ZM Boskovice č.1 ustavující

1 - Zahájení
2 - Ověření mandátů zvolených členů ZM
3 - Složení slibu člena ZM
8 - Rozdělení kompetencí místostarostů

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.

8.2. ZM pověřuje 1. místostarostu odpovědností za plnění úkolů na úsecích školství; životní prostředí včetně lesů; územní rozvoj, územní plánování; doprava; veřejné komunikace včetně údržby; kultura; grantový systém; neziskové organizace; osadní výbory a místní části; Zdravé město; příspěvkové organizace města - Základní škola Boskovice, příspěvková organizace; Mateřská škola Boskovice, příspěvková organizace; Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace; zastupování města ve Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 a ve Svazku obcí Boskovicko. 1. místostarosta je předkladatelem materiálů do RM a ZM na úsecích, za které odpovídá a je oprávněn jménem města Boskovice podepisovat smlouvy a ostatní písemnosti na úsecích, za které odpovídá.

8.3. ZM pověřuje 2. místostarostu odpovědností za plnění úkolů na úsecích tělovýchova a sport, sportoviště včetně pravidel pro poskytování příspěvků v oblasti tělovýchovy, sportu a sportovních aktivit mládeže; cestovní ruch; údržba zeleně; úklid 12 komunikací; strategický rozvoj města; obchodní společnost Služby Boskovice, s.r.o. 2. místostarosta je předkladatelem materiálů do RM a ZM na úsecích, za které odpovídá a je oprávněn jménem města Boskovice podepisovat smlouvy a ostatní písemnosti na úsecích, za které odpovídá.

8.4. ZM určuje 1. místostarostu města Boskovice k zastupování starosty města Boskovice v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 0
Hlasů proti: 25
Zdrželo se: 0
Návrh nebyl přijat
11 - Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.

11.2. ZM schvaluje navrhovanou výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění s měsíční výplatou této částky v běžných výplatních termínech s účinností od 1.11.2018. Předsedovi finančního výboru a předsedovi kontrolního výboru bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru. Výše odměn je stanovena v souladu s předloženým materiálem.

11.3. ZM schvaluje, aby neuvolněnému zastupiteli náležela odměna pouze za výkon té funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu.

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
13 - Diskuze
14 - Různé
15 - Ukončení zasedání