Co všechno s sebou nese nový kruhový objezd?

V minulosti jsme se poměrně jasně vymezovali proti budoucí realizaci kruhového objezdu u pošty. Důležité je však zmínit, že kruhový objezd bereme jako nutný prvek, který může pomoci stále se zhoršující dopravní situaci v našem městě. Jako problematické však vnímáme navazující zásahy do okolí. Způsob realizace tohoto návrhu sice splňuje všechny formální náležitosti, ale nijak nereflektuje současné a především budoucí potřeby lidí v našem městě. Návrh přináší celou řadu změn, které zlepšují podmínky pro automobilovou dopravu na úkor podmínek pro pěší a cyklisty. Současně tyto změny nejsou řádně komunikovány s veřejností. 

Co nám vadí na projektu kruhového objezdu?

  1. Snižuje poměr zeleně ve prospěch parkovacích míst.
  2. Neřeší budoucí rozvoj cyklodopravy
    (a dost možná do budoucna cyklodopravu dokonce znesnadní).
  3. Zhoršuje podmínky pro pěší.

Nová parkovací místa na úkor zeleně
Naproti evangelickému kostelu by měla vyrůst nová parkovací stání pro zhruba 20 aut  a je otázkou, jestli bychom poslední zbytky zeleně ve městě neměli spíš chránit.

zdroj: www.boskovice.cz

V současné době jsme svědky neustále se zvyšujícího počtu automobilů  a nárůstu intenzity dopravy ve městech. Je důležité si uvědomit, že tento problém není možné řešit přidáváním parkovacích míst, protože zrovna zde platí známé “s jídlem roste chuť”. Pokud budeme neustále vytvářet další a další parkovací místa, mohlo by se velice rychle stát, že v budoucnu už nebude místo na další parkovací místa, kterých bude stále nedostatek, a my se ocitneme ve městě bez stromů a zatravněných ploch. Z toho důvodu je potřeba hledat cesty, jak snižovat nutnou netranzitní dopravu ve městě.

Velkou otázkou je také, jak se stavba dotkne smuteční vrby stojící před vstupem do kostela Všech svatých. Dle vyjádření odboru TOŽP má strom dobrou vitalitu a projekt by se vrby neměl dotknout. Pracovní skupina k tomu určená bude projednávat případné možné zásahy do kořenového systému. Dle slov vedoucí odboru však existuje zájem na tom, aby tento dominantní strom v lokalitě byl i nadále. Bylo by však naivní domnívat se, že se ho stavba (ať už v procesu výstavby, nebo výslednou podobou) nedotkne – jakým způsobem to bude, vyjde najevo snad brzy.

 

Zhoršení podmínek pro pěší
– zprůjezdnění proluky od Wilkovy pekárny na ul. 17. listopadu

Kvůli tomu, že by auta vracející se zpět od Wilkovy pekárny nemohla před poštou odbočit doleva dolů např. směrem na Jevíčko, vytvoří se z postranní vozovky vedoucí k Wilkově pekárně jednosměrka, která nově vyústí prolukou na ulici 17. listopadu. Tím však dojde na tomto novém křížení k velice citelnému zvýšení dopravy a omezení pohybu pěších, mimo jiné právě v místě, kudy podle prvních návrhů může vést plánována páteřní cyklostezka městem.


 

(Ne)komunikace projektu
Poslední smutnou skutečností je také to, že město nevede veřejnou diskusi nad návrhem s občany města, natož s odbornou veřejností. Schůzka s občany dotčené oblasti byla uspořádána na jejich žádost. Celý proces budí dojem, že se vedení města bojí konfrontovat svoje řešení s jinými návrhy. Záměr rozvoje této části města by však bylo ideální řešit přes architektonicko-urbanistickou soutěž. 

Křižovatka i ulice 17. listopadu se nachází v centru města, v citlivé části setkávání občanů s různými potřebami a očekáváními. S novým řešením křižovatky i navazujícího okolí se nebudou potýkat jen řidiči, ale také chodci všech stupňů mobility a věkových skupin, cyklisté, obyvatelé dotčené oblasti, studenti, děti z mateřské školky, senioři, turisté. S ohledem na potřeby těchto skupin a také na životní prostředí je třeba k takovýmto projektům přistupovat již ve fázi plánování. K tomu je zapotřebí mezioborová spolupráce a schopnost komplexního pohledu na problematiku. Jedině tak můžeme dosáhnout výsledku, který nebude vzbuzovat rozpaky.

Jan Nádvorník

Obrázek
Kruháč u pošty