Usnesení zastupitelstva

2021

ZM Boskovice č. 13

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů, MS-Ho, OKT
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru, člen ZM, OKT
 5. Záměr prodeje části pozemku - pan N., starosta, OSM
 6. Záměr prodeje pozemků - Stavební firma Kindermann s.r.o., starosta, OSM
 7. Záměr směny pozemků v lokalitě Na Chmelnici, starosta, OSM
 8. Návrh kupní smlouvy - manželé K., starosta, OSM
 9. Návrh kupní smlouvy - Povodí Moravy, s. p., starosta, OSM
 10. Návrhy kupních smluv - vnitroblok Růžové náměstí, starosta, OSM
 11. Návrh kupní smlouvy - manželé T., starosta, OSM
 12. Návrh směnné smlouvy - pan H., starosta, OSM
 13. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, starosta, OKT
 14. Smlouva o provozování elektronické spisové služby - Horní Smržov, starosta, OKT
 15. Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích, starosta, OKT
 16. Boskovické běhy 2021, starosta, OKT
 17. Smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Okrsek Boskovice, starosta, OKT
 18. ZŠ - Smlouva o investičním příspěvku - běžecká dráha, MS-Ho, OKT
 19. Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s., MS-Ma, OKT
 20. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity 2021“, MS-Ma, OKT
 21. Dodatek ke Smlouvě o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed, MS-Ma, SB, s.r.o.
 22. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2026, starosta, FIN
 23. Informace - Rozpočtové opatření č. 4A/2020, starosta, FIN
 24. Rozpočtové opatření č. 1/2021, starosta, FIN
 25. Informace - Zprava o činnosti FV, FV
 26. Podněty a připomínky členů ZM
 27. Ukončení zasedání

2020

ZM BOSKOVICE Č. 12

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
 5. Informace - vícepráce při realizaci díla a aktualizovaná kalkulace návratnosti projektu CZT Boskovice střed
 6. Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed
 7. Vyhlášení dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021
 8. Vyhlášení Dotačního programu Kultura na rok 2021 a Dotačního programu Volnočasové aktivity na rok 2021
 9. Vyhlášení dotačního programu města Boskovice Sport a tělovýchovné aktivity 2021
 10. Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2021
 11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice - TJ SOU zemědělské, z.s.
 12. Žádost o prominutí povinnosti odvodu z dotace - Drahanský sport team
 13. Udělení výjimek při čerpání dotací na akce podpořené z dotačního programu Kultura a volnočasové aktivity 2020 v souvislosti s epidemií Covid 19
 14. Pořízení nového služebního vozidla po město Boskovice z prostředků dotace na OSPOD
 15. Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních částech
 16. Žádost o registraci městského znaku
 17. Dodatky ke smlouvám o provozování elektronické spisové služby
 18. Návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2021
 19. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2021 - první kolo
 20. Odpadové hospodářství města Boskovice - místní poplatek za odpady - návrh „Cenového ujednání na rok 2021 mezi městem Boskovice a SUEZ CZ, a. s., návrh obecně závazné vyhlášky č.7/2020, o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady
 21. Záměr prodeje části pozemku - Povodí Moravy, s. p.
 22. Záměr prodeje pozemku - paní S.
 23. Záměr prodeje části pozemku - pan P.
 24. Záměr prodeje pozemků - manželé L.
 25. Záměr prodeje částí pozemků - pan U.
 26. Záměr prodeje pozemku - pan K.
 27. Záměr prodeje částí pozemků - Česká pošta, s. p.
 28. Záměr prodeje pozemků - paní P.
 29. Záměr prodeje pozemků - pan D., paní K., manželé D.
 30. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní L.
 31. Návrh kupní smlouvy - Povodí Moravy, s. p.
 32. Návrh kupní smlouvy - pan V., paní H.
 33. Návrh kupní smlouvy - paní P.
 34. Návrh směnné smlouvy - paní N.
 35. Návrh na oceňování pozemků pod bytovými domy
 36. Změna usnesení - prodej bytů Mánesova 45a,b
 37. Vyhláška o místním poplatku ze vstupného
 38. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 39. Rozpočet města Boskovice na rok 2021 – PROTINÁVRH (Vítková)
 40. Rozpočet města Boskovice na rok 2021
 41. Informace - Zpráva o činnosti FV
 42. Podněty a připomínky členů ZM
 43. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 11

