ZM Boskovice č. 16

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
5. Ručitelské prohlášení
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Ručitelského prohlášení mezi Městem Boskovice a Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 492 40 901
  Návrh Ručitelského prohlášení tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Ručitelské prohlášení mezi Městem Boskovice a Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 492 40 901
  T: 15.10.2021
  O: Služby Boskovice, s.r.o.
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině KZMB
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Boskovice
  Návrh dodatku tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá zapracovat znění Dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Boskovice do úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace
  T: 31.10.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7. Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - KZMB
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku pro Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace na nákup automobilu
  Návrh smlouvy tvoří přílohu č.3 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Kulturními zařízeními města Boskovice, příspěvková organizace na nákup automobilu
  T: 15.10.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Kulturními zařízeními města Boskovice, příspěvková organizace
  T: do 30 dnů od uzavření
  O: OKT
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice pro FC Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 94 400,- Kč mezi městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IĆ: 269 90 911 v předloženém znění
  Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a FC Boskovice, z.s, Dukelská 2286, Boskovice, IČ: 269 90 911 ve schváleném znění
  T: 15.10.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a FC Boskovice, z.s Dukelská 2286, Boskovice, IČ: 269 90 911 v registru smluv
  T: do 30 dnů od uzavření smlouvy
  O: OKT
Zdržel/a se
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Sport 2020 -TJ Minerva Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2020 mezi městem Boskovice a TJ Minerva Boskovice, z.s., se sídlem Dukelská 12, Boskovice, IČ: 434 20 796 v předloženém znění
  Návrh Dodatku č. 2 tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2020 mezi městem Boskovice a TJ Minerva Boskovice, z.s., se sídlem Dukelská 12, Boskovice, IČ: 434 20 796 ve schváleném znění
  T: 08.10.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2020 mezi městem Boskovice a TJ Minerva Boskovice, z.s., se sídlem Dukelská 12, Boskovice, IČ: 434 20 796 v registru smluv
  T: do 30 dní od uzavření dodatku
  O: OKT
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
10. Žádost o finanční podporu - Post Bellum, z.ú. Praha
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM neschvaluje poskytnutí individuální dotace pro Post Bellum, z. ú. Praha, IČO: 265 48 526 pobočku Paměť národa Jihomoravský kraj, Bratislavská 249/68, 602 00 Brno
 3. ZM ukládá informovat o neschválení individuální dotace Post Bellum, z. ú. Praha, pobočku Paměť národa Jihomoravský kraj, Bratislavská 249/68, 602 00 Brno
  T: 08.10.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 5
Návrh byl přijat
11. Finanční dar obcím postiženým tornádem
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí finančního daru mezi městem Boskovice a obcemi Hodonín, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice ve výši 150 tis. Kč pro každou obec v předloženém znění
  Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Boskovice a obcemi Hodonín, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice ve výši 150 tis. Kč pro každou obec ve schváleném znění
  T: 31.10.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi městem Boskovice a městem Hodonín do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12. Smlouva o provozování elektronické spisové služby - Lazinov
13. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022 a procenta spolufinancování služeb z úrovně správního obvodu ORP Boskovice
 3. ZM bere na vědomí systém spolufinancování sociálních služeb pro rok 2022 na základě Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021- 2022 pro nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické a právnické osoby) poskytující sociální služby v následující podobě:
  • služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které jsou obětmi domácího násilí nebo trestných činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy: 8 % z nákladů služby,
  • služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny: 18 % z nákladů služby,
  • služby sociální prevence (raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné péče, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace): 17 % z nákladů služby,
  • služby sociální prevence (intervenční centra, sociálně terapeutické dílny, domy na půl cesty, azylové domy): 20 % z nákladů služby,
  • služby sociální prevence (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením): 27 % z nákladů služby,
  • služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 6 % z nákladů služby,
  • služby sociální péče (pečovatelská služba): 20 % z nákladů služby
 4. ZM schvaluje navrženou strategii spolufinancování sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2022 v následující podobě:
  • služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství, které jsou zařazeny do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022, paušálním přepočtem dle počtu obyvatel v území,
  • služby sociální péče – tyto služby si budou spolufinancování z obcí vyjednávat individuálně podle obecní působnosti klientů, kterým jsou služby poskytovány
 5. ZM schvaluje vzorovou smlouvu mezi městem Boskovice a příslušnou obcí správního obvodu ORP Boskovice za účelem poskytnutí příspěvku na spolufinancování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022
  Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 8 zápisu ZM 13.6. ZM ukládá vyjednat s obcemi ve správním obvodu ORP Boskovice uzavření smluv o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022
  T: 31.12.2021
  O: starosta
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
15. Podpora v oblasti sociálních služeb - vyhlášení dotačního programu pro rok 2022
16. Záměr prodeje části pozemku - pan N., paní H.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1693/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 85 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví pana N., Praha a paní H., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 1693/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 85 m² v k. ú. Boskovice
  T: 15.10.2021
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 07.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1693/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 85 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví pana N., Praha a paní H., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 30.04.2022
  O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
17. Záměr prodeje části pozemku - manželé S.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 866 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 120 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic manželům S., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 866 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 120 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic
  T: 15.10.2021
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 07.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 866 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 120 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic manželům S., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 30.04.2022
  O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 17
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 7
Návrh byl přijat
18. Záměr prodeje pozemku p. č. 832/2 v k. ú. Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 832/2 - zahrada o výměře 521 m² v k. ú. Boskovice za minimální kupní cenu 182.350,- Kč
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 832/2 - zahrada o výměře 521 m² v k. ú. Boskovice za minimální kupní cenu 182.350,- Kč
  T: 15.10.2021
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 07.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá RM vyhodnotit nabídky uchazečů o koupi pozemku p. č. 832/2 - zahrada o výměře 521 m² v k. ú. Boskovice
  T: 13.12.2021
  O: OSM
 6. ZM ukládá předložit návrh kupní smlouvy s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku na koupi pozemku p. č. 832/2 - zahrada o výměře 521 m² v k ú. Boskovice, k projednání ZM
  T: 28.02.2022
  O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
20. Záměr prodeje pozemku - paní K.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 22/2 - zahrada o výměře 79 m² v k. ú. Vratíkov paní K., Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 22/2 - zahrada o výměře 79 m² v k. ú. Vratíkov
  T: 15.10.2021
  O: OSM
 4. 20.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 07.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 22/2 - zahrada o výměře 79 m² v k. ú. Vratíkov paní K., Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 30.04.2022
  O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
21. Návrh dodatku č. 4 - manželé J.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě uzavřené dne 19.05.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 30.09.2019 a dodatku č. 3 ze dne 14.10.2020 s manželi J., Boskovice
  Návrh dodatku č. 4 tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít dodatek č. 4 ke kupní smlouvě uzavřené dne 19.05.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 30.09.2019 a dodatku č. 3 ze dne 14.10.2020 s manželi J., Boskovice, dle předloženého návrhu
  T: 15.10.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
22. Návrhy kupních smluv - paní R., Ing. Veverková Ryšávková
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 663/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m² v k. ú. Boskovice od paní R., Boskovice za cenu 224.360,- Kč
  Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM
 3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 675 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 675/2 o výměře 240 m² v k. ú. Boskovice Ing. Martině Veverkové Ryšávkové, IČO: 670 45 634, Boskovice za cenu 2.860,- Kč/m² + zákonná sazba DPH
  Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM 28
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na výkup pozemku p. č. 663/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m² v k. ú. Boskovice s paní R., Boskovice, dle předloženého návrhu
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 5. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 675 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 675/2 o výměře 240 m² v k. ú. Boskovice s Ing. Martinou Veverkovou Ryšávkovou, IČO: 670 45 634, Boskovice, dle předloženého návrhu
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
23. Návrh kupní smlouvy – pan H.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na výkup pozemků p. č. 663/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 128 m² a p. č. 663/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m² v k. ú. Boskovice od pana H., Brno za cenu 2.000,- Kč/m²
  Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ZM
 3. 23.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na výkup pozemků p. č. 663/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 128 m² a p. č. 663/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 43 m² v k. ú. Boskovice s panem H., Brno, dle předloženého návrhu
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
24. Návrh směnné smlouvy - BD Panorama Boskovice s.r.o.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 788/207- ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o pozemek p. č. 788/379 o výměře 93 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a následujících pozemků ve vlastnictví BD Panorama Boskovice s. r. o., IČO: 016 72 789, Azurová 2190/29, Řečkovice, Brno, a to:
  - p. č. 788/303 - ostatní plocha, zeleň o výměře 520 m² 30
  - p. č. 788/339 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 861 m²
  - p. č. 788/345 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 550 m²
  - p. č. 788/349 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 221 m²
  - p. č. 788/351 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 59 m²
  - p. č. 788/352 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 529 m²
  - p. č. 788/353 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 171 m²
  - p. č. 788/356 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m²
  - p. č. 788/357 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m²
  - p. č. 788/359 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 145 m²
  - p. č. 788/361 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m²
  - p. č. 788/362 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m²
  - p. č. 788/365 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 95 m²
  - p. č. 788/366 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m²
  všechny v k. ú. Boskovice, bez finančního doplatku
  Návrh směnné smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít směnnou smlouvu na směnu části pozemku p. č. 788/207- ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o pozemek p. č. 788/379 o výměře 93 m² v k. ú. Boskovice ve vlastnictví města Boskovice a následujících pozemků ve vlastnictví BD Panorama Boskovice s. r. o., IČO: 016 72 789, Azurová 2190/29, Řečkovice, Brno, a to:
  - p. č. 788/303 - ostatní plocha, zeleň o výměře 520 m²
  - p. č. 788/339 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 861 m²
  - p. č. 788/345 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 550 m²
  - p. č. 788/349 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 221 m²
  - p. č. 788/351 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 59 m²
  - p. č. 788/352 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 529 m²
  - p. č. 788/353 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 171 m²
  - p. č. 788/356 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m²
  - p. č. 788/357 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m²
  - p. č. 788/359 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 145 m²
  - p. č. 788/361 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 260 m²
  - p. č. 788/362 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m²
  - p. č. 788/365 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 95 m²
  - p. č. 788/366 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m²
  všechny v k. ú. Boskovice, bez finančního doplatku, dle předloženého návrhu
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
25. Výkup pozemku - pan L.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 788/310 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m² v k. ú. Boskovice od pana L., Boskovice za cenu 335,- Kč/m²
 3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na výkup pozemku p. č. 788/310 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m² v k. ú. Boskovice od pana L., Boskovice za cenu 335,- Kč/m²
  Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM
 4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na výkup pozemku p. č. 788/310 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m² v k. ú. Boskovice s panem L., Boskovice, dle předloženého návrhu
  T: 31.12.2021
  O: OSM
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
26. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - ČR-Státní pozemkový úřad
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh smlouvy č. 1003992157 o bezúplatném převodu pozemků p. č. 4415/217 a p. č. 4415/227 v k. ú. Boskovice z vlastnictví ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov, IČO: 013 12 774 do vlastnictví města Boskovice
  Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ZM
 3. ZM ukládá uzavřít smlouvu č. 1003992157 o bezúplatném převodu pozemků p. č. 4415/217 a p. č. 4415/227 v k. ú. Boskovice z vlastnictví ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov, IČO: 013 12 774 do vlastnictví města Boskovice, dle předloženého návrhu
 4. T: 31.12.2021
 5. O: OSM
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
29. Informace – Zpráva o činnosti FV
30. Ústní informace o stavu přípravy investičního záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v areálu Červená zahrada a o přípravě budování skateparku
31. Podněty a připomínky členů ZM
32. Ukončení zasedání