s.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na darování pozemku p. č. 4475 - lesní pozemek o výměře 151 m2 v k. ú. Boskovice z vlastnictví MP Holding, a. s., Hradní 638/6, Boskovice, IČO: 49968394 do vlastnictví města Boskovice
  Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. .......... zápisu ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na darování pozemku p. č. 4475 - lesní
  Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 33
  Předkládá: OSM
  Termín konání: 10.12.2019
  pozemek o výměře 151 m2 v k. ú. Boskovice z vlastnictví MP Holding, a. s.,
  Hradní 638/6, Boskovice, IČO: 49968394 do vlastnictví města Boskovice, dle předloženého návrhu
  T: 31.03.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
34 - Návrh kupní smlouvy - pan V.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 496/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 496/42 o výměře 202 m² v k. ú. Boskovice panu V., Boskovice za cenu 200,00 Kč/m² + 20.000,00 Kč za trvalé porosty Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 21 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 496/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 496/42 o výměře 52 202 m² v k. ú. Boskovice s panem V., Boskovice za cenu 200,00 Kč/m² + 20.000,00 Kč za trvalé porosty, dle předloženého návrhu T: 31.03.2020 O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
35 - Majetkové vypořádání - paní T.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 2090/15 o výměře 6 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 2085/1 o výměře 88 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví paní T., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 300,00 Kč/m²
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr směny části pozemku p. č. 2090/15 - ostatní plocha o výměře 6 m² v k. ú. Boskovice a části pozemku p. č. 2085/1 - zahrada o výměře 88 m² v k ú. Boskovice T: 31.01.2020 O: OSM 53
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny T: 28.02.2020 O: OSM
 5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 2090/15 o výměře 6 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 2085/1 o výměře 88 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví paní T., Boskovice, s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 300,00 Kč/m², k projednání ZM T: 30.06.2020 O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
36 - Dohoda obcí o změně hranic obcí a současně o změně katastrální hranice mezi k.ú. Bačov a k.ú. Sudice u Boskovic
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje převod pozemku o výměře 3007 m2, v návrhu nového uspořádání označeného jako pozemek p.č. 1/86 – ostatní plocha, ostatní komunikace z k.ú. Bačov do k.ú. Sudice u Boskovic a převod pozemků o výměře 3007 m2, v návrhu nového uspořádání označených jako pozemky p.č. 1/1 - ostatní plocha a 1/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace. z k.ú. Sudice u Boskovic do k.ú. Bačov
 3. ZM schvaluje návrh dohody obcí o změně hranic obcí a současné změně katastrální hranice mezi k.ú. Bačov a k.ú. Sudice u Boskovic na převod pozemku o výměře 3007 m2, v návrhu nového uspořádání označeného jako pozemek p.č. 1/86 – ostatní plocha, ostatní komunikace z k.ú. Bačov do k.ú. Sudice u Boskovic a převod pozemků o výměře 3007 m2, v návrhu nového uspořádání označených jako pozemky p.č. 1/1 - ostatní plocha a 1/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace. z k.ú. Sudice u Boskovic do k.ú. Bačov
  Návrh dohody obcí tvoří přílohu č. ............. zápisu z jednání ZM
 4. ZM ukládá uzavřít s obcí Sudice, IČ: 00841820, č.p. 164, Sudice Dohodu obcí o změně hranic obcí a současné změně katastrální hranice mezi k.ú. Bačov a k.ú. Sudice u Boskovic na převod pozemku o výměře 3007 m2, v návrhu nového uspořádání označeného jako pozemek p.č. 1/86 – ostatní plocha, ostatní komunikace z k.ú. Bačov do k.ú. Sudice u Boskovic a převod pozemků o výměře 3007 m2, v návrhu nového uspořádání označených jako pozemky p.č. 1/1 - ostatní plocha a 1/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace. z k.ú. Sudice u Boskovic do k.ú. Bačov
  T: 31.03.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
39 - Informace - Zpráva o činnosti FV
40 - Podněty a připomínky členů ZM
41 - Ukončení zasedání