ZM Boskovice č. 11

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
5. Informace - nové logo města Boskovice, MS-Ma, OKT
6. Návrh smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku - Program regenerace MPZ Boskovice 2020
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a paní M. ve výši 534 000 Kč a mezi městem Boskovice a panem R. ve výši 379 500 Kč v souladu s předloženým materiálem. Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a paní M. a mezi městem Boskovice a panem R. ve schváleném znění
  T: 30.09.2020
  O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a paní M. a mezi městem Boskovice a panem R. do registru smluv
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7. Dodatek č.1 ke smlouvě o pořádání festivalu CONCENTUS MORAVIAE
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s. v předloženém znění. Návrh dodatku tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s. ve schváleném znění
  T: 30.09.2020
  O: OKT
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8. Žádost o finanční podporu pro mládež - SKMB Boskovice, z.s.
9. MŠ - poskytnutí bezúročné zápůjčky na financování projektu Šablony III
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o bezúročné zápůjčce ve výši 300 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Boskovice, p.o. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o bezúročné zápůjčce mezi městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, p.o. ve výši 300 tis. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“
  T: 30.09.2020
  O: OKT (ŠKOL)
 4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv Smlouvu o bezúročné zápůjčce pro Mateřskou školu Boskovice, p.o. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ mezi městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, příspěvková organizace
  T: do 30 dnů od uzavření
  O: OKT
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11. Vydání Změny č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM vydává po ověření dle § 69 odst. 2) stavebního zákona opatření obecné povahy „Změna č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice“. Opatření obecné povahy "Změna č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice" tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá doručit „Změnu č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice“ a „Úplné znění Regulačního plánu části MPZ Boskovice po změně č. 2“ veřejnou vyhláškou
  T: 31.10.2020
  O: STAV
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12. Záměr pořízení Změny č. 4 (souboru dílčích změn) Územního plánu Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM rozhoduje na dnešním zasedání, v souladu s ustanovením § 44 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 4 Územního plánu Boskovice
 3. ZM ukládá zahrnout do návrhu Zadání změny č. 4 Územního plánu Boskovice jednotlivé návrhy na dílčí změny pod čísly 1 až 6, 8 až 11 a 13 až 23 dle přiloženého seznamu
 4. ZM ukládá zpracovat návrh Zadání změny č. 4 Územního plánu Boskovice
  T: 31.12.2020
  O: STAV
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
13. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021 a procenta spolufinancování služeb z úrovně správního obvodu ORP Boskovice
 3. ZM bere na vědomí systém spolufinancování sociálních služeb pro rok 2021 na základě Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022 pro nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické a právnické osoby) poskytující sociální služby v následující podobě:
  • služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které jsou obětmi domácího násilí nebo trestných činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy: 8 % z nákladů služby,
  • služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny: 18 % z nákladů služby,
  • služby sociální prevence (raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné péče, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace): 17 % z nákladů služby,
  • služby sociální prevence (intervenční centra, sociálně terapeutické dílny, domy na půl cesty, azylové domy): 20 % z nákladů služby,
  • služby sociální prevence (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením): 27 % z nákladů služby,
  • služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 6 % z nákladů služby,
  • služby sociální péče (pečovatelská služba): 20 % z nákladů služby
 4. ZM schvaluje navrženou strategii spolufinancování sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2021 v následující podobě: •služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství, které jsou zařazeny do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021, paušálním přepočtem dle počtu obyvatel v území, •služby sociální péče – tyto služby si budou spolufinancování z obcí vyjednávat individuálně podle obecní působnosti klientů, kterým jsou služby poskytovány
 5. ZM schvaluje vzorovou smlouvu mezi městem Boskovice a příslušnou obcí správního obvodu ORP Boskovice za účelem poskytnutí příspěvku na spolufinancování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ZM
 6. ZM ukládá vyjednat s obcemi ve správním obvodu ORP Boskovice uzavření smluv o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021.
