Městského architekta máme ! *..ale pst 

Na 10. zasedání ZM dne 23. 6. 2020 se to trošku zamotalo - od pana starosty Ing. Jaroslava Dohnálka jsme se dozvěděli, že Boskovice nemají městského architekta.

 

Fakta o vývoji pozice městského architekta v Boskovicích:

V minulém volebním období 2014-2018 za vlády ČSSD schválila RM zřízení pozice městského architekta, na dalším jednání RM schválila jako městského architekta Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka a následně 12. 6. 2017 bývala starostka Bc. Hana Nedomová podepsala smlouvu, ve které se zavazuje Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek k funkci městského architekta. Současný starosta Ing. Jaroslav Dohnálek (ODS) na základě rozhodnutí RM ze dne 21.1.2020 podepsal dodatek této smlouvy, ve kterém se upravuje pouze způsob odměňování. Dokonce i v následných zápisech RM je dál používán výraz "městský architekt" (např. 11.2. či 31.3.) a na stránkách ČKA je Ing. arch. Z. Fránek stále uveden v seznamu městských architektů jako městský architekt pro Boskovice.

Co říká zákon a k čemu je dobré mít městského architekta?

Pozice městského architekta není nijak ukotvena v právních předpisech a konkrétní právní podklad pro zřízení pozice městského architekta neexistuje. Ustanovení této pozice však lze odvodit a obhájit celou řadou právních předpisů, a to jak ve velkých městech (interní formou - začleněním této pozice na plný úvazek do struktury úřadu), tak i v malých a středních obcích, městysech a malých městech (formou externího zaměstnance - uzavřením smlouvy o poradenské a konzultační činnosti, což je případ Boskovic).

Piráti Boskovice od začátku vnímají funkci městského architekta jako velmi důležitou a zásadní pro odbornou pomoc při rozhodování o důležitých tématech v oblastech strategických a rozvojových plánů města, architektury a urbanismu. Málokterý zastupitel rozumí takto zásadním věcem. Je vždy lepší znát odborný názor. 

Jak celý ten chaos vznikl a jak to tedy je?

Městský architekt, architekt města či odborný konzultant – jeho označení není právně ukotveno a vlastně to není důležité. Zásadní je to, že pokud vybraný architekt pro město provádí konzultační činnost, měl by ctít etický kodex ČKA. To znamená, že by v daném městě neměl projektovat, aby nebyl ve střetu zájmu, a měl by usilovat o co největší podporu kvalitní architektury, což lze zajistit např. vypisováním otevřených architektonických soutěží, kterých se mohou účastnit i autorizovaní architekti ČKA.  

Jelikož Prof. Ing. arch. Z. Fránek vypracoval v nedávné době na základě schválení RM architektonickou studii sportovního areálu v Červené zahradě za 300 tis. Kč, zajímalo nás na ZM, zda to neodporuje etickému kodexu ČKA, resp. zda pan Fránek není ve střetu zájmu. Jako odpověď jsme se dozvěděli od pana starosty, že pan Ing. Fránek není "městský architekt" a tudíž si může dělat, co chce. Pozice městského architekta (jak uvádíme výše) ovšem není ukotvena v zákoně, a tak si může pan starosta hrát se slovy a mást veřejnost, zastupitele, úředníky či sám sebe, nicméně zásadní jsou fakta:

1. BOSKOVICE MAJÍ MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA

Boskovice mají dle smlouvy externě najatého architekta pro poradenskou a konzultační činnost - jinými slovy: Boskovice mají městského architekta.

2. CÍLEM MUSÍ BÝT TRANSPARENTNOST A DŮRAZ NA KVALITNÍ ARCHITEKTURU

Je v zájmu všech občanů, aby architekt v této funkci nebyl ve střetu zájmu a usiloval o co největší rozvoj architektury v našem města (tzn. aby se řídit etickým kodexem ČKA).

3. Je prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek vhodný poradce?

Ukazuje se, že Prof. Ing. arch. Z. Fránek nejedná vždy dle etického kodexu ČKA (viz nedávno vypsaná neregulérní architektonická soutěž na sportovní halu, které se nemohou účastnit autorizovaní architekti ČKA), a je tedy otázkou, zda by měl vykonávat pro naše město poradenskou činnost. V případě, že bude město v budoucnu tuto funkci přeobsazovat, by měl být kladen důraz na to, aby vzešel z transparentního a veřejného výběrového řízení.

 

Užitečné odkazy:

 


 

Přehled vývoje v čase

Volební období 2014-2018 (ČSSD a KDU-ČSL):

07.03.2017 RM #46 schválila zřízení pozice městského architekta (viz bod č. 18)
06.06.2017 RM #52 schválila jako městského architekta Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka (viz bod č. 28)
12.06.2017 Starostka Hana Nedomová (ČSSD) podepsala smlouvu se Ing. arch. Z. Fránkem o výkonu konzultační a poradenské činnosti
[smlouva]
26.09.2017 RM #57 schválila navýšení počtu členů komise pro MPZ a jmenovala novým členem komise pro MPZ Ing. arch. Zdeňka Fránka (viz bod č. 22)

Volební období 2018-2022 (ODS, ANO a SPORTOVCI):

30.07.2017 RM #16 schválila dodavatele nového městského mobiliáře.
Typ koše doporučil městský architekt (viz bod č.4)
27.08.2017 RM #17 doporučila schválit nové umístění sportovní haly v lokalitě Hybešova/Sušilova.
Součásti materiálu bylo i stanovisko městského architekta Ing. arch. Z. F (bod č.17 a 18)
26.11.2017 RM #23 uložila odboru ORMI předložit ke schválení definitivní podobu zadávacích podmínek pro architektonickou soutěž na výstavbu sportovní haly na ul. Hybešova - do hodnotící poroty byl nominován i Ing. arch. Zdeněk Fránek, městský architekt (bod č.33)
21.01.2020 RM #25 schválila úpravu smlouvy, která mění odstavec III. nikoliv však odstavec I.  "Předmět plnění"
[materiál]
27.01.2020 Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek (ODS) podepsal dodatek smlouvy.
[dodatek č. 1 ke smlouvě]
11.02.2020

RM #26 schválila vypracování architektonické studie sportovního areálu v Červené zahradě ateliérem Ing. arch. Z. Fránka za 300.000 Kč (viz bod č. 50)

Materiál paradoxně uvádí stále Ing. Fránka jako městského architekta:

  • citace: "Studii zpracuje na základě přímého zadání atelier architekta F. Ing. arch. F. jako městský architekt, je s problematikou Červené zahrady podrobně obeznámen a s řešením této lokality má dostatečné zkušenosti."
31.03.2020

RM #29 schválila obnovu plakátovacích ploch a dodavatelskou firmu, kterou doporučil "městský architekt" (viz bod č. 25)

  • citace: "Městský architekt jednoznačně doporučuje produkt společnosti mmcité"