ZM Boskovice č. 17

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
6. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
  Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021 mezi městem Boskovice a Stavební firmou Kindermann s.r.o.. Návrh dodatku č. 1 je součástí přílohy zápisu č. ...................
 3. ZM ukládá uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021 s příjemcem dotace Stavební firmou Kindermann s.r.o. ve schváleném znění. T: 31. 12. 2021 O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit v Registru smluv dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021 mezi městem Boskovice a Stavební firmou Kindermann s.r.o T: ihned po uzavření , O: OKT
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Sport 2021 - Billiard - Hockey Klub Ice Queen Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
  Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021 mezi
  městem Boskovice a Billiard – Hockey Klub Ice Queen Boskovice, z.s. se sídlem
  Komenského 325/21, Boskovice, IČ: 62072986 v předloženém znění. Návrh Dodatku č.1
  tvoří přílohu č.... zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
  Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021 mezi
  městem Boskovice a Billiard – Hockey Klub Ice Queen Boskovice, z.s. se sídlem
  Komenského 325/21, Boskovice, IČ: 62072986 ve schváleném znění.
  T: 31.12.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
  Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021 mezi
  městem Boskovice a Billiard – Hockey Klub Ice Queen Boskovice, z.s. se sídlem
  Komenského 325/21, Boskovice, IČ: 62072986 v registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření dodatku
  O: OKT
Hlasovalo: 20
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Sport 2021 - Orel jednota Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu městaBoskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021 mezi městem Boskovice a Orel jednota Boskovice, p.s.. se sídlem Komenského 2317/33A, Boskovice, IČ: 71219285 v předloženém znění. Návrh Dodatku č.1 tvoří přílohu č.... zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021 mezi městem Boskovice a Orel jednota Boskovice, p.s.. se sídlem Komenského 2317/33A, Boskovice, IČ: 71219285 ve schváleném znění. T: 31.12.2021 , O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021 mezi městem Boskovice a Orel jednota Boskovice, p.s.. se sídlem Komenského 2317/33A, Boskovice, IČ: 71219285 v registru smluv. T: do 30 dní od uzavření dodatku , O: OKT
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9. Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2022
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2022 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01Boskovice, ve výši 7.516.000,00 Kč. Návrh smlouvy tvoří přílohu č... zápisu ze ZM. 
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 9, Předkládá: OKT, Termín konání: 07.12.2021 tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2022 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01, Boskovice, ve výši 7.516.000,00 Kč ve schváleném znění.
  T: 31.12.2021, 
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2022 uzavřenou mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ:269 44 855.
  T: do 30 dnů od jejího uzavření, 
  O: OKT
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace - FC Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč mezi městem
  Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IĆ: 26990911 v předloženém
  znění. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. ........ zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a FC Boskovice,
  z.s, Dukelská 2286, Boskovice, IČ: 26990911 ve schváleném znění.
  T: 31.12.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a FC
  Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČ: 26990911 v registru smluv.
  T: do 30 dnů od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11. Vyhlášení dotačního programu města Boskovice Sport a tělovýchovné aktivity 2022
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje dotační program Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2022.
 3. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise v dotačním programu Sport a tělovýchovné
  aktivity na rok 2022 dle předloženého materiálu.
 4. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města schválený
  dotační program Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2022.
  T: 08.12.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12. Vyhlášení Dotačního programu Kultura na rok 2022 a Dotačního programu Volnočasové aktivity na rok 2022
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dotačního programu Kultura na rok 2022 a návrh Dotačního
  programu Volnočasové aktivity na rok 2022
 3. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města schválené
  Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 12
  Předkládá: OKT
  Termín konání: 07.12.2021
  dotační programy Volnočasové aktivity na rok 2022 a Kultura na rok 2022.
  T: 8.12.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 20
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
13. Vyhlášení Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území
  městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022
 3. ZM schvaluje, aby hodnotitelskou komisí pro Dotační program na obnovu objektů, které
  se nachází na území MPZ Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou pro rok 2022
  byla stávající Komise Rady města pro MPZ Boskovice
 4. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města schválený
  dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny
  Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022
  T: 08.12.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 19
Hlasů pro: 19
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
14. Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině KZMB
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní zařízení
  Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 14
  Předkládá: OKT
  Termín konání: 07.12.2021
  města Boskovice. Návrh dodatku tvoří příl. č. ...... zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá podepsat Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní
  zařízení města Boskovice
  T: 31.12.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá zapracovat znění Dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
  Kulturní zařízení města Boskovice do úplného znění zřizovací listiny
  T: 31.12.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 20
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
15. Založení spolku DMO Moravský kras a okolí, z.s.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje založení spolku "DMO Moravský kras a okolí, z.s." a účast v uvedeném
  spolku
 3. ZM schvaluje Dohodu o založení spolku "DMO Moravský kras a okolí, z.s."
 4. ZM schvaluje Stanovy spolku "DMO Moravský kras a okolí, z.s.". Návrh stanov tvoří
  příl. č. ...... zápisu ze ZM.
