ZM BOSKOVICE Č. 12

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
5. Informace - vícepráce při realizaci díla a aktualizovaná kalkulace návratnosti projektu CZT Boskovice střed
6. Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed
 1. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o ručení registrační číslo 10000791715 mezi Městem Boskovice a Komeční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ 114 07, IČO: 463 17 054, jako zajištění úvěru registrační číslo reg. č. 99027512933 mezi Službami Boskovice, s. r. o. a Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ: 453 17 054 na dofinancování projektu CZT Boskovice střed (Financování projektů “KVET – město Boskovice“ a “Monovýroba tepla -město Boskovice“),ve výši 5,5 mil Kč, úroková sazba ve výši 1,79% p.a. pevná po celou dobu splatnosti úvěru, konečná splatnost úvěru 20.12.2032 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ 114 07, IČO: 463 17 054
  T: 18.12.2020
  O: Služby Boskovice, s.r.o.
  S: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 18
Hlasů proti: 3
Zdrželo se: 5
Návrh byl přijat
7. Vyhlášení dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021
 3. ZM schvaluje, aby hodnotitelskou komisí pro Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území MPZ Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou pro rok 2021 byla stávající Komise Rady města pro MPZ Boskovice
 4. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města schválený dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021
  T: 09.12.2020
  O: OKT
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8. Vyhlášení Dotačního programu Kultura na rok 2021 a Dotačního programu Volnočasové aktivity na rok 2021
9. Vyhlášení dotačního programu města Boskovice Sport a tělovýchovné aktivity 2021
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje dotační program Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021
 3. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Sport a tělovýchovné aktivity 2021 v následujícím složení: Ing. Jaroslav Dohnálek, Ing. Radek Mazáč, RNDr. Jaroslav Oldřich, MUDr. Miroslav Klíma, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Milan Sivera, Mgr. Milan Strya, Vladimír Petrů, DiS., Ing. Jiří Pevný
 4. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města schválený dotační program Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021
  T: 09.12.2020
  O: OKT
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10. Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2021
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2021 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01Boskovice, ve výši 7.516.000,00 Kč Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2021 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, ve výši 7.516.000,00 Kč ve schváleném znění
  T: 31.12.2020
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 13 2021 uzavřenou mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ: 269 44 855
  T: do 30 dnů od jejího uzavření
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice - TJ SOU zemědělské, z.s.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČ: 478 86 528 v předloženém znění Návrh Dodatku č.1 tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM 15
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČ: 478 86 528 ve schváleném znění
  T: 31.12.2020
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi Městem Boskovice a TJ SOU zemědělské, z.s., nám. 9. května 2, Boskovice, IČ: 478 86 528 v Registru smluv
  T: do 30 dnů od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 4
Návrh byl přijat
12. Žádost o prominutí povinnosti odvodu z dotace - Drahanský sport team
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci II. a III. pilíře dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2019 ve výši 15 % poskytnutých finančních prostředků spolku Drahanský sport team
 3. ZM ukládá vyzvat spolek Drahanský sport team k vrácení odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci II. a III. pilíře dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2019 ve výši 15 % poskytnutých finančních prostředků
  T: 31.01.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
13. Udělení výjimek při čerpání dotací na akce podpořené z dotačního programu Kultura a volnočasové aktivity 2020 v souvislosti s epidemií Covid 19
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje udělení výjimky pro čerpání dotace a plnění podmínek dotačního program Kultura a volnočasové aktivity pro rok 2020 pro žadatele TJ Rytmus Boskovice, z.s. Šachový klub Boskovice, z.s., Farní sbor ČCE Boskovice, TJ SOU Zemědělské Boskovice, Spolek rodičů Základní školy Boskovice, Sušilova, z.s. a Tomáše Trumpeše dle předloženého materiálu
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
14. Pořízení nového služebního vozidla po město Boskovice z prostředků dotace na OSPOD
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Leasingové smlouvy mezi Městem Boskovice a společností ČSOB Leasing, a.s., se sídlem Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5, IČO: 639 98 980 na pořízení služebního vozidla pro město Boskovice Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Leasingovou smlouvu mezi Městem Boskovice a společností ČSOB Leasing, a.s., se sídlem Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5, IČO: 639 98 980 na pořízení služebního vozidla pro město Boskovice
  T: 20.12.2020
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Leasingovou smlouvu mezi Městem Boskovice a společností ČSOB Leasing, a.s., se sídlem Výmolova 353/3, 15 00 Praha 5, IČO: 639 98 980 na pořízení služebního vozidla pro město Boskovice v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb.