  T: 31.12.2020
  O: starosta
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
15. Podpora v oblasti sociálních služeb - metodika a vyhlášení dotačního programu pro rok 2021
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Metodiku financování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice
 3. ZM schvaluje vyhlášení dotačního programu/výzvy „Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2021“
 4. ZM ukládá zveřejnit dotační program „Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2021“
  T: do 18.09.2020
  O: SOC
  S: OKT
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
16. Záměr prodeje pozemku - paní P.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiá
 2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 90/1 - zahrada o výměře 623 m² v k. ú. Bačov paní P., Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 90/1 - zahrada o výměře 623 m² v k. ú. Bačov
  T: 30.09.2020
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 08.12.2020
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 90/1 - zahrada o výměře 623 m² v k. ú. Bačov paní P., Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 08.12.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
17. Záměr prodeje části pozemku - pan B.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 155/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 11 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic panu B., Mladkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 155/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 11 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic
  T: 30.09.2020
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 08.12.2020
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 155/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 11 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic panu B., Mladkov za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.03.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
19. Záměr prodeje částí pozemků - Ing. T.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 7010 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 6905/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře cca 42 m² v k. ú. Boskovice Ing. T., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemků p. č. 7010 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 6905/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře cca 42 m² v k. ú. Boskovice
  T: 30.09.2020
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 08.12.2020
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 7010 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 6905/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře cca 42 m² v k. ú. Boskovice Ing. T., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 31.03.2021
  O: OSM
Zdržel/a se
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
20. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan P.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje prodej podílu 748/36808 z pozemku p. č. 561/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 582 m² v k. ú. Boskovice panu P., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²
 3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 748/36808 z pozemku p. č. 561/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 582 m² v k. ú. Boskovice panu P., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ZM
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 748/36808 z pozemku p. č. 561/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 582 m² v k. ú. Boskovice s panem P., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu
  T: 31.12.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
21. Návrh kupní smlouvy - paní K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 155/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o díl "a" o výměře 52 m2 a díl "b" o výměře 19 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic paní K., Svitávka za cenu 200,-Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 155/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o díl "a" o výměře 52 m2 a díl "b" o výměře 19 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic s paní K., Svitávka za cenu 200,-Kč/² dle předloženého návrhu
  T: 31.12.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
23. Návrh kupní smlouvy - E.ON Distribuce, a. s.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 4309/1 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 4309/28 o výměře 9 m² a p. č. 4309/29 o výměře 16 m² v k. ú. Boskovice společnosti E.ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 za cenu 1.000,-Kč/m² + zákonná sazba DPH Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 4309/1 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 4309/28 o výměře 9 m² a p. č. 4309/29 o výměře 16 m², v k. ú. Boskovice se společností E.ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 280 85 400 za cenu 1.000,-Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
  T: 31.12.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
24. Návrh kupní smlouvy - pan W.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č 859/18 - orná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 859/43 o výměře 293 m² v k. ú. Boskovice panu W., Boskovice za cenu 400,-Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM 27
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č 859/18 - orná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 859/43 o výměře 293 m² v k. ú. Boskovice s panem W., Boskovice za cenu 400,-Kč/m², dle předloženého návrhu
  T: 31.12.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
25. Návrh směnné smlouvy - pan T.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 1666 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1666/2 o výměře 29 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4237/1 - trvalý travní porost, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4237/11 o výměře 38 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana T., Boskovice bez finančního vyrovnání Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu části pozemku p. č. 1666 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1666/2 o výměře 29 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4237/1 - trvalý travní porost, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4237/11 o výměře 38 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana T., Boskovice, bez finančního vyrovnání, dle předloženého návrhu
  T: 31.12.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
26. Návrh směnné smlouvy - pan K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu pozemku p. č. 3309/5 - orná půda o výměře 485 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a pozemku p. č. 3312 - trvalý travní porost o výměře 653 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana K., Boskovice, bez finančního vyrovnání Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu pozemku p. č. 3309/5 - orná půda o výměře 485 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a pozemku p. č. 3312 - trvalý travní porost o výměře 653 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví pana K., Boskovice, bez finančního vyrovnání, dle předloženého návrhu
  T: 31.12.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
27. Dodatky ke kupním smlouvám - pozemky ulice Lipová
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje uzavření:
  - dodatku č. 3 ke kupní smlouvě uzavřené dne 19.05.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.12.2017 a dodatku č. 2 ze dne 30.09.2019 s manželi J., Boskovice
  - dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.11.2015 s manželi Š., Boskovic
  - dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 13.10.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.12.2017 s Ing. V., Brno Návrhy dodatků tvoří přílohu č. 13, 14, 15 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít:
  - dodatek č. 3 ke kupní smlouvě uzavřené dne 19.05.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.12.2017 a dodatku č. 2 ze dne 30.09.2019 s manželi J., Boskovice
  - dodatek č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.11.2015 s manželi Š., Boskovice
  - dodatek č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 13.10.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.12.2017 s Ing. V., Brno dle předložených návrhů
  T: 31.10.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
28. Převod bytů v BD Mánesova 45 a,b - návrh kupních smluv
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrhy vzorových kupních smluv k bytům a návrhy vzorových kupních smluv k bytům s garáží v bytovém domě č. p. 2241 a 2242, postaveného na pozemku p. č. 781/13 a dále pozemek p. č. 781/16 v k. ú. Boskovice stávajícím nájemcům v souladu s uzavřenými smluvními vztahy Návrhy vzorových kupních smluv tvoří přílohu č. 16, 17 zápisu ZM
 3. ZM schvaluje uzavření kupních smluv na prodej jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v budově v části obce Boskovice č.p. 2241,2242, která je součástí pozemku p. č. 781/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 469 m², včetně společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví pozemek p. č. 781/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 469 m², pozemek p. č. 781/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 507 m² a společné části budovy č.p. 2241,2242, vše zapsané pro obec a k. ú. Boskovice u KÚ JmK, KP Boskovice, a to na:
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. Š. za cenu 482 464,00 Kč, 31
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s panem L. a paní S. za cenu 237 471,00 Kč
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s panem P. za cenu 962 328,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s panem M. za cenu 550 414,00 Kč,
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s panem H. za cenu 171 974,00 Kč
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. M. za cenu 966 737,00 Kč,
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní N. za cenu 487 256,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. K. za cenu 171 974,00 Kč
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. Ch. za cenu 796 070,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní S. za cenu 479 292,00 Kč
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní Č. za cenu 437 230,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní K. za cenu 479 137,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní H. za cenu 479 137,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní Z. za cenu 407 448,00 Kč
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. Š. za cenu 480 883,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní H. za cenu 474 505,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s panem H. za cenu 365 595,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní Z. za cenu 537 222,00 Kč
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvy na prodej jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v budově v části obce Boskovice č.p. 2241,2242, která je součástí pozemku p. č. 781/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 469 m², včetně společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví pozemek p. č. 781/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 469 m², pozemek p. č. 781/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 507 m² a společné části budovy č.p. 2241,2242, vše zapsané pro obec a k. ú. Boskovice u KÚ JmK, KP Boskovice, a to na:
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. Š. za cenu 482 464,00 Kč,
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s panem L. a paní S. za cenu 237 471,00 Kč
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s panem P. za cenu 962 328,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s panem M. za cenu 550 414,00 Kč,
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s panem H. za cenu 171 974,00 Kč 32
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. M. za cenu 966 737,00 Kč,
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní N. za cenu 487 256,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. K. za cenu 171 974,00 Kč
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. Ch. za cenu 796 070,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní S. za cenu 479 292,00 Kč
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní Č. za cenu 437 230,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní K. za cenu 479 137,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní H. za cenu 479 137,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní Z. za cenu 407 448,00 Kč
  • jednotku byt a jednotku garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. Š. za cenu 480 883,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní H. za cenu 474 505,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s panem H. za cenu 365 595,00 Kč
  • jednotku byt včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s paní Z. za cenu 537 222,00 Kč
  T: 31.12.2020
  O: OSM
 5. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy uzavírané s manž. H. k bytu č. 10 s garáží v bytovém domě č. p. 2241,2242 , který je součástí pozemku p. č. 781/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 469 m², včetně společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví pozemek p. č. 781/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 469 m², pozemek p. č. 781/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 507 m² a společné části budovy č.p. 2241,2242, vše zapsané pro obec a k. ú. Boskovice u KÚ JmK, KP Boskovice, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2,4 mil. Kč Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 18 zápisu ZM
 6. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v budově v části obce Boskovice č.p. 2241,2242, která je součástí pozemku p. č. 781/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 469 m², včetně společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví pozemek p. č. 781/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 469 m², pozemek p. č. 781/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 507 m² a společné části budovy č.p. 2241,2242, vše zapsané pro obec a k. ú. Boskovice u KÚ JmK, KP Boskovice, a to na jednotku – byt a jednotku – garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. H. za cenu 2,4 mil. Kč
 7. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v budově v části obce Boskovice č.p. 2241,2242, která je součástí pozemku p. č. 781/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 469 m², včetně společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví pozemek p. č. 781/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 469 m², pozemek p. č. 781/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 507 m² a společné části budovy č.p. 2241,2242, vše zapsané 33 pro obec a k. ú. Boskovice u KÚ JmK, KP Boskovice, a to na jednotku – byt a jednotku – garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. H. za cenu 2,4 mil. Kč dle předloženého návrhu
  T: 31.12.2020
  O: OSM
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
29. Návrh na odpis pohledávek - AKAM - Bosko, a.s.
Přílohy