 5. ZM schvaluje za město Boskovice jako členy první kontrolní komise spoku "DMO
  Moravský kras a okolí, z.s."paní Mgr. Dagmar Hamalovou a Mgr. Terezu Tesařovou
 6. ZM ukládá zajistit uzavření Dohody o založení spolku "DMO Moravský kras a okolí, z.s."
  a kroky související se vstupem do uvedeného spolku.
  T: 31.01.2022
  O: OKT
Hlasovalo: 20
Hlasů pro: 19
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
20. Návrh OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o evidenci psů na území města Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schváluje návrh OZV města Boskovice č. 4/2021, kterou se ruší obecně závazná
  vyhláška č. 6/2020, o evidenci psů na území města Boskovice
 3. ZM ukládá vyhlásit OZV města Boskovice č. 4/2021, kterou se ruší obecně závazná
  vyhláška č. 6/2020, o evidenci psů na území města Boskovice
  T: 15.12.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
21. Ústní informace o stavu přípravy investičního záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v areálu Červená zahrada
22. Odpadové hospodářství města Boskovice - místní poplatek za odpady - návrh „Cenového ujednání na rok 2022 mezi městem Boskovice a firmou SUEZ CZ, a. s., návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstv
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh dodatku č. 14/2021 mezi městem Boskovice a společností SUEZ CZ
  a.s., se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČO: 256 38 955 ke
  smlouvě ze dne 1.4.1996 o zabezpečení veřejně prospěšných služeb a prací pro město
  Boskovice a sloučené obce Bačov, Mladkov, Hrádkov a Vratíkov - „Cenové ujednání na
  rok 2022 v oblasti odpadového hospodářství“, s celkovým výdajem za odpadového
  hospodářství města Boskovice ve výši 13.947 tis. Kč vč. DPH. Návrh dodatku tvoří
  přílohu č. ........... zápisu ze ZM.
 3. ZM schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky města Boskovice č. 5/2021, o místním
  poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se stanoví místní poplatek za
  odpady ve výši 720 Kč na osobu a rok 2022. Návrh vyhlášky tvoří přílohu č. ...... zápisu ze
  ZM
 4. ZM ukládá uzavřít dodatek č. 14/2021 mezi městem Boskovice a společností SUEZ CZ
  a.s., se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČO: 256 38 955 ke
  smlouvě ze dne 1.4.1996 o zabezpečení veřejně prospěšných služeb a prací pro město
  Boskovice a sloučené obce Bačov, Mladkov, Hrádkov a Vratíkov - „Cenové ujednání na
  rok 2022 v oblasti odpadového hospodářství“, s celkovým výdajem za odpadového
  hospodářství města Boskovice ve výši 13.947 tis. Kč vč. DPH
  T: 7.12.2021
  O: TOŽP
 5. ZM ukládá vyhlásit obecně závaznou vyhlášku města Boskovice č. 5/2021, o místním
  poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se stanoví místní poplatek za
  odpady ve výši 720 Kč na osobu a rok 2022
  T: 15.12.2021
  O: TOŽP
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 19
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
23. Přijetí dodatku č. 9 ke Smlouvě o zajištění financování IDS JMK
 1. ZM bere na vědomí předldožený materiál
 2. ZM schvaluje návrh dodatku č. 9 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
  mezi městem Boskovice a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601
  82 Brno, IČ: 70888337 v předloženém znění. Návrh dodatku č. 9 tvoří přílohu č. ......
  zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
  mezi městem Boskovice a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601
  82 Brno, IČ: 70888337 ve schváleném znění
  T: 17.12.2021
  O: DOP
Hlasovalo: 20
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
24. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2022 - první kolo
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje poskytnutí dotace dle předloženého návrhu ve výši 35.400,- Kč Společnosti
  Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 60557621; ve výši 554.150,-
  Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brnostřed,
  Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko
  (OCHB), IČ: 44990260; ve výši 51.500,- Kč Prahu jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12,
  620 00 Brno, IČ: 70288101 a ve výši 34.000,- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného
  kříže Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 00426288
 3. ZM schvaluje návrhy smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na
  poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb
  (Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 60557621;
  Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed,
  Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ:
  44990260; Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 70288101 a
  Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ:
  00426288). Návrhy smluv jsou přílohou č. ……zápisu
 4. ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města
  Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli
  sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ:
  60557621 a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše
  1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01, 678 01
  Blansko (OCHB), IČ: 44990260; Prahem jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00
  Brno, IČ: 70288101, a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Blansko, Sadová
  149/2, 678 01 Blansko, IČ: 00426288, ve schváleném znění.
  T: 31. 1. 2022
  O: SOC
 5. ZM ukládá zveřejnit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
  Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice uzavřenou mezi
  městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo
  Hilleho 1842/5, 602 00 Brno, IČ: 60557621; Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou
  Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB),
  Komenského 19, 678 01, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 44990260; Prahem jižní Morava,
  z.ú., Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 70288101 a Oblastním spolkem Českého
  červeného kříže Blansko, Sadová 149/2, 678 01 Blansko, IČ: 00426288 ve schváleném
  znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..
