Veřejný prostor

Veřejný prostor je místem, kde se lidé potkávají. Přejeme si, aby tento prostor byl vlídný ke všem skupinám obyvatel, tedy i dětem, rodinám, seniorům. Občané budou mít ve vlídném veřejném prostranství blíže k myšlence sousedské vzájemnosti, pomoci a blízkosti.

  • Budeme vyžadovat pravidelný úklid a opravy neupravených nebo nevkusných prostranství a zákoutí města. 
  • Spolu s občany provedeme pomocí pocitových map analýzu veřejných prostranství.
  • Budeme iniciovat důkladnou analýzu veřejných prostranství a ve spolupráci s odbornou veřejností a městským architektem vytvoříme plán jejich obnovy. 
  • Budeme se inspirovat v evropských projektech zohledňujících potřeby všech skupin obyvatelstva (např. Město přátelské dětem). Veřejný prostor by měl bezpečný a vstřícný.  
  • Budeme usilovat o rozvoj veřejného prostoru s důrazem na pěší a cyklisty. Vytvoříme plán revitalizace Masarykova náměstí s výrazným prostorem pro chodce.
  • Ve městě potřebují místo k setkávání také děti a teenageři. Po vzoru evropských měst budeme nová hřiště stavět moderně, s využitím terénních nerovností a s dostatkem prostoru pro dospívající.
  • Náměstí je centrem setkávání občanů. Omezíme stání před radnicí ve prospěch pěších. Volný prostor ožije zahrádkami drobných živnostníků a bezpečným pohybem dětí.