ZM Boskovice č. 14

1. Zahájení
2. Informace o ověření mandátu nového člena ZM
3. Složení slibu nového člena ZM
4. Schválení programu ZM, ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise
5. Odvolání místostarostů a členů RM
6. Volba volební komise
8. Rozdělení kompetencí místostarostů města a stanovení odměny neuvolněného místostarosty

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
8.2. ZM pověřuje 1. místostarostu odpovědností za plnění úkolů na úsecích dle předloženého materiálu. 1. místostarosta je předkladatelem materiálů do RM a ZM na úsecích, za které odpovídá a je oprávněn jménem města Boskovice podepisovat smlouvy a ostatní písemnosti na úsecích, za které odpovídá
10
8.3. ZM pověřuje 2. místostarostu odpovědností za plnění úkolů na úsecích dle předloženého materiálu. 2. místostarosta je předkladatelem materiálů do RM a ZM na úsecích, za které odpovídá a je oprávněn jménem města Boskovice podepisovat smlouvy a ostatní písemnosti na úsecích, za které odpovídá
8.4. ZM určuje 1. místostarostu města Boskovice k zastupování starosty města Boskovice v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci
8.5. ZM schvaluje navrhovanou výši odměny neuvolněného místostarosty města dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění ve výši dle předloženého materiálu, s měsíční výplatou této částky v běžných výplatních termínech, s účinností od 28.04.2021

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
11. Dotazy a připomínky občanů
13. Prezentace – Deloitte Advisory s.r.o. (audit Nemocnice)
14. Prezentace – odpadové hospodářství
15. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace – Služby Boskovice, s.r.o.

15.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
15.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 2 mil. Kč mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o., se sídlem U lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČO: 269 44 855
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM
15.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 2 mil. Kč mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o., se sídlem U lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČO: 269 44 855 ve schváleném znění
T: 15.05.2021
O: OKT
15.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 2 mil. Kč mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o., se sídlem U lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČO: 269 44 855 v Registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT
15.5. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 2 mil. Kč mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o., se sídlem U lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČO: 269 44 855 v registru podpor de minimis
T: do 5 dní od uveřejnění smlouvy v registru smluv
22
O: FIN

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
16. Smlouva o poskytnutí dotace - Festival „Boskovice 2021“

16.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
16.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč mezi Městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ: 004 06 724 v předloženém znění
Návrh smlouvy tvoří přílohu č.2 zápisu ze ZM
16.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ: 004 06 724
T: 20.05.2021
O: OKT
23
16.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ: 004 06 724 v registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
17. Žádost HZS JmK o poskytnutí finančního příspěvku pro HZS JMK- investice na rok 2021 z rozpočtu města Boskovice

17.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
17.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM
17.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099
T: 31.05.2021
O: OKT
17.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099 v registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
18. Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021 - návrh rozdělení

18.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
25
18.2. ZM schvaluje dotaci ve výši 100 tis. Kč pro žádost č. 1 Vyšší odborné školy a střední školy Boskovice, příspěvkové organizace, 100 tis. Kč pro žádost č. 2 paní P. a 100 tis. Kč pro žádost č. 3 Stavební firmy Kindermann s.r.o. v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021
18.3. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021
18.4. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021 s Vyšší odbornou školou a střední školou Boskovice, příspěvkovou organizací, s paní P. a se Stavební firmou Kindermann s.r.o.
T: 27.05.2021
O: OKT
18.5. ZM ukládá uveřejnit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021 s Vyšší odbornou školou a střední školou Boskovice, příspěvkovou organizací, s paní P. a se Stavební firmou Kindermann s.r.o. v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv
T: do 30 dnů od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
19. Program regenerace městských památkových rezervací a zón - návrh na rozdělení účelové dotace pro město Boskovice na rok 2021

19.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
19.2. ZM schvaluje přiznání finančního podílu z rozpočtu města Boskovice ve výši 70 tis. Kč paní M. na obnovu kulturní památky - židovského domu s rituální lázní U Templu v městské památkové zóně Boskovice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021
19.3. ZM schvaluje přiznání finančního podílu z rozpočtu města Boskovice ve výši 33 tis. Kč panu M. na obnovu kulturní památky - domu U Vážné studny v městské památkové zóně Boskovice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
22. Schválení Zadání změny č. 4 Územního plánu Boskovice

22.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
22.2. ZM schvaluje „Zadání změny č. 4 Územního plánu Boskovice“ v souladu s předloženým materiálem
Zadání změny územního plánu č. 4 tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM
22.3. ZM ukládá zajistit provedení výběrového řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku „Změna č. 4 Územního plánu Boskovice“
T: 31.05.2021
O: STAV

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
23. Záměr prodeje pozemku - paní V.