  T: do 30 dní po podepsání
  O: SOC
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
25. Udělení souhlasu k jednání ve věci možnosti zajištění chodu nemocnice Boskovice – PROTINÁVRH - P. Axman (ANO)
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM souhlasí se zahájením jednání s JMK o možnostech provozování nemocnice v Boskovicích včetně souvisejících jednání s jinými subjekty v této věci
 3. ZM schvaluje, aby byla pro jednání o převodu nemocnice preferována varianta č.1 dle materiálu při zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče a pro otázku majetku varianta písm. a) dle materiálu
 4. ZM ukládá seznámit ZM s vývojem jednání s JMK případně s vývojem souvisejících jednání s jinými subjekty v této věci
  T: duben 2022
  O: starosta
  S: OKT
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 6
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 16
Návrh nebyl přijat
25. Udělení souhlasu k jednání ve věci možnosti zajištění chodu nemocnice Boskovice – PROTINÁVRH - R. Mazáč (Sportovci)
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM souhlasí se zahájením jednání s JMK o možnostech provozování nemocnice v Boskovicích včetně souvisejících jednání s jinými subjekty v této věci
 3. odstraněn
 4. ZM ukládá seznámit ZM s vývojem jednání s JMK případně s vývojem souvisejících jednání s jinými subjekty v této věci
  T: duben 2022
  O: starosta
  S: OKT
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 3
Hlasů proti: 4
Zdrželo se: 14
Návrh nebyl přijat
25. Udělení souhlasu k jednání ve věci možnosti zajištění chodu nemocnice Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM souhlasí se zahájením jednání s JMK o možnostech provozování nemocnice v Boskovicích včetně souvisejících jednání s jinými subjekty v této věci
 3. ZM schvaluje, aby byla pro jednání o převodu nemocnice preferována varianta č.1 dle materiálu při zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče a pro otázku majetku varianta písm. a) dle materiálu
 4. ZM ukládá seznámit ZM s vývojem jednání s JMK případně s vývojem souvisejících jednání s jinými subjekty v této věci
  T: duben 2022
  O: starosta
  S: OKT
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 19
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 3
Návrh byl přijat
34. Záměr darování pozemků - Jihomoravský kraj (obdarovaný)
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje záměr darování pozemků v k. ú. Boskovice, a to:
  - p. č. 57/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2
  Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 34
  Předkládá: OSM
  Termín konání: 07.12.2021
  - p. č. 2017/47 - ostatní plocha, zeleň o výměře 76 m2
  - p. č. 2017/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m2
  - p. č. 2019/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 4827 m2
  - p. č. 2019/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 414 m2
  - p. č. 2019/20 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je budova bez
  čp/če, občanská vybavenost
  - p. č. 2019/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2
  - p. č. 2019/45 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2950 m2
  - p. č. 2020/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m2
  do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno,
  IČO: 70888337
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr darování pozemků v k. ú. Boskovice, a to:
  - p. č. 57/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2
  - p. č. 2017/47 - ostatní plocha, zeleň o výměře 76 m2
  - p. č. 2017/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m2
  - p. č. 2019/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 4827 m2
  - p. č. 2019/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 414 m2
  - p. č. 2019/20 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je budova bez
  čp/če, občanská vybavenost
  - p. č. 2019/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2
  - p. č. 2019/45 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2950 m2
  - p. č. 2020/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m2
  T: 31.12.2021
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru darování
  T: únor 2022
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh darovací smlouvy na darování pozemků
  v k. ú. Boskovice, a to:
  - p. č. 57/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2
  - p. č. 2017/47 - ostatní plocha, zeleň o výměře 76 m2
  - p. č. 2017/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m2
  - p. č. 2019/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 4827 m2
  - p. č. 2019/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 414 m2
  - p. č. 2019/20 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je budova bez
  čp/če, občanská vybavenost
  - p. č. 2019/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2
  - p. č. 2019/45 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2950 m2
  - p. č. 2020/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m2
  do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno,
  IČO: 70888337, k projednání ZM
  T: 30.04.2022
  O: OSM
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
39. Dodatek ke smlouvě o úvěru
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 99022428380
  mezi městem Boskovice a KB, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,
  IČO: 4531 7054. Návrh dodatku tvoří příl. č. …….. zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá podepsat Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 99022428380 mezi městem
  Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 39
  Předkládá: FIN
  Termín konání: 07.12.2021
  Boskovice a KB, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531
  7054.
  T: do 30.12.2021
  O: FIN
  S: OKT
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
41. Rozpočet města Boskovice na rok 2022 – PROTINÁVRH - L.Holík (ANO)
42. Informace - Zpráva o činnosti FV (na stůl)
43. Podněty a připomínky zastupitelů
44. Ukončení zasedání