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
16. Žádost o registraci městského znaku
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje předložený návrh znaku města Boskovice v souladu s předloženým materiálem Návrh znaku tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM
 3. ZM schvaluje předložení žádosti o udělení znaku města Boskovice Poslanecké sněmovně ČR v souladu s předloženým materiálem
 4. ZM pověřuje starostu města Boskovice, Ing. Jaroslava Dohnálka, podáním žádosti Poslanecké sněmovně PČR o udělení znaku města v souladu s předložený materiálem
 5. ZM ukládá podat žádost Poslanecké sněmovně PČR o udělení znaku města v souladu s předložený materiálem
  T: 31.01.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
17. Dodatky ke smlouvám o provozování elektronické spisové služby
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování elektronické spisové služby mezi městem Boskovice a obcemi v souladu s předložený materiálem Návrh dodatku tvoří přílohu č. 6 zápisu ze ZM
 3. ZM schvaluje ukončení Smluv o provozování elektronické spisové služby s obcemi dle přílohy tohoto materiálu, které do 28.2.2021 nepřistoupí k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování elektronické spisové služby
 4. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování elektronické spisové služby s obcemi v souladu s předložený materiálem
  T: 28.02.2021
  O: OKT
 5. ZM ukládá ukončit výpovědí Smlouvy o provozování elektronické spisové služby s obcemi, které do 28.2.2021 neuzavřou Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování elektronické spisové služby v souladu s předloženým materiálem
  T: 31.03.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
19. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2021 - první kolo
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje poskytnutí dotace dle předloženého návrhu ve výši 31.950,- Kč Společnosti Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621; ve výši 654.600,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, sídlo třída 24 kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260; ve výši 60.000,- Kč Prahu jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101 a ve výši 43.700,- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 004 26 288
 3. ZM schvaluje návrhy smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb (Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260; Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101 a Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 004 26 288) Návrhy smluv jsou přílohou č. 7, 8, 9, 10 zápisu ZM
 4. ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 0 Brno, IČ: 605 57 621 a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260; Prahem jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101, a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 004 26 288, ve schváleném znění
  T: 31.01.2021
  O: SOC
 5. ZM ukládá zveřejnit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice uzavřenou mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 605 57 621; Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260; Prahem jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 702 88 101 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 004 26 288 ve schváleném znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
  T: do 30 dní po podepsání
  O: SOC
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
20. Odpadové hospodářství města Boskovice - místní poplatek za odpady - návrh „Cenového ujednání na rok 2021 mezi městem Boskovice a SUEZ CZ, a. s., návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2020, o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh dodatku č. 13/2020 mezi městem Boskovice a společností SUEZ CZ a.s., se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČO: 256 38 955 ke smlouvě ze dne 1.4.1996 o zabezpečení veřejně prospěšných služeb a prací pro město Boskovice a sloučené obce Bačov, Mladkov, Hrádkov a Vratíkov - „Cenové ujednání n rok 2021 v oblasti odpadového hospodářství“, s celkovým výdajem za odpadového hospodářství města Boskovice ve výši 11.782 tis. Kč vč. DPH Návrh dodatku tvoří přílohu č. 11 zápisu ze ZM
 3. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Boskovice č. 7/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se stanoví místní poplatek za odpady ve výši 720,- Kč na osobu a rok 2021 Návrh vyhlášky tvoří přílohu č. 12 zápisu ze ZM
 4. ZM ukládá uzavřít dodatek č. 13/2020 mezi městem Boskovice a společností SUEZ CZ a.s., se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČO: 256 38 955 ke smlouvě ze dne 1.4.1996 o zabezpečení veřejně prospěšných služeb a prací pro město Boskovice a sloučené obce Bačov, Mladkov, Hrádkov a Vratíkov - „Cenové ujednání na rok 2021 v oblasti odpadového hospodářství“, s celkovým výdajem za odpadového hospodářství města Boskovice ve výši 11.782 tis. Kč vč. DPH
  T: 15.02.2021
  O: TOŽP 33
 5. ZM ukládá vyhlásit obecně závaznou vyhlášku města Boskovice č. 7/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou s stanoví místní poplatek za odpady ve výši 720,- Kč na osobu a rok 2021
  T: 31.12.2020
  O: TOŽP
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 2
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
21. Záměr prodeje části pozemku - Povodí Moravy, s. p.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 407/6 - ostatní plocha, silnice, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 407/11 o výměře 86 m², v k. ú. Hrádkov do vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, Brno, za cenu 90,- Kč/m² + zákonná sazba DPH
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 407/6 - ostatní plocha, silnice, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 407/11 o výměře 86 m², v k. ú. Hrádkov T: 31.12.2020 34 O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 16.02.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 407/6 - ostatní plocha, silnice, dl GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 407/11 o výměře 86 m², v k. ú. Hrádkov do vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, Brno, za cenu 90,- Kč/m² + zákonná sazba DPH, k projednání ZM
  T: 16.02.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
22. Záměr prodeje pozemku - paní S.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 832/2 - zahrada o výměře 521 m² v k. ú. Boskovice paní S., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 832/2 - zahrada o výměře 521 m² v k. ú. Boskovice T: 31.12.2020 O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 16.02.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 832/2 - zahrada o výměře 521 m² v k. ú. Boskovice paní S., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM 35
  T: 27.04.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
24. Záměr prodeje pozemků - manželé L.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 6812/13 - orná půda o výměře 384 m² a p. č. 6812/25 - orná půda o výměře 2590 m² v k. ú. Boskovice manželům L., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 6812/13 - orná půda o výměře 3849 m² a p. č. 6812/25 - orná půda o výměře 2590 m² v k. ú. Boskovice
  T: 31.12.2020
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 16.02.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 6812/13 - orná půda o výměře 3849 m² a p. č. 6812/25 - orná půda o výměře 2590 m² v k. ú. Boskovice manželům L., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 27.04.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
25. Záměr prodeje částí pozemků - pan U.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 1990/202 - ostatní plocha, manipulační plocha a p. č. 1991/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o celkové 37 výměře cca 21 m² v k. ú. Boskovice panu U., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemků p. č. 1990/202 - ostatní plocha, manipulační plocha a p. č. 1991/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře cca 21 m² v k. ú. Boskovice
  T: 31.12.2020
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 16.02.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 1990/202 - ostatní plocha, manipulační plocha a p. č. 1991/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře cca 21 m² v k. ú. Boskovice panu U., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 22.06.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
27. Záměr prodeje částí pozemků - Česká pošta, s. p.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM neschvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 6996/1, p. č. 6997/1 a p. č. 6998/1 o celkové výměře cca 350 m² v k. ú. Boskovice do vlastnictví ČR s právem hospodařit pro - Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, Praha, IČ: 471 14 983
 3. ZM ukládá sdělit svoje stanovisko žadateli - Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, Nové Město, Praha, IČ: 471 14 983
  T: 15.01.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
29. Záměr prodeje pozemků - pan D., paní K., manželé D.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 32 - zahrada o výměře 443 m², p. č. 33/1- zahrada o výměře 451 m², p. č. 33/2 - zahrada o výměře 149 m² v k. ú. Bačov panu D. a paní K., Boskovice
 3. ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 33/1- zahrada o výměře 451 m², p. č. 33/2 - zahrada o výměře 149 m², p. č. 32 - zahrada o výměře 443 m² v k. ú. Bačov manželům D., Sudice 40
 4. ZM ukládá sdělit svoje stanovisko panu D. a paní K., Boskovice
  T: 15.01.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá sdělit svoje stanovisko manželům D., Sudice
  T: 15.01.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
30. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní L.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje prodej podílu 748/36808 z pozemku p. č. 561/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m² v k. ú. Boskovice paní L., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m²
 3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 748/36808 z pozemku p. č. 561/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m² v k. ú. Boskovice paní L., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 748/36808 z pozemku p. č. 561/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m² v k. ú. Boskovice s paní L., Boskovice za kupní cenu 150,00 Kč/m², dle předloženého návrhu
  T: 28.02.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
31. Návrh kupní smlouvy - Povodí Moravy, s. p.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 206/14 a p. č. 210/2, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 206/40 o výměře 73 m² a p. č. 206/42 o výměře 46 m² v k. ú. Vratíkov do vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, Brno, za cenu 22.100,- Kč Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 206/14 a p. č. 210/2, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 206/40 o výměře 73 m² a p. č. 206/42 o výměře 46 m² v k. ú. Vratíkov s Povodí Moravy, s. p., IČO: 708 90 013, Dřevařská 932/11, Brno, za cenu 22.100,- Kč, dle předloženého návrhu
  T: 28.02.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
32. Návrh kupní smlouvy - pan V., paní H.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3391 - trvalý travní porost, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p č. 3391/2 o výměře 16 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví pana V. a paní H., oba bytem Boskovice za cenu 350,- Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 3391 - trvalý travní porost, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3391/2 o výměře 16 m² v k. ú. Boskovice s panem V. a paní H., Boskovice za cenu 350,- Kč/m², dle předloženého návrhu
  T: 28.02.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
33. Návrh kupní smlouvy - paní P.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 90/1 - zahrada o výměře 623 m² v k. ú. Bačov paní P., Brno za cenu 150,- Kč/m² Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 16 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 90/1 - zahrada o výměře 623 m² v k. ú. Bačov s paní P., Brno za cenu 150,- Kč/m², dle předloženého návrhu
  T: 28.02.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
34. Návrh směnné smlouvy - paní N.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 4261/1 - ostatní plocha, jiná plocha dle GP díl "b" o výměře 93 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4264/1 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP díl "d" o výměře 4 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví paní N., Boskovice s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 350,- Kč/m² Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 17 zápisu ZM 44
 3. ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu části pozemku p. č. 4261/1 - ostatní plocha, jiná plocha dle GP díl "b" o výměře 93 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a části pozemku p. č. 4264/1 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP díl "d" o výměře 4 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví paní N., Boskovice s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků za cenu 350,- Kč/m², dle předloženého návrhu
  T: 28.02.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
36. Změna usnesení - prodej bytů Mánesova 45a,b
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje nahradit usnesení ze dne 15.09.2020 přijaté na 11. zasedání ZM pod bodem č. 28.3. v rozsahu týkajícím se jednotek prodávaných panu P. a manželům M. následovně:
  • jednotku – byt a jednotku – garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s panem P. za cenu 792.328,00 Kč
  • jednotku – byt a jednotku – garáž včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu s manž. M. za cenu 796.737,00 Kč
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
37. Vyhláška o místním poplatku ze vstupného
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje znění OZV města Boskovice č. ........./2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného a obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného
 3. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. ........./2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného a obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného
  T: do 11.12.2020
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 6
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 19
Návrh nebyl přijat
39. Rozpočet města Boskovice na rok 2021 – PROTINÁVRH (Vítková)
40. Informace - Zpráva o činnosti FV
41. Podněty a připomínky členů ZM
42. Ukončení zasedání