23.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
23.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 844 - zahrada o výměře 554 m² v k. ú. Boskovice paní V., Letovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
23.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 844 - zahrada o výměře 554 m² v k. ú. Boskovice
T: 14.05.2021
O: OSM
23.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: září 2021
O: OSM
23.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 844 - zahrada o výměře 554 m² v k. ú. Boskovice paní V., Letovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 31.12.2021
O: OSM

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
24. Záměr prodeje pozemku - Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Boskovice

24.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
24.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4503/1 - lesní pozemek o výměře 1288 m² v k. ú. Boskovice Moravskému rybářskému svazu, z. s. pobočný spolek Boskovice, Šmelcovna 8, Boskovice, IČO: 005 46 755 za cenu stanovenou znaleckým posudkem
24.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 4503/1 - lesní pozemek o výměře 1288 m² v k. ú. Boskovice
T: 14.05.2021
O: OSM
24.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: září 2021
O: OSM
24.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 4503/1 - lesní pozemek o výměře 1288 m² v k. ú. Boskovice Moravskému rybářskému svazu, z. s. pobočný spolek Boskovice, Šmelcovna 8, Boskovice, IČO: 005 46 755 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 31.12.2021
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
25. Záměr prodeje části pozemku - SVJ Lesnická 1989/5

25.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
25.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1901/14 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 12 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví (každému id. 1/6), a to:
- manželům K., Boskovice
31
- manželům K., Boskovice
- manželům M., Boskovice
- manželům O., Boskovice
- panu O., Boskovice
- manželům S., Boskovice
za cenu stanovenou znaleckým posudkem
25.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 1901/14 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 12 m² v k. ú. Boskovice
T: 14.05.2021
O: OSM
25.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: září 2021
O: OSM
25.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1901/14 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 12 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví (každému id. 1/6), a to:
- manželům K., Boskovice
- manželům K., Boskovice
- manželům M., Boskovice
- manželům O., Boskovice
- panu O., Boskovice
- manželům S., Boskovice
za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 31.12.2021
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
26. Záměr prodeje části pozemku - manželé V.

26.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
26.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1901/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 5 m² v k. ú. Boskovice manželům V., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
26.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 1901/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 5 m² v k. ú. Boskovice
T: 14.05.2021
O: OSM
26.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: září 2021
O: OSM
26.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1901/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 5 m² v k. ú. Boskovice manželům V., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 31.12.2021
O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
27. Záměr prodeje částí pozemku - LENX s.r.o.

27.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
27.2. ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemku p. č. 6929/1 o výměře cca 105 m² v k. ú. Boskovice společnosti LENX s.r.o., Čápkova 25/18, Brno, IČO: 262 73 373 za cenu stanovenou znaleckým posudkem
27.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje částí pozemku p. č. 6929/1 o výměře cca 105 m² v k. ú. Boskovice
T: 14.05.2021
O: OSM
27.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: září 2021
O: OSM
27.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemku p. č. 6929/1 o výměře cca 105 m² v k. ú. Boskovice společnosti LENX s.r.o., Čápkova 25/18, Brno, IČO: 262 73 373 za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: po odsouhlasení PD stavebních úprav odkupovaných částí pozemku
O: OSM
S: ORMI, STAV (památková péče)

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
28. Záměr prodeje části pozemku ­ pan F.

28.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
28.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 7168/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 105 m² v k. ú. Boskovice panu F., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
28.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 7168/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 105 m² v k. ú. Boskovice
T: 14.05.2021
O: OSM
28.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: září 2021
O: OSM
28.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 7168/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 105 m² v k. ú. Boskovice panu F., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 31.12.2021
O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
30. Záměr prodeje části pozemku - manželé K.

Materiál byl stažen z programu jednání.

Hlasovalo: 0
Hlasů pro: 0
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh nebyl přijat
31. Žádost o odkoupení nemovitosti (budova bývalé kotelny na ul. Ot. Chlupa 7) - NOBICA Real, s.r.o.

31.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
31.2. ZM schvaluje záměr prodeje budovy bývalé kotelny na ul. Otakara Chlupa 7, Boskovice, spol. NOBICA Real, s r.o., Za Karlínským přístavem 683/6, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 250 98 969, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 1.170.000,00 Kč
31.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje budovy bývalé kotelny na ul. Otakara Chlupa 7, Boskovice
T: 14.05.2021
O: OSM
31.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: 22.06.2021
O: OSM
31.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej budovy bývalé kotelny na ul. Otakara Chlupa 7, Boskovice, spol. NOBICA Real, s r.o., Za Karlínským přístavem 683/6, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 250 98 969, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 1.170.000,00 Kč, k projednání ZM
T: 22.06.2021
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
32. Výkup pozemku, záměr prodeje části pozemku - paní R.

32.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
32.2. ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 663/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m² v k. ú. Boskovice od paní R., Boskovice za cenu 224.360,- Kč
32.3. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 675 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 240 m² v k. ú. Boskovice Ing. Martině Veverkové Ryšávkové, IČO 670 45 634, Boskovice za cenu 2.860,- Kč/m² + zákonná sazba DPH
32.4. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 675 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 240 m² v k. ú. Boskovice
T: 14.05.2021
O: OSM
32.5. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: září 2021
O: OSM
32.6. ZM ukládá předložit návrh kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 663/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m² v k. ú. Boskovice od paní R., Boskovice za cenu 224.360,- Kč, k projednání ZM
T: 31.12.2021
O: OSM
32.7. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 675 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 240 m² v k. ú. Boskovice Ing. Martině Veverkové Ryšávkové, IČO: 670 45 634, Boskovice za cenu 2.860,- Kč/m² + zákonná sazba DPH, k projednání ZM
T: 31.12.2021
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
33. Výkup pozemků ­ pan H.

33.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
33.2. ZM schvaluje výkup pozemků p. č. 663/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 128 m² a p. č. 663/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m² v k. ú. Boskovice od pana H., Brno za cenu 2.000,- Kč/m²
33.3. ZM ukládá předložit návrh kupní smlouvy na výkup pozemků p. č. 663/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 128 m² a p. č. 663/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m² v k. ú. Boskovice od pana H., Brno za cenu 2.000,- Kč/m², k projednání ZM
T: 22.06.2021
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
34. Záměr směny pozemků - BD Panorama Boskovice s.r.o.

34.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
34.2. ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 788/207 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 100 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a následujících pozemků ve vlastnictví BD Panorama Boskovice s.r.o., IČO: 016 72 789, Azurová 2190/29, Řečkovice, Brno:
- část p. č. 788/303 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 570 m²
- část p. č. 788/339 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 870 m²
- p. č. 788/345 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 567 m²
- p. č. 788/349 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 221 m²
- p. č. 788/351 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 59 m²
- část p. č. 788/352 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 530 m²
- část p. č. 788/353 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 170 m²
- p. č. 788/356 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m²
- p. č. 788/357 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m²
- p. č. 788/359 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 145 m²
- p. č. 788/361 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m²
- p. č. 788/362 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m²
- p. č. 788/365 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 95 m²
- p. č. 788/366 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m²
všechny v k. ú. Boskovice, bez finančního doplatku
34.3. ZM ukládá zveřejnit záměr směny části pozemku p. č. 788/207 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 100 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a následujících pozemků ve vlastnictví BD Panorama Boskovice s.r.o., IČO: 016 72 789, Azurová 2190/29, Řečkovice, Brno:
- část p. č. 788/303 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 570 m²
- část p. č. 788/339 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 870 m²
- p. č. 788/345 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 567 m²
- p. č. 788/349 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 221 m²
- p. č. 788/351 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 59 m²
- část p. č. 788/352 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 530 m²
- část p. č. 788/353 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 170 m²
- p. č. 788/356 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m²
- p. č. 788/357 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m²
- p. č. 788/359 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 145 m²
- p. č. 788/361 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m²
- p. č. 788/362 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m²
- p. č. 788/365 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 95 m²
- p. č. 788/366 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m²
všechny v k. ú. Boskovice
T: 14.05.2021
O: OSM
34.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru směny
T: září 2021
O: OSM
34.5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 788/207 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 100 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a následujících pozemků ve vlastnictví BD Panorama Boskovice s.r.o., IČO: 016 72 789, Azurová 2190/29, Řečkovice, Brno:
- část p. č. 788/303 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 570 m²
- část p. č. 788/339 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 870 m²
- p. č. 788/345 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 567 m²
- p. č. 788/349 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 221 m²
- p. č. 788/351 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 59 m²
- část p. č. 788/352 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 530 m²
- část p. č. 788/353 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 170 m²
- p. č. 788/356 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m²
- p. č. 788/357 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m²
- p. č. 788/359 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 145 m²
- p. č. 788/361 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m²
- p. č. 788/362 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m²
- p. č. 788/365 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 95 m²
- p. č. 788/366 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m²
všechny v k. ú. Boskovice, bez finančního doplatku, k projednání ZM
T: 31.12.2021
O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
35. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní D.

35.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
35.2. ZM schvaluje prodej podílu 572/13085 z pozemků p. č. 293/25, p. č. 293/27 a p. č. 293/30 o celkové výměře 549 m² v k. ú. Boskovice paní D., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m²
35.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 572/13085 z pozemků p. č. 293/25, p. č. 293/27 a p. č. 293/30 o celkové výměře 549 m² v k. ú. Boskovice paní D., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m²
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ZM
35.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 572/13085 z pozemků p. č. 293/25, p. č. 293/27 a p. č. 293/30 o celkové výměře 549 m² v k. ú. Boskovice s paní D., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 30.06.2021
O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
36. Prodej podílu, návrh kupní smlouvy - manželé A.

36.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
36.2. ZM schvaluje prodej podílu 748/36808 z pozemku p. č. 561/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m² v k. ú. Boskovice manželům A., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m²
36.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej podílu 748/36808 z pozemku p. č. 561/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m² v k. ú. Boskovice manželům A., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m²
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ZM
36.4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej podílu 748/36808 z pozemku p. č. 561/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m² v k. ú. Boskovice s manželi A., Boskovice za kupní cenu 450,00 Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 30.06.2021
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
37. Návrh kupní smlouvy ­ pan T.

37.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
37.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 7010 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 6905/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6905/3 – o výměře 41 m², v k. ú. Boskovice panu T., Boskovice za cenu 1.600,- Kč/m²
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu ZM
37.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 7010 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 6905/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6905/3 – o výměře 41 m², v k. ú. Boskovice s panem T., Boskovice za cenu 1.600,- Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 30.06.2021
O: OSM

Zdržel/a se
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
38. Návrh kupní smlouvy - pan N.

38.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
38.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3518/16 - orná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3518/28 o výměře 76 m²,v k. ú. Boskovice panu N., Boskovice za cenu 200,- Kč/m²
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 8 zápisu ZM
38.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 3518/16 - orná půda, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 3518/28 o výměře 76 m², v k. ú. Boskovice s panem N., Boskovice za cenu 200,- Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 30.06.2021
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
39. Návrh kupní smlouvy - paní S.

39.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
39.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 832/2 - zahrada o výměře 521 m² paní S., Boskovice za cenu 350,- Kč/m²
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM
39.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 832/2 - zahrada o výměře 521 m² s paní S., Boskovice za cenu 350,- Kč/m², dle předloženého návrhu
T: 30.06.2021
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
40. Návrh kupní smlouvy - manželé L.

40.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
40.2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 6812/13 - orná půda o výměře 3849 m² a p. č. 6812/25 - orná půda o výměře 2590 m²v k. ú. Boskovice manželům L., Boskovice za cenu 146.766,- Kč
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM
40.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 6812/13 - orná půda o výměře 3849 m² a p. č. 6812/25 - orná půda o výměře 2590 m² v k. ú. Boskovice s manželi L., Boskovice za cenu 146.766,- Kč, dle předloženého návrhu
T: 30.06.2021
O: OSM

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
41. Návrhy kupních smluv - Stavební firma Kindermann s.r.o., pan S., paní J.

41.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
41.2. ZM revokuje svoje usnesení č. 6.5. ze dne 16.02.2021
41.3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 855/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 277 m² v k. ú. Boskovice společnosti Stavební firma Kindermann s.r.o., IČO: 276 74 614, se sídlem Bílkova 2176, Boskovice za cenu 180.130,- Kč + zákonná sazba DPH
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM
41.4. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 827/1 - trvalý travní porost o výměře 88 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví (každému id. 1/2) pana S., Boskovice a paní J., Boskovice za cenu 10.560,- Kč
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ZM
41.5. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 855/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 277 m² v k. ú. Boskovice se společností Stavební firma Kindermann s.r.o., IČO: 276 74 614, se sídlem Bílkova 2176, Boskovice za cenu 180.130,- Kč + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 30.06.2021
O: OSM
41.6. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 827/1 - trvalý travní porost o výměře 88 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví (každému id. 1/2) pana S., Boskovice a paní J., Boskovice za cenu 10.560,- Kč, dle předloženého návrhu
T: 30.06.2021
O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
42. Návrh směnné smlouvy - BK INVEST a. s. - Ing. Pevný - PROTINÁVRH

42.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
42.2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu částí pozemků p. č. 4415/115 a p. č. 4415/116, dle GP se jedná o pozemky p. č. 4415/115 o výměře 693 m² a p. č. 4415/116 o výměře 2244 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví BK INVEST a. s.,
Nádražní 1332/32, Boskovice, IČ: 277 27 874 za cenu 2.202.750,- Kč+zákonná sazba DPH a následujících pozemků ve vlastnictví města Boskovice, a to:
- p. č. 4363/2 - trvalý travní porost o výměře 144 m²
- p. č. 4415/111 - orná půda o výměře 665 m²
- p. č. 4415/106 - orná půda o výměře 829 m²
- p. č. 4415/107 - orná půda o výměře 671 m²
- p. č. 4370 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 297 m²
- p. č. 4415/109 - orná půda o výměře 608 m²
- p. č. 4415/110 - orná půda o výměře 617 m²
- p. č. 4415/1 - orná půda o výměře 1971 m²
- část p. č. 4415/94 - orná půda o výměře cca 633 m², dle GP o výměře 633 m²
- část p. č. 4415/95 - orná půda o výměře cca 850 m², dle GP díl "a" o výměře 864 m²
- část p. č. 4415/96 - orná půda o výměře cca 1860 m², dle GP díl "b" o výměře 1901 m²
- část p. č. 4415/114 - orná půda o výměře cca 860 m², dle GP díl "c" o výměře 880 m²
- část p. č. 4415/97 - orná půda o výměře cca 1365 m², dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4415/242 o výměře 1353 m² všechny v k. ú. Boskovice, za cenu 32.012.400,-Kč + zákonná sazba DPH
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM
42.3. ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu částí pozemků p. č. 4415/115 a p. č. 4415/116, dle GP se jedná o pozemky p. č. 4415/115 o výměře 693 m² a p. č. 4415/116 o výměře 2244 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví BK INVEST a. s., Nádražní 1332/32, Boskovice, IČ: 277 27 874 za cenu 2.202.750,- Kč + zákonná sazba DPH a následujících pozemků ve vlastnictví města Boskovice, a to:
- p. č. 4363/2 - trvalý travní porost o výměře 144 m²
- p. č. 4415/111 - orná půda o výměře 665 m²
- p. č. 4415/106 - orná půda o výměře 829 m²
- p. č. 4415/107 - orná půda o výměře 671 m²
- p. č. 4370 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 297 m²
- p. č. 4415/109 - orná půda o výměře 608 m²
- p. č. 4415/110 - orná půda o výměře 617 m²
- p. č. 4415/1 - orná půda o výměře 1971 m²
- část p. č. 4415/94 - orná půda o výměře cca 633 m², dle GP o výměře 633 m²
- část p. č. 4415/95 - orná půda o výměře cca 850 m², dle GP díl "a" o výměře 864 m²
- část p. č. 4415/96 - orná půda o výměře cca 1860 m², dle GP díl "b" o výměře 1901 m²
- část p. č. 4415/114 - orná půda o výměře cca 860 m², dle GP díl "c" o výměře 880 m²
- část p. č. 4415/97 - orná půda o výměře cca 1365 m², dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4415/242 o výměře 1353 m² všechny v k. ú. Boskovice, za cenu 32.012.400,-Kč + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2021
O: OSM
42.4. ZM ukládá RM ustanovit pracovní skupinu pro zastupování města při všech stupních povolovacích řízení výstavby BD v lokalitě označené územním plánem jako Z1
T: 31.12.2021
O: ORMI

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 8
Hlasů proti: 2
Zdrželo se: 14
Návrh nebyl přijat
42. Návrh směnné smlouvy - BK INVEST a. s.

42.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
42.2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu částí pozemků p. č. 4415/115 a p. č. 4415/116, dle GP se jedná o pozemky p. č. 4415/115 o výměře 693 m² a p. č. 4415/116 o výměře 2244 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví BK INVEST a. s., Nádražní 1332/32, Boskovice, IČ: 277 27 874 za cenu 2.202.750,- Kč+zákonná sazba DPH a následujících pozemků ve vlastnictví města Boskovice, a to:
- p. č. 4363/2 - trvalý travní porost o výměře 144 m²
- p. č. 4415/111 - orná půda o výměře 665 m²
- p. č. 4415/106 - orná půda o výměře 829 m²
- p. č. 4415/107 - orná půda o výměře 671 m²
- p. č. 4370 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 297 m²
- p. č. 4415/109 - orná půda o výměře 608 m²
- p. č. 4415/110 - orná půda o výměře 617 m²
- p. č. 4415/1 - orná půda o výměře 1971 m²
- část p. č. 4415/94 - orná půda o výměře cca 633 m², dle GP o výměře 633 m²
- část p. č. 4415/95 - orná půda o výměře cca 850 m², dle GP díl "a" o výměře 864 m²
- část p. č. 4415/96 - orná půda o výměře cca 1860 m², dle GP díl "b" o výměře 1901 m²
- část p. č. 4415/114 - orná půda o výměře cca 860 m², dle GP díl "c" o výměře 880 m²
- část p. č. 4415/97 - orná půda o výměře cca 1365 m², dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4415/242 o výměře 1353 m² všechny v k. ú. Boskovice, za cenu 24.299.550,-Kč + zákonná sazba DPH
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM
42.3. ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu částí pozemků p. č. 4415/115 a p. č. 4415/116, dle GP se jedná o pozemky p. č. 4415/115 o výměře 693 m² a p. č. 4415/116 o výměře 2244 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví BK INVEST a. s., Nádražní 1332/32, Boskovice, IČ: 277 27 874 za cenu 2.202.750,- Kč + zákonná sazba DPH a následujících pozemků ve vlastnictví města Boskovice, a to:
- p. č. 4363/2 - trvalý travní porost o výměře 144 m²
- p. č. 4415/111 - orná půda o výměře 665 m²
- p. č. 4415/106 - orná půda o výměře 829 m²
- p. č. 4415/107 - orná půda o výměře 671 m²
- p. č. 4370 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 297 m²
- p. č. 4415/109 - orná půda o výměře 608 m²
- p. č. 4415/110 - orná půda o výměře 617 m²
- p. č. 4415/1 - orná půda o výměře 1971 m²
- část p. č. 4415/94 - orná půda o výměře cca 633 m², dle GP o výměře 633 m²
- část p. č. 4415/95 - orná půda o výměře cca 850 m², dle GP díl "a" o výměře 864 m²
- část p. č. 4415/96 - orná půda o výměře cca 1860 m², dle GP díl "b" o výměře 1901 m²
- část p. č. 4415/114 - orná půda o výměře cca 860 m², dle GP díl "c" o výměře 880 m²
- část p. č. 4415/97 - orná půda o výměře cca 1365 m², dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4415/242 o výměře 1353 m² všechny v k. ú. Boskovice, za cenu 24.299.550,-Kč + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2021
O: OSM
42.4. ZM ukládá RM ustanovit pracovní skupinu pro zastupování města při všech stupních povolovacích řízení výstavby BD v lokalitě označené územním plánem jako Z1
T: 31.12.2021
O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 18
Hlasů proti: 2
Zdrželo se: 5
Návrh byl přijat
43. Nabídka prodeje pozemků - MP Holding, a. s.

43.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
43.2. ZM neschvaluje odkup pozemků p. č. 2929/25, p. č. 3210/78 a p. č. 3210/79 v k. ú. Boskovice z vlastnictví MP Holding, a. s., Hradní 638/6, Boskovice, IČO 499 68 394 za navrhovanou kupní cenu 8.400.000,- Kč
43.3. ZM ukládá sdělit svoje stanovisko MP Holding, a. s., Hradní 638/6, Boskovice, IČO 499 68 394
T: 31.05.2021
O: OSM

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
44. Informace o stavu pohledávek k 31. 12. 2020
46. Informace – Zpráva o činnosti FV
47. Pověření členů Zastupitelstva města Boskovice oddávajícími

47.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
47.2. ZM pověřuje Ing. Lukáše Holíka a Ing. Radka Mazáče pravomocí oddávajících, před nimiž se uzavírá občanský sňatek prohlášením o uzavření manželství dle ustanovení § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
47.3. ZM ukládá vyhotovit pro Ing. Lukáše Holíka a Ing. Radka Mazáče písemná pověření pravomocí oddávajících, před nimiž se uzavírá občanský sňatek prohlášením o uzavření manželství dle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
T: 30.04.2021
O: VNV

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
48. Podněty a připomínky členů ZM
49. Ukončení zasedání