ZM Boskovice č. 7

3 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Služby Boskovice, s.r.o. - Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ 11 407,
  IČO: 46317054. Návrh smlouvy tvoří příl. č. ………zápisu z ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed na financování projektu CZT Boskovice střed mezi městem Boskovice a
  Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č,p. 969, PSČ 11 407,
  IČO: 46317054
  T: 31.01.2020
  O: Služby Boskovice, s.r.o.
  S: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6 - Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2020
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2020 mezi
  Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 6
  Předkládá: OKT
  Termín konání: 10.12.2019
  městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U
  Lázní 2063/3, 680 01Boskovice, ve výši 9.462.000,00 Kč. Návrh smlouvy tvoří
  přílohu č...zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2020 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, ve výši 9.462.000,00 Kč ve schváleném znění.
  T: 31.12.2019
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2020 uzavřenou mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ: 269 44 855. 
  T: do 30 dnů od jejího uzavření
  O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 - TJ Sokol Boskovice, p.s.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ Sokol Boskovice, p.s., Sokolská 221/13, Boskovice, IČO: 16343743 v předloženém znění. Návrh Dodatku č. 1 tvoří přílohuč... zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ Sokol Boskovice, p.s., Sokolská 221/13, Boskovice, IČO: 16343743 ve schváleném znění.
  T: 31.12.2019
  O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 mezi Městem Boskovice a TJ Sokol Boskovice, p.s., Sokolská 221/13, Boskovice, IČO: 16343743 v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8 - Vyhlášení dotačních programů města Boskovice na rok 2020
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje dotační program Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2020, dotační program Kultura a volnočasové aktivity na rok 2020 a dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020.
 3. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Sport a tělovýchovné aktivity 2020 v následujícím složení: Ing. Jaroslav Dohnálek, Ing. Radek Mazáč, RNDr. Jaroslav Oldřich, MUDr. Miroslav Klíma, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Milan Sivera, Mgr. Milan Strya, Vladimír Petrů, DiS., Ing. Jiří Pevný.
 4. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise pro dotační program Kultura a volnočasové aktivity na rok 2020 v následujícím složení: Ing. Lukáš Holík, RNDr. Vladimír Ochmanský, RNDr. Jaroslav Oldřich, Vladimír Farský, Radek Šamšula, Mgr. Martin Staněk,PaedDr. Oldřich Kovář, Mgr. Miluše Rozkošná, Ing. Aneta Sedláčková.
 5. ZM schvaluje, aby hodnotitelskou komisí pro dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území MPZ Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020 byla komise Rady města pro MPZ Boskovice.
 6. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města schválené dotační programy města Boskovice na rok 2020.
  T: 11.12.2019
  O: OKT
Hlasovalo: 27
Hlasů pro: 27
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Návrh na udělení čestného občanství města Boskovice
10 - Cena města Boskovice za kulturu - nominace
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje udělení Ceny města Boskovice v oblasti kultury v kategorii Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury panu Františku Hlaváčkovi.
 3. ZM schvaluje udělení Ceny města Boskovice v oblasti kultury v kategorii Cena za výjimečný počin uplynulého období v oblasti kultury mimořádně dvěma kandidátům a to Mgr. Tomáši Pléhovi a dále kolektivu lidí za otevření komunitního centra Prostor.
 4. ZM schvaluje udělení Ceny města Boskovice v oblasti kultury v kategorii Cena za výjimečný počin uplynulého období v oblasti kultury pro mladé promotéry a umělce do 26 let panu Adamu Honzírkovi.