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů, MS-Ho, OKT
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru, člen ZM, OKT
 5. Informace - nové logo města Boskovice, MS-Ma, OKT
 6. Návrh smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku - Program regenerace MPZ Boskovice 2020, starosta, OKT
 7. Dodatek č.1 ke smlouvě o pořádání festivalu CONCENTUS MORAVIAE, starosta, OKT
 8. Žádost o finanční podporu pro mládež - SKMB Boskovice, z.s., MS-Ma, OKT
 9. MŠ - poskytnutí bezúročné zápůjčky na financování projektu Šablony III, MS-Ho, OKT
 10. Snížení počtu členů - OV Hrádkov, MS-Ho, OKT
 11. Vydání Změny č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice, MS-Ho, STAV
 12. Záměr pořízení Změny č. 4 (souboru dílčích změn) Územního plánu Boskovice, MS-Ho, STAV
 13. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021, starosta, SOC
 14. Plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice na období 2021-2023, starosta, SOC
 15. Podpora v oblasti sociálních služeb - metodika a vyhlášení dotačního programu pro rok 2021, starosta, SOC
 16. Záměr prodeje pozemku - paní P., starosta, OSM
 17. Záměr prodeje části pozemku - pan B., starosta, OSM
 18. Záměr prodeje části pozemku - pan U., starosta, OSM
 19. Záměr prodeje částí pozemků - Ing. T., starosta, OSM
 20. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan P., starosta, OSM
 21. Návrh kupní smlouvy - paní K., starosta, OSM
 22. Návrh kupní smlouvy - manželé B., starosta, OSM
 23. Návrh kupní smlouvy - E.ON Distribuce, a. s., starosta, OSM
 24. Návrh kupní smlouvy - pan W., starosta, OSM
 25. Návrh směnné smlouvy - pan T., starosta, OSM
 26. Návrh směnné smlouvy - pan K., starosta, OSM
 27. Dodatky ke kupním smlouvám - pozemky ulice Lipová, starosta, OSM
 28. Převod bytů v BD Mánesova 45a,b-návrh kupních smluv, starosta, OSM
 29. Návrh na odpis pohledávek - AKAM - Bosko, a.s., starosta, FIN
 30. Závěrečný účet svazků obcí, starosta, FIN
 31. Rozpočtové opatření č. 3/2020, starosta, FIN
 32. Informace - Zpráva o činnosti FV (na stůl), FV
 33. Podněty a připomínky členů ZM
 34. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 10

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů MS-Ho, OKT
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru člen ZM, OKT
 5. Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed MS-Ma, SB, s.r.o.
 6. Informace - aktuální stav společnosti Služby Boskovice, s.r.o. , MS-Ma, SB, s.r.o.
 7. Dohoda o zrušení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - Nemocnice Boskovice s.r.o., starosta, OKT
 8. Žádost o finanční dar - Nemocnice Boskovice, starosta, OKT
 9. Poskytnutí dotace - Unijazz 2020, starosta, OKT
 10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice - FC Boskovice, z.s., MS-Ma, OKT
 11. Dodatky č.1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2020, MS-Ma, OKT
 12. Žádost HZS JmK o finanční příspěvek z rozpočtu města Boskovice, starosta, OKT
 13. Návrh OZV o evidenci psů na území Města Boskovice, starosta, OKT
 14. Návrh změn obecně závazné vyhlášky o poplatku ze vstupného, starosta, OKT
 15. Návrh termínů konání ZM na II. pololetí 2020, starosta, OKT
 16. Souhlas se zařazením města Boskovice do územní působnosti MAS Boskovicko PLUS, MS-Ho, OKT
 17. Vydání Změny č. 2 Územního plánu Boskovice, MS-Ho, STAV
 18. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2020 - druhé kolo, starosta, SOC
 19. Záměr prodeje části pozemku - pan O., starosta, OSM
 20. Záměr majetkového vypořádání - pan T., starosta, OSM
 21. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - vlastníci bytových jednotek Komenského 17, 19, 21, starosta, OSM
 22. Návrhy kupních smluv - pan Ř., pan S., starosta, OSM
 23. Návrh kupní smlouvy - pan V., starosta, OSM
 24. Návrh kupní smlouvy - Orel jednota Boskovice, starosta, OSM
 25. Návrh kupní smlouvy – N. , starosta
 26. Návrh kupní smlouvy - pan K., starosta, OSM
 27. Návrh směnné smlouvy - paní T., starosta, OSM
 28. Návrh směnné smlouvy - pan K., starosta, OSM
 29. Převod bytů v bytovém domě na ul. Mánesova č.p. 2241,2242 - záměr prodeje, starosta, OSM
 30. Odkup pozemků v areálu Červená zahrada, starosta, OSM
 31. Revokace umístění sportovní haly na ulici Hybešova, MS-Ma, ORMI
 32. Schválení účetní závěrky města Boskovice za rok 2019, starosta, FIN
 33. Závěrečný účet města Boskovice za rok 2019, starosta, FIN
 34. Rozpočtové opatření č. 2/2020, starosta, FIN
 35. Informace - Zpráva o činnosti FV (na stůl), FV
 36. Podněty a připomínky členů ZM
 37. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č.9

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
 5. Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020 - návrh rozdělení
 6. Program regenerace městských památkových rezervací a zón - návrh na rozdělení účelové dotace pro Boskovice na rok 2020
 7. Žádost HZS JmK o finanční příspěvek z rozpočtu města Boskovice
 8. Posouzení žádosti obce Újezd u Boskovic o zařazení do společného školského obvodu Mateřské školy Boskovice, p. o.
 9. Návrh změn obecně závazných vyhlášek
 10. Návrh na odpis pohledávek
 11. Záměr prodeje části pozemku - pan W.
 12. Záměr prodeje pozemků - manželé B.
 13. Záměr prodeje části pozemku - paní K.
 14. Záměr prodeje pozemků - pan K.
 15. Záměr směny pozemků - pan K.
 16. Majetkové vypořádání - Povodí Moravy, s. p.
 17. Záměr směny pozemků - pan K.
 18. Záměr směny částí pozemků - paní N.
 19. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan K.
 20. Návrh kupní smlouvy - pan N.
 21. Návrh směnné smlouvy - pan K.
 22. Převod bytů v BD na ul. Mánesova č.p. 2241,2242
 23. Informace - Rozpočtové opatření č. 2/2020
 24. Informace - Zpráva o činnosti Finančního výboru (na stůl)
 25. Podněty a připomínky členů ZM
 26. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č.8

 1. Zahájení
 2. Předání čestného občanství města Boskovice panu Hugo Mensdorff - Pouilly
 3. Složení slibu člena ZM
 4. Kontrola úkolů
 5. Dotazy a připomínky občanů
 6. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru člen
 7. Návrh na volbu člena Kontrolního výboru starosta
 8. Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Boskovice s.r.o.
 9. Smlouva o poskytnutí dotace - Festival „Boskovice 2020“
 10. Boskovické běhy 2020
 11. Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích
 12. Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.
 13. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2020
 14. Stanovení počtu členů Osadního výboru Hrádkov
 15. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM
 16. Obecně závazná vyhláška týkající se užívání pyrotechniky
 17. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní akci "Vlajka pro Tibet"
 18. Petice za lezeckou stěnu ve sportovní hale
 19. Záměr prodeje pozemků ul. Lipová
 20. Záměr prodeje pozemku - pan Novák
 21. Záměr prodeje částí pozemku - pan Řehoř, pan Skalák
 22. Záměr prodeje pozemku - pan Vítek
 23. Záměr prodeje části pozemku - pan Polák
 24. Záměr směny pozemků (ul. Lidická) - pan Kindermann
 25. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní Flegrová
 26. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - vlastníci bytových jednotek Komenského 35, 37, 39
 27. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - SBD Radost Boskovice
 28. Návrh darovací smlouvy - Jihomoravský kraj
 29. Návrh kupní smlouvy - Lesy ČR, s. p.
 30. Návrh kupní smlouvy - Mgr. Kolářová, Mgr. Chocholová
 31. Návrh kupní smlouvy - manželé Kotrányi
 32. Návrh směnné smlouvy - pan Staněk
 33. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2025
 34. Informace o stavu pohledávek k 31.12.2019
 35. Informace - Rozpočtové opatření č. 5A/2019
 36. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 37. Informace - Zpráva o činnosti FV (na stůl)
 38. Podněty a připomínky členů ZM
 39. Ukončení zasedání

2019

ZM Boskovice č. 7

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 5. Služby Boskovice, s.r.o. - Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed
 6. Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2020
 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 - TJ Sokol Boskovice, p.s.
 8. Vyhlášení dotačních programů města Boskovice na rok 2020
 9. Návrh na udělení čestného občanství města Boskovice
 10. Cena města Boskovice za kulturu - nominace
 11. Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám ZŠ Boskovice a MŠ Boskovice
 12. Bezplatný převod zásahového vozidla SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratíkov
 13. Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních částech
 14. Návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2020
 15. Návrh OZV, o místních poplatcích
 16. Návrh OZV, o trvalém označování a evidenci psů na území Města Boskovice
 17. OZV týkající se zákazu kouření v okolí škol
 18. Odpadové hospodářství města Boskovice – místní poplatek za odpady – návrh „Cenového ujednání na rok 2020 mezi městem Boskovice a SUEZ Využití zdrojů, a. s., návrh obecně závazné vyhlášky č. 10/2019, o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady.
 19. OZV č. 11/2019, kterou se mění OZV č. 11/2006, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Boskovice
 20. Návrh OZV na zrušení stávající OZV "Řád veřejného pohřebiště v Boskovicích"
 21. Schválení Zadání změny č. 3 Územního plánu Boskovice
 22. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2020 - první kolo
 23. Úprava Pravidel pro činnost osadních výborů
 24. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé B.
 25. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan H.
 26. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé O.
 27. Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy – manželé M.
 28. Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy - pan Ž.
 29. Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy - slečna P.
 30. Záměr prodeje části pozemku - manželé N.
 31. Záměr prodeje části pozemku - Orel jednota Boskovice
 32. Záměr prodeje části pozemku - pan Ing. V.
 33. Návrh darovací smlouvy - MP Holding, a. s.
 34. Návrh kupní smlouvy - pan V.
 35. Majetkové vypořádání - paní T.
 36. Dohoda obcí o změně hranic obcí a současně o změně katastrální hranice mezi k.ú. Bačov a k.ú. Sudice u Boskovic
 37. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 38. Rozpočet města Boskovice na rok 2020
 39. Informace - Zpráva o činnosti FV (na stůl)
 40. Podněty a připomínky členů ZM
 41. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 6

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 5. Návrh volby nového člena osadního výboru Hrádkov
 6. Cena města Boskovice v oblasti kultury - návrh na doplnění ve statutu Ceny
 7. Výpověď Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí
 8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 -TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s.
 9. Smlouva o úvěru pro pořízení nového vozidla MP– ČSOB Leasing, a.s.
 10. Smlouva o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst - CONCENTUS MORAVIAE
 11. Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.
 12. Smlouva o poskytnutí dotace - TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s.
 13. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020
 14. Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro rok 2020
 15. Podpora v oblasti sociálních služeb - metodika a vyhlášení dotačního programu pro rok 2020
 16. Sociálně-terapeutické dílny Betany Boskovice - dofinancování z důvodů hodných zvláštního zřetele
 17. Záměr prodeje části pozemku - paní P.
 18. Záměr prodeje části pozemku - pan Š.
 19. Záměr prodeje části pozemku - paní P.
 20. Záměr prodeje části pozemku - pan Ž.
 21. Záměr prodeje částí pozemku - manželé K., paní K., pan R.
 22. Záměr prodeje pozemků - Lesy ČR, s. p.
 23. Záměr prodeje části pozemku - manželé M.
 24. Záměr prodeje části pozemku - manželé T.
 25. Záměr prodeje části pozemku - E.ON Distribuce, a. s.
 26. Záměr prodeje pozemků - pan T.
 27. Záměr prodeje pozemků - T-CAR spol. s r. o.
 28. Záměr prodeje částí pozemků - pan Ř.
 29. Záměr směny částí pozemků - pan H.
 30. Záměr směny částí pozemků - pan S.
 31. Bezúplatný převod pozemků - Státní pozemkový úřad
 32. Darování pozemku - MP Holding, a. s.
 33. Návrh na změnu katastrální hranice - DEAS, spol. s r. o.
 34. Návrh směnné smlouvy - manželé K.
 35. Návrh dodatku č. 2 - manželé J.
 36. Návrh kupní smlouvy - FIKO CZ s. r. o.
 37. Návrh kupní smlouvy - manželé K.
 38. Návrh kupní smlouvy - paní H.
 39. Návrh kupní smlouvy - ČR-ÚZSVM
 40. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu - ČR-ÚZSVM
 41. Aktualizace sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Města Boskovice starosta OSM
 42. Informace - zápis z jednání ve věci prodeje pozemků
 43. Revokace umístění sportovní haly v areálu Červená zahrada 
 44. Umístění sportovní haly
 45. Závěrečný účet svazků obcí
 46. Rozpočtové opatření č. 4/2019 
 47. Informace - Zpráva o činnosti FV (na stůl)
 48. Podněty a připomínky členů ZM
 49. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 5

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru člen ZM
 5. Návrh smlouvy o investičním příspěvku pro ZŠ Boskovice, p.o.
 6. Návrh smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku – Program regenerace MPZ Boskovice 2019
 7. Návrh termínů konání ZM na II. pololetí 2019
 8. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2019 - druhé kolo
 9. Záměr prodeje části pozemku - pan V., paní H.
 10. Záměr prodeje pozemků - paní H.
 11. Majetkové vypořádání (úprava veřejných ploch za FÚ), návrhy darovacích smluv - Jihomoravský kraj
 12. Návrhy darovacích smluv (majetkové vypořádání parkoviště Hybešova) - Jihomoravský kraj
 13. Bezúplatné nabytí pozemků, návrh darovací smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností - Jihomoravský kraj
 14. Záměr bezúplatného převodu, návrh darovací smlouvy - Jihomoravský kraj
 15. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé A.
 16. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní P.
 17. Prodej podílu, návrh kupní smlouvy - manželé U.
 18. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé K.
 19. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé Š.
 20. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy – paní S.
 21. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu - ČR-ÚZSVM
 22. Návrh směnné smlouvy - pan H.
 23. Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy - HOTEL MORAVIA - Lasákův Mlýn a.s.
 24. Schválení účetní závěrky města Boskovice za rok 2018 
 25. Závěrečný účet města Boskovice za rok 2018 
 26. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 27. Informace - Zpráva o činnosti FV (na stůl) 
 28. Podněty a připomínky členů ZM
 29. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 4

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 5. Smlouva o poskytnutí investiční dotace – Nemocnice Boskovice s.r.o.
 6. Smlouva o poskytnutí dotace - Festival Boskovice 2019
 7. Žádost HZS JmK o finanční příspěvek z rozpočtu města Boskovice
 8. Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019 - návrh rozdělení
 9. Program regenerace městských památkových rezervací a zón - návrh na rozdělení účelové dotace pro Boskovice na rok 2019
 10. Záměr pořízení Změny č. 2 (souboru dílčích změn) Regulačního plánu části MPZ Boskovice
 11. Záměr pořízení Změny č. 3 (souboru dílčích změn) Územního plánu Boskovice
 12. Záměr prodeje částí pozemků - FIKO CZ s. r. o.
 13. Záměr prodeje pozemku - manželé Korčákovi
 14. Záměr prodeje pozemků - T-CAR spol. s r. o.
 15. Záměr prodeje části pozemku - pan Vinkler
 16. Majetkové vypořádání (parkoviště Hybešova) - Jihomoravský kraj
 17. Majetkové vypořádání (chodníky Kpt. Jaroše) - Jihomoravský kraj
 18. Prodej stavebního pozemku, návrh kupní smlouvy - paní Dosedlová
 19. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé Loníkovi
 20. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé Markovi
 21. Návrhy kupních smluv - manželé Köhlerovi, manželé Koutní, manželé Vaněrkovi
 22. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 23. Informace o stavu pohledávek k 31.12.2018
 24. Informace - Zpráva o činnosti FV (na stůl)
 25. Podněty a připomínky členů ZM
 26. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 3

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
 5. Boskovické běhy 2019
 6. Boskovický majáles 2019
 7. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2019
 8. Návrh Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - Služby Boskovice, s.r.o.
 9. Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku pro KZMB, p.o. 
 10. Záměr bezúplatného převodu, návrh darovací smlouvy - JmK 
 11. Záměr směny pozemků - pan H.
 12. Návrhy kupních smluv - manželé Š., manželé K., pan V. 
 13. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan G. 
 14. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan L. s
 15. Návrh kupní smlouvy - pan H. 
 16. Návrh směnné smlouvy - manželé P. 
 17. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu - ČR-ÚZSVM 
 18. Revolvingový úvěr v souvislosti s financováním CPV 
 19. Úvěrový rámec města Boskovice 
 20. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024
 21. Informace - Rozpočtové opatření č. 5A/2018 
 22. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 23. Informace - Zpráva o činnosti FV (na stůl) FV
 24. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“ starosta 
 25. Podněty a připomínky členů ZM
 26. Ukončení zasedání

2018

ZM Boskovice č. 2

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členů ZM
 3. Kontrola úkolů
 4. Dotazy a připomínky občanů
 5. Volba členů osadních výborů 
 6. Volba členů finančního a kontrolního výboru starosta
 7. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a stanovení odměn předsedům osadních výborů a členům přestupkové komise starosta
 8. Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních částech starosta
 9. Dodatek ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018 starosta
 10. Vyhlášení dotačních programů města Boskovice na rok 2019 starosta
 11. Návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2019 starosta
 12. MŠ Boskovice - poskytnutí bezúročné zápůjčky na předfinancování projektu
 13. KZMB - poskytnutí bezúročné zápůjčky na digitální projektor do letního kina
 14. Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích
 15. Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s. r. o. na rok 2019
 16. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2019 - pvní kolo
 17. Rozpočtové opatření č. 5/2018 starosta 
 18. Rozpočet města Boskovice na rok 2019 
 19. Ukončení systému dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma 
 20. Určení zastupitele města spolupracujícího při pořizování územně plánovací dokumentace města Boskovice pro volební období 11/2018 – 10/2022 
 21. Vydání Změny č. 1 Územního plánu Boskovice 
 22. Schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu Boskovice
 23. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy – pan S. s
 24. Návrh kupní smlouvy - pan K. starosta 
 25. Návrh kupní smlouvy – pan F. starosta 
 26. Návrh kupní smlouvy - E.ON Distribuce, a. s.
 27. Návrhy kupních smluv - manželé K. manželé T., paní Ch. 
 28. Dodatky ke smlouvám o uzavření budoucí kupní smlouvy - vnitroblok Růžového náměstí 
 29. Pověření členů Zastupitelstva města Boskovice oddávajícími 
 30. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – Služby Boskovice, s.r.o. 
 31. Podněty a připomínky členů ZM
 32. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č.1 ustavující

 1. Zahájení
 2. Ověření mandátů zvolených členů ZM
 3. Složení slibu člena ZM
 4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 5. Schválení programu ZM
 6. Volba návrhové a volební komise
 7. Volba starosty města, místostarostů města a členů RM
  • určení způsobu volby starosty, místostarostů a radních
  • určení, zda pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn či dlouhodobě neuvolněn
  • volba starosty
  • určení počtu místostarostů
  • určení, zda pro výkon funkcí místostarostů budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni či dlouhodobě neuvolněni
  • volba místostarostů
  • volba členů rady města
 8. Rozdělení kompetencí místostarostů města Boskovice starostka OKT
 9. Zřízení a určení počtu členů finančního výboru a kontrolního výboru
 10. Zřízení a určení počtu členů osadních výborů
 11. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva starostka OKT
 12. Zastoupení města Boskovice ve Svazku VaK starostka OKT
 13. Diskuse
 14. Různé
 15. Ukončení zasedání