Radek Mazáč

Zastupitel za
STAN a Sportovci Boskovice

Historie hlasování

ZM Boskovice č.1 ustavující

 • 1 - Zahájení
 • 2 - Ověření mandátů zvolených členů ZM
 • 3 - Složení slibu člena ZM
 • 4 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  Hlasování: pro
 • 5 - Schválení programu ZM
  Hlasování: pro
 • 6 - Volba návrhové a volební komise - Návrhovou komise
  Hlasování: pro
 • 6 - Volba návrhové a volební komise - Volební komise
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - Způsob hlasování
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - Výkon funkce starosty - dlouhodobě uvolněný člen ZM
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - Volba starosty_ Ing. Jaroslav Dohnálek
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - 1. dlouhodobě uvolněný místostarosta - Ing. Lukáš Holík
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - 2. dlouhodobě neuvolněný místostarosta - Ing. Radek Mazáč
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - Volba 9 členů RM
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - další člen RM - Ing. Petr Axman, Ph.D.
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - další člen RM - Domink Božek
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - další člen RM - MUDr. Miroslav Klíma
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - další člen RM - RNDr. Vladimír Ochmanský
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - další člen RM - RNDr. Jaroslav Oldřich
  Hlasování: pro
 • 7 - Volba starosty města, místostarostů města a členů RM - další člen RM - Ing. Karel Tlamka
  Hlasování: pro
 • 8 - Rozdělení kompetencí místostarostů
  Hlasování: proti
 • 9 - Zřízení a určení počtu členů finančního výboru a kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 10 - Zřízení a určení počtu členů osadních výborů
  Hlasování: pro
 • 11 - Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
  Hlasování: pro
 • 12 - Zastoupení města Boskovice ve Svazku VaK
  Hlasování: pro
 • 13 - Diskuze
 • 14 - Různé
 • 15 - Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 2

 • 1 - Zahájení - změna programu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - ověřovatelé zápisu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - návrhová komise
  Hlasování: pro
 • 2 - Složení slibu členů ZM
 • 3 - Kontrola úkolů
 • 4 - Dotazy a připomínky občanů
 • 5 - Volba členů osadních výborů
  Hlasování: pro
 • 6 - Volba členů finančního a kontrolního hlasování
  Hlasování: pro
 • 7 - Stanovení odměn neuvolněným členům ZM dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a stanovení odměn předsedům osadních výborů a členům přestupkové komise
  Hlasování: pro
 • 8 - Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních částech
  Hlasování: pro
 • 9 -Dodatek ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2018
  Hlasování: pro
 • 10 - Vyhlášení dotačních programů města Boskovice na rok 2019
  Hlasování: pro
 • 11 - Návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2019
  Hlasování: pro
 • 12 - MŠ Boskovice - poskytnutí bezúročné zápůjčky na předfinancování projektu
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 13 - KZMB - poskytnutí bezúročné zápůjčky na digitální projektor do letního kina
  Hlasování: pro
 • 14 - Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích
  Hlasování: pro
 • 15 - Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s. r. o. na rok 2019
  Hlasování: pro
 • 16 - Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2019 - první kolo
  Hlasování: pro
 • 17 - Rozpočtové opatření č. 5/2018
  Hlasování: pro
 • 18 - Rozpočet města Boskovice na rok 2019
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 19 - Ukončení systému dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma [PROTINÁVRH - Nedomová]
  Hlasování: pro
 • 19 - Ukončení systému dopravy osob starších 70 let veřejnou autobusovou dopravou na území Boskovic zdarma
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 20 - Určení zastupitele města spolupracujícího při pořizování územně plánovací dokumentace města Boskovice pro volební období 11/2018 – 10/2022
  Hlasování: pro
 • 21 - Vydání Změny č. 1 Územního plánu Boskovice
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 22 - Schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu Boskovice
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 23 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy – pan S.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 24 - Návrh kupní smlouvy - pan K.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 25 - Návrh kupní smlouvy – pan F.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 26 - Návrh kupní smlouvy - E.ON Distribuce, a. s.
  Hlasování: pro
 • 27 - Návrhy kupních smluv - manželé K., manželé T., paní Ch.
  Hlasování: pro
 • 28 - Dodatky ke smlouvám o uzavření budoucí kupní smlouvy - vnitroblok Růžového náměstí
  Hlasování: pro
 • 29 - Pověření členů Zastupitelstva města Boskovice oddávajícími
  Hlasování: pro
 • 30 - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Služby Boskovice, s.r.o.
  Hlasování: pro
 • 31 - Podněty a připomínky členů ZM
 • 32 - Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 3

 • 1 - Zahájení - návrh na doplnění předloženého návrhu programu o bod č. 24
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - ověřovatel zápisu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - návrhová komise
  Hlasování: pro
 • 2 - Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3 - Dotazy a připomínky občanů
 • 4 - Zpráva o činnosti kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5 - Boskovické běhy 2019
  Hlasování: pro
 • 6 - Boskovický majáles 2019
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 7 - Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2019
  Hlasování: pro
 • 8 - Návrh Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - Služby Boskovice, s.r.o.
  Hlasování: pro
 • 9 - Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku pro KZMB, p.o.
  Hlasování: pro
 • 10 - Záměr bezúplatného převodu, návrh darovací smlouvy - JmK
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 11 - Záměr směny pozemků - pan H.
  Hlasování: pro
 • 12 - Návrhy kupních smluv - manželé Š., manželé K., pan V.
  Hlasování: pro
 • 13 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan G.
  Hlasování: pro
 • 14 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy – pan L.
  Hlasování: pro
 • 15 - Návrh kupní smlouvy - pan H.
  Hlasování: pro
 • 16 - Návrh směnné smlouvy - manželé P.
  Hlasování: pro
 • 17 - Návrh smlouvy o bezúplatném převodu - ČR-ÚZSVM
  Hlasování: pro
 • 18 - Revolvingový úvěr v souvislosti s financováním CPV
  Hlasování: pro
 • 19 - Úvěrový rámec města Boskovice
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 20 - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024
  Hlasování: pro
 • 21 - Informace - Rozpočtové opatření č. 5A/2018
 • 22 - Rozpočtové opatření č. 1/2019
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 23 - Informace – Zpráva o činnosti FV
 • 24 - Žádost o projednání připojení se k mezinárodní akci "Vlajka pro Tibet"
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 25 - Podněty a připomínky členů ZM
 • 26 - Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 4

 • 1 - Zahájení - Schválení programu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Ověřovatelé zápisu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Návrhová komise
  Hlasování: pro
 • 2 - Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3 - Dotazy a připomínky občanů
 • 4 - Zpráva o činnosti kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace – Nemocnice Boskovice s.r.o
  Hlasování: pro
 • 6 - Smlouva o poskytnutí dotace - Festival Boskovice 2019
  Hlasování: pro
 • 7 - Žádost HZS JmK o finanční příspěvek z rozpočtu města Boskovice
  Hlasování: pro
 • 8 - Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019 - návrh rozdělení
  Hlasování: pro
 • 9 - Program regenerace městských památkových rezervací a zón - návrh na rozdělení účelové dotace pro Boskovice na rok 2019
  Hlasování: pro
 • 10 - Záměr pořízení Změny č. 2 (souboru dílčích změn) Regulačního plánu části MPZ Boskovice - Farský
  Hlasování: pro
 • 10 - Záměr pořízení Změny č. 2 (souboru dílčích změn) Regulačního plánu části MPZ Boskovice
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 11 - Záměr pořízení Změny č. 3 (souboru dílčích změn) Územního plánu Boskovice
  Hlasování: pro
 • 12 - Záměr prodeje částí pozemků - FIKO CZ s. r. o.
  Hlasování: pro
 • 13 - Záměr prodeje pozemku - manželé K.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 14 - Záměr prodeje pozemků - T-CAR spol. s r. o.
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 15 - Záměr prodeje části pozemku - pan V.
  Hlasování: pro
 • 16 - Majetkové vypořádání (parkoviště Hybešova) - Jihomoravský kraj
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 17 - Majetkové vypořádání (chodníky Kpt. Jaroše) - Jihomoravský kraj
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 18 - Prodej stavebního pozemku, návrh kupní smlouvy - paní D.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 19 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé L.
  Hlasování: pro
 • 20 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé M.
  Hlasování: pro
 • 21 - Návrhy kupních smluv - manželé K., manželé K., manželé V.
  Hlasování: pro
 • 22 - Rozpočtové opatření č. 2/2019
  Hlasování: pro
 • 23 - Informace o stavu pohledávek k 31.12.2018
 • 24 - Informace – Zpráva o činnosti FV
 • 25 - Podněty a připomínky členů ZM
 • 26 - Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 5

 • 1 - Zahájení - Schválení programu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Ověřovatelé zápisu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Návrhová komise
  Hlasování: pro
 • 2 - Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3 - Dotazy a připomínky občanů
 • 4 - Zpráva o činnosti kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5 - Návrh smlouvy o investičním příspěvku pro ZŠ Boskovice, p.o.
  Hlasování: pro
 • 6 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku – Program regenerace MPZ Boskovice 2019
  Hlasování: pro
 • 7 - Návrh termínů konání ZM na II. pololetí 2019
  Hlasování: pro
 • 8 - Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2019 - druhé kolo
  Hlasování: pro
 • 9 - Záměr prodeje části pozemku - pan V., paní H.
  Hlasování: pro
 • 10 - Záměr prodeje pozemků - paní H.
  Hlasování: pro
 • 11 - Majetkové vypořádání (úprava veřejných ploch za FÚ), návrhy darovacích smluv - Jihomoravský kraj
  Hlasování: pro
 • 12 - Návrhy darovacích smluv (majetkové vypořádání parkoviště Hybešova) - Jihomoravský kraj
  Hlasování: pro
 • 13 - Bezúplatné nabytí pozemků, návrh darovací smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností - Jihomoravský kraj - PROTINÁVRH (Šamšula)
  Hlasování: pro
 • 13 - Bezúplatné nabytí pozemků, návrh darovací smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností - Jihomoravský kraj
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 14 - Záměr bezúplatného převodu, návrh darovací smlouvy - Jihomoravský kraj
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 15 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé A.
  Hlasování: pro
 • 16 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní P.
  Hlasování: pro
 • 17 - Prodej podílu, návrh kupní smlouvy - manželé U.
  Hlasování: pro
 • 18 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé K.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 19 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé Š.
  Hlasování: pro
 • 20 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní S.
  Hlasování: pro
 • 21 - Návrh smlouvy o bezúplatném převodu - ČR-ÚZSVM
  Hlasování: pro
 • 22 - Návrh směnné smlouvy - pan H.
  Hlasování: pro
 • 23 - Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy - HOTEL MORAVIA - Lasákův Mlýn a.s.
  Hlasování: pro
 • 24 - Schválení účetní závěrky města Boskovice za rok 2018
  Hlasování: pro
 • 25 - Závěrečný účet města Boskovice za rok 2018
  Hlasování: pro
 • 26 - Rozpočtové opatření č. 3/2019
  Hlasování: pro
 • 27 - Informace – Zpráva o činnosti FV
 • 28 - Podněty a připomínky členů ZM
 • 29 - Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 6

 • 1 - Zahájení - Schválení programu
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 1 - Zahájení - Ověřovatelé zápisu
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 1 - Zahájení - Návrhová komise
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 1 - Zahájení - Návrhová komise
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 2 - Kontrola úkolů
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 3 - Dotazy a připomínky občanů
 • 4 - Zpráva o činnosti kontrolního výboru
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 5 - Návrh volby nového člena osadního výboru Hrádkov
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 6 - Cena města Boskovice v oblasti kultury - návrh na doplnění ve statutu Ceny
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 7 - Výpověď Dohody o spolupráci při propagaci turistické destinace Moravský kras a okolí
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 8 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 -TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 9 - Smlouva o úvěru pro pořízení nového vozidla MP–ČSOB Leasing, a.s.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 10 - Smlouva o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst - CONCENTUS MORAVIAE
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 11 - Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 12 - Smlouva o poskytnutí dotace – TJ SOU zemědělské Boskovice, z.s.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 13 - Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 14 - Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro rok 2020
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 15 - Podpora v oblasti sociálních služeb - metodika a vyhlášení dotačního programu pro rok 2020
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 16 - Sociálně-terapeutické dílny Betany Boskovice - dofinancování z důvodů hodných zvláštního zřetele
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 17 - Záměr prodeje části pozemku - paní P.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 18 - Záměr prodeje části pozemku - pan Š.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 19 - Záměr prodeje části pozemku - paní P.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 20 - Záměr prodeje části pozemku - pan Ž.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 21 - Záměr prodeje částí pozemku - manželé K., paní K., pan R.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 22 - Záměr prodeje pozemků - Lesy ČR, s. p.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 23 - Záměr prodeje části pozemku - manželé M.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 24 - Záměr prodeje části pozemku - manželé T.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 25 - Záměr prodeje části pozemku - E.ON Distribuce, a. s.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 26 - Záměr prodeje pozemků - pan T.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 27 - Záměr prodeje pozemků - T-CAR spol. s r. o.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 28 - Záměr prodeje částí pozemků - pan Ř.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 29 - Záměr směny částí pozemků - pan H.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 30 - Záměr směny částí pozemků - pan S.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 31 - Bezúplatný převod pozemků - Státní pozemkový úřad
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 32 - Darování pozemku – MP Holding, a. s.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 33 - Návrh na změnu katastrální hranice - DEAS, spol. s r. o.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 34 - Návrh směnné smlouvy - manželé K.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 35 - Návrh dodatku č. 2 - manželé J.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 36 - Návrh kupní smlouvy – FIKO CZ s. r. o.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 37 - Návrh kupní smlouvy - manželé K.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 38 - Návrh kupní smlouvy - paní H.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 39 - Návrh kupní smlouvy - ČR-ÚZSVM
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 40 - Návrh smlouvy o bezúplatném převodu - ČR-ÚZSVM
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 41 - Aktualizace sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Města Boskovice
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 42 - Informace - zápis z jednání ve věci prodeje pozemků
 • 43 - Revokace umístění sportovní haly v areálu Červená zahrada - [PROTINÁVRH] - P. Malach
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 43 - Revokace umístění sportovní haly v areálu Červená zahrada
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 43 - Revokace umístění sportovní haly v areálu Červená zahrada (opakování hlasování z technických důvodů)
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 44 - Umístění sportovní haly - [PROTINÁVRH] - P.Malach
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 44 - Umístění sportovní haly - Variata Sušilova
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 44 - Umístění sportovní haly - Varianta Hybešova
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 45 - Závěrečný účet svazků obcí
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 46 - Rozpočtové opatření č. 4/2019
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 47 - Informace – Zpráva o činnosti FV
 • 48 - Podněty a připomínky členů ZM
 • 49 - Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 7

 • 1 - Zahájení - Schválení programu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Ověřovatelé zápisu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Návrhová komise
  Hlasování: pro
 • 2 - Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3 - Dotazy a připomínky občanů
 • 4 - Zpráva o činnosti KV
  Hlasování: pro
 • 5 - Služby Boskovice, s.r.o. - Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed
  Hlasování: pro
 • 6 - Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2020
  Hlasování: pro
 • 7 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na rok 2019 - TJ Sokol Boskovice, p.s.
  Hlasování: pro
 • 8 - Vyhlášení dotačních programů města Boskovice na rok 2020
  Hlasování: pro
 • 9 - Návrh na udělení čestného občanství města Boskovice
  Hlasování: pro
 • 10 - Cena města Boskovice za kulturu - nominace
  Hlasování: pro
 • 11 - Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám ZŠ Boskovice a MŠ Boskovice
  Hlasování: pro
 • 12 - Bezplatný převod zásahového vozidla SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vratíkov
  Hlasování: pro
 • 13 - Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních částech
  Hlasování: pro
 • 14 - Návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2020
  Hlasování: pro
 • 15 - Návrh OZV, o místních poplatcích
  Hlasování: pro
 • 16 - Návrh OZV, o trvalém označování a evidenci psů na území Města Boskovice - [VYŘAZEN]
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 17 - OZV týkající se zákazu kouření v okolí škol
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 18 - Odpadové hospodářství města Boskovice – místní poplatek za odpady – návrh „Cenového ujednání na rok 2020 mezi městem Boskovice a SUEZ Využití zdrojů, a. s., návrh obecně závazné vyhlášky č. 10/2019, o místním poplatku za provoz systému nakládání s od
  Hlasování: pro
 • 19 - OZV č. 11/2019, kterou se mění OZV č. 11/2006, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Boskovice
  Hlasování: pro
 • 20 - Návrh OZV na zrušení stávající OZV "Řád veřejného pohřebiště v Boskovicích"
  Hlasování: pro
 • 21 - Schválení Zadání změny č. 3 Územního plánu Boskovice
  Hlasování: pro
 • 22 - Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2020 - první kolo
  Hlasování: pro
 • 23 - Úprava Pravidel pro činnost osadních výborů
  Hlasování: pro
 • 24 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé B.
  Hlasování: pro
 • 25 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní H.
  Hlasování: pro
 • 26 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé O.
  Hlasování: pro
 • 27 - Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy – manželé M.
  Hlasování: pro
 • 28 - Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy - pan Ž.
  Hlasování: pro
 • 29 - Prodej části pozemku, návrh kupní smlouvy - paní P.
  Hlasování: pro
 • 30 - Záměr prodeje části pozemku - paní N a pan N.
  Hlasování: pro
 • 31 - Záměr prodeje části pozemku - Orel jednota Boskovice
  Hlasování: pro
 • 32 - Záměr prodeje části pozemku - pan V.
  Hlasování: pro
 • 33 - Návrh darovací smlouvy - MP Holding, a. s.
  Hlasování: pro
 • 34 - Návrh kupní smlouvy - pan V.
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 35 - Majetkové vypořádání - paní T.
  Hlasování: pro
 • 36 - Dohoda obcí o změně hranic obcí a současně o změně katastrální hranice mezi k.ú. Bačov a k.ú. Sudice u Boskovic
  Hlasování: pro
 • 37 - Rozpočtové opatření č. 5/2019
  Hlasování: pro
 • 38 - Rozpočet města Boskovice na rok 2020
  Hlasování: pro
 • 39 - Informace - Zpráva o činnosti FV
 • 40 - Podněty a připomínky členů ZM
 • 41 - Ukončení zasedání

ZM Boskovice č.8

 • 1 - Zahájení - Návrh - pan Šamšula - zařazení nového bodu do programu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Schválení programu jednání ZM
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Ověřovatelé zápisu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Návrhová komise
  Hlasování: pro
 • 2 - Předání čestného občanství města Boskovice panu Hugo Mensdorff – Pouily
 • 3 - Složení slibu člena ZM
 • 4 - Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 5 - Dotazy a připomínky občanů
 • 6 - Zpráva o činnosti kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 7 - Návrh na volbu člena Kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 8 - Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Boskovice s.r.o.
  Hlasování: pro
 • 9 - Smlouva o poskytnutí dotace - Festival „Boskovice 2020“
  Hlasování: pro
 • 10 - Boskovické běhy 2020
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 11 - Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích
  Hlasování: pro
 • 12 - Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.
  Hlasování: pro
 • 13 - Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2020
  Hlasování: pro
 • 14 - Stanovení počtu členů Osadního výboru Hrádkov
  Hlasování: pro
 • 15 - Stanovení odměn neuvolněným členům ZM
  Hlasování: pro
 • 16 - Obecně závazná vyhláška týkající se užívání pyrotechniky
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 17 - Žádost o projednání připojení se k mezinárodní akci "Vlajka pro Tibet"
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 18 - Petice za lezeckou stěnu ve sportovní hale - PROTINÁVRH (Kristýna Znamenáčková)
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 18 - Petice za lezeckou stěnu ve sportovní hale
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 19 - Záměr prodeje pozemků ul. Lipová
  Hlasování: pro
 • 20 - Záměr prodeje pozemku - pan N.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 21 - Záměr prodeje částí pozemku - pan Ř., pan S.
  Hlasování: pro
 • 22 - Záměr prodeje pozemku - pan V.
  Hlasování: pro
 • 23 - Záměr prodeje části pozemku - pan P.
  Hlasování: pro
 • 24 - Záměr směny pozemků (ul. Lidická) - pan K.
  Hlasování: pro
 • 25 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní F.
  Hlasování: pro
 • 26 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - vlastníci bytových jednotek Komenského 35, 37, 39
  Hlasování: pro
 • 27 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - SBD Radost Boskovice
  Hlasování: pro
 • 28 - Návrh darovací smlouvy - Jihomoravský kraj
  Hlasování: pro
 • 29 - Návrh kupní smlouvy - Lesy ČR, s. p.
  Hlasování: pro
 • 30 - Návrh kupní smlouvy - paní K., paní Ch.
  Hlasování: pro
 • 31 - Návrh kupní smlouvy - manželé K. - PROTINÁVRH (Jaroslav Dohnálek)
  Hlasování: pro
 • 32 - Návrh směnné smlouvy - pan S.
  Hlasování: pro
 • 33 - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2025
  Hlasování: pro
 • 34 - Informace o stavu pohledávek k 31.12.2019
 • 35 - Informace - Rozpočtové opatření č. 5A/2019
 • 36 - Rozpočtové opatření č. 1/2020
  Hlasování: pro
 • 37 - Informace – Zpráva o činnosti FV
 • 38 - Podněty a připomínky členů ZM
 • 39 - Ukončení zasedání

ZM Boskovice č.9

 • 1 - Zahájení - Schválení programu jednání ZM
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Ověřovatelé zápisu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Návrhová komise
  Hlasování: pro
 • 2 - Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3 - Dotazy a připomínky občanů
 • 4 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5 - Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020 - návrh rozdělení
  Hlasování: pro
 • 6 - Program regenerace městských památkových rezervací a zón - návrh na rozdělení účelové dotace pro Boskovice na rok 2020
  Hlasování: pro
 • 7 - Žádost HZS JmK o finanční příspěvek z rozpočtu města Boskovice
  Hlasování: pro
 • 8 - Posouzení žádosti obce Újezd u Boskovic o zařazení do společného školského obvodu Mateřské školy Boskovice, p. o.
  Hlasování: pro
 • 9 - Návrh změn obecně závazných vyhlášek
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 10 - Návrh na odpis pohledávek
  Hlasování: pro
 • 11 - Záměr prodeje části pozemku - pan W.
  Hlasování: pro
 • 12 - Záměr prodeje pozemků - manželé B.
  Hlasování: pro
 • 13 - Záměr prodeje části pozemku - paní K.
  Hlasování: pro
 • 14 - Záměr prodeje pozemků - pan K.
  Hlasování: pro
 • 15 - Záměr směny pozemků - pan K. - PROTINÁVRH J. Pevný
  Hlasování: pro
 • 16 - Majetkové vypořádání - Povodí Moravy, s. p.
  Hlasování: pro
 • 17 - Záměr směny pozemků - pan K.
  Hlasování: pro
 • 18 - Záměr směny částí pozemků - paní N.
  Hlasování: pro
 • 19 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan K.
  Hlasování: pro
 • 20 - Návrh kupní smlouvy - pan N.
  Hlasování: pro
 • 21