ZM BOSKOVICE Č. 19

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
5. Smlouva o poskytnutí dotace - Festival „Boskovice 2022“

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč mezi Městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ: 004 06 724 v předloženém znění Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM

3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ: 004 06 724
T: 20.05.2022
O: OKT

4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ: 004 06 724 v registru smluv
T: do 30 dnů od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6. Návrh dodatku ke smlouvě - CONCENTUS MORAVIAE

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst CONCENTUS MORAVIAE mezi městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., se sídlem: Polní 6, 639 00 Brno, IČO: 262 35 064
Návrh dodatku tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst CONCENTUS MORAVIAE mezi městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., se sídlem: Polní 6, 639 00 Brno, IČO: 262 35 064
T: 20.05.2022
O: OKT

4. ZM ukládá uveřejnit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst CONCENTUS MORAVIAE mezi městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., se sídlem: Polní 6, 639 00 Brno, IČO: 262 35 064 v Registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 17
Hlasů proti: 3
Zdrželo se: 3
Návrh byl přijat
7. Žádost HZS JmK o poskytnutí finančního příspěvku pro HZS JMK - investice na rok 2022 z rozpočtu města Boskovice

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM

3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099
T: 31.05. 2022
O: OKT

4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099 v registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8. Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022 - návrh rozdělení

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje rozdělení dotací v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022 dle předloženého materiálu

3. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022

4. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022 s paní P., s paní Š. a s panem P.
T: 31.05.2022
O: OKT

5. ZM ukládá uveřejnit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022 s paní P., s paní Š. a s panem P. v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv
T: do 30 dnů od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 17
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 4
Návrh byl přijat
9. Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity 2022

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje obecný návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace sportovním klubům
Návrh Dodatku č.1 tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM

3. ZM schvaluje rozdělení navýšených částek dotací v I. pilíři dle návrhu předloženého materiálu

4. ZM schvaluje rozdělení navýšených částek dotací v II. pilíři dle návrhu předloženého materiálu

5. ZM ukládá uzavřít Dodatky č.1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace sportovním klubům mezi městem Boskovice a sportovními kluby schválené v souladu s předloženým materiálem
T: 31.05.2022
O: OKT

6. ZM ukládá zveřejnit Dodatky č.1 ke Smlouvám o poskytnutí dotací sportovním klubům nad 50 000,- Kč v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10. Žádost o finanční podporu - SKMB Boskovice, z.s.
15. Záměr prodeje pozemku - pan A.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 145 - orná půda o výměře 2183 m² v k. ú. Bačov panu A., Velké Opatovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem

3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 145 - orná půda o výměře 2183 m² v k. ú. Bačov
T: 13.05.2022
O: OSM

4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
T: 28.06.2022
O: OSM

5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 145 - orná půda o výměře 2183 m² v k. ú. Bačov panu A., Velké Opatovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
T: 31.12.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
16. Návrh kupní smlouvy - EG. D, a. s.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 4229/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4229/4 o výměře 26 m² v k. ú. Boskovice společnosti EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČO: 280 85 400 za cenu 1.150,- Kč/m² + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ZM

3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 4229/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 4229/4 o výměře 26 m² v k. ú. Boskovice s EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, IČO: 280 85 400 za cenu 1.150,- Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
17. Návrh kupní smlouvy - pan V.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 832/2 - zahrada o výměře 521 m² v k. ú. Boskovice panu V., Boskovice za cenu 280.000,- Kč
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ZM

3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 832/2 - zahrada o výměře 521 m² v k. ú. Boskovice s panem V., Boskovice za cenu 280.000,- Kč, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
18. Návrh kupní smlouvy - manželé S.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 866 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 866/3 o výměře 123 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic manželům S., Boskovice za cenu 380,- Kč/m² + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu ZM

3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 866 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 866/3 o výměře 123 m² v k. ú. Mladkov u Boskovic s manželi S., Boskovice za cenu 380,- Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
19. Návrh kupní smlouvy - paní K.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 22/2 - zahrada o výměře 79 m² v k. ú. Vratíkov paní K., 612 00 Brno za cenu 620, -Kč/m² + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 8 zápisu ZM

3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 22/2 - zahrada o výměře 79 m² v k. ú. Vratíkov s paní K., 612 00 Brno za cenu 620,- Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
20. Návrh kupní smlouvy - pan Š.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2929/76 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m² v k. ú. Boskovice panu Š., Letovice za cenu 2.300,- Kč/m² + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu ZM

3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 2929/76 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m² v k. ú. Boskovice s panem Š., Letovice za cenu 2.300,- Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
21. Návrh kupní smlouvy - pan N., paní H.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 4276/147 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m² v k. ú. Boskovice panu N. a paní H., oba bytem Boskovice za cenu 950,- Kč/m² + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 10 zápisu ZM

21.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 4276/147 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m² v k. ú. Boskovice s panem N. a pamí H., oba bytem Boskovice za cenu 950,- Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
22. Návrh kupní smlouvy - manželé K.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 788/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 788/380 o výměře 6 m² v k. ú. Boskovice manželům K., Boskovice za cenu 330,- Kč/m² + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 11 zápisu ZM

3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 788/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 788/380 o výměře 6 m² v k. ú. Boskovice s manželi K., Boskovice za cenu 330,- Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
23. Návrh kupní smlouvy - pan Z.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 1467 a p. č. 1469, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 1467/2 o výměře 24 m² a p. č. 1469/2 o výměře 248 m² v k. ú. Boskovice panu Z., Boskovice za cenu 166.700,- Kč + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 12 zápisu ZM

3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 1467 a p. č. 1469, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 1467/2 o výměře 24 m² a p. č. 1469/2 o výměře 248 m² v k. ú. Boskovice s panem Z., Boskovice za cenu 166.700,- Kč + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 19
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 3
Návrh byl přijat
24. Návrh kupní smlouvy - pan N., paní H.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1693/12 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP nově vzniklý pozemek p. č. 1693/41 o výměře 79 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví pana N., Praha a paní H., Boskovice za cenu 1.450,- Kč/m² + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 13 zápisu ZM

3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 1693/12 - ostatní plocha, jiná plocha, dle GP nově vzniklý pozemek p. č. 1693/41 o výměře 79 m² v k. ú. Boskovice s panem N., Praha a paní H., Boskovice za cenu 1.450,- Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
25. Návrhy kupních smluv - paní S., paní M.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1571/1, dle GP o výměře 113 m² v k. ú. Boskovice paní S., Brno za cenu 1.250,- Kč/m² + zákonná sazba DPH Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 14 zápisu ZM

3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 1571/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1571/3 o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice paní M., Boskovice za cenu 1.250,- Kč/m² + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 15 zápisu ZM

4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 1571/1, dle GP o výměře 113 m² v k. ú. Boskovice s paní S., Brno za cenu 1.250,- Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

5. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 1571/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1571/3 o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice s paní M., Boskovice za cenu 1.250,- Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
26. Návrh kupní smlouvy - pan K.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 6884/1, p. č. 6884/5, p. č. 6884/7 a p. č. 48/5, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 48/5 o výměře 395 m² a p. č. 6884/10 o výměře 94 m² v k. ú. Boskovice panu K., Boskovice za cenu 1.415.850,- Kč + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 16 zápisu ZM

3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 6884/1, p. č. 6884/5, p. č. 6884/7 a p. č. 48/5, dle GP se jedná o nově vzniklé pozemky p. č. 48/5 o výměře 395 m² a p. č. 6884/10 o výměře 94 m² v k. ú. Boskovice s panem K., Boskovice za cenu 1.415.850,- Kč + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
27. Návrh kupní smlouvy - pan U.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej částí pozemků p. č. 1990/202 a p. č. 1991/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1990/382 o výměře 24 m² v k. ú. Boskovice panu U., Boskovice za cenu 1.500,-Kč/m² + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 17 zápisu ZM

3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků p. č. 1990/202 a p. č. 1991/1, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 1990/382 o výměře 24 m² v k. ú. Boskovice s panem U., Boskovice za cenu 1.500,-Kč/m² + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
28. Návrhy kupních smluv - ITAB Shop Concept CZ, a. s., Gatema Real s.r.o.

1. ZM bere na vědomí předložený materiál

2. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 3174/23 o výměře 430 m², p. č. 3174/27 o výměře 441 m² a dle GP nově vzniklých pozemků p. č. 3183/4 o výměře 10911 m², p. č. 3183/84 o výměře 66 m², p. č. 3183/85 o výměře 223 m², p. č. 3183/86 o výměře 370 m² a p. č. 3183/87 o výměře 479 m² vše v k. ú. Boskovice společnosti ITAB Shop Concept CZ, a. s., IČO: 255 68 663, Chrudichromská 2364/19, Boskovice za cenu 19.292.020,- Kč + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 18 zápisu ZM

3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej nově vzniklého pozemku dle GP p. č. 3200/10 o výměře 4818 m² v k. ú. Boskovice společnosti Gatema Real s. r. o., IČO: 089 76 104, Průmyslová 2503/2, Boskovice za cenu 9.009.660,- Kč + zákonná sazba DPH
Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 19 zápisu ZM

4. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 3174/23 o výměře 430 m², p. č. 3174/27 o výměře 441 m² a dle GP nově vzniklých pozemků p. č. 3183/4 o výměře 10911 m², p. č. 3183/84 o výměře 66 m², p. č. 3183/85 o výměře 223 m², p. č. 3183/86 o výměře 370 m² a p. č. 3183/87 o výměře 479 m² vše v k. ú. Boskovice se společností ITAB Shop Concept CZ, a. s., IČO: 255 68 663, Chrudichromská 2364/19, Boskovice za cenu 19.292.020,- Kč + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

5. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej nově vzniklého pozemku dle GP p. č. 3200/10 o výměře 4818 m² v k. ú. Boskovice se společností Gatema Real s. r. o., IČO: 089 76 104, Průmyslová 2503/2, Boskovice za cenu 9.009.660,- Kč + zákonná sazba DPH, dle předloženého návrhu
T: 31.08.2022
O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
29. Ústní informace - vývoj jednání s JMK ve věci převodu nemocnice pod JMK
31. Informace o stavu pohledávek k 31. 12. 2021
33. Informace - Zpráva o činnosti FV
34. Podněty a připomínky členů ZM
35. Ukončení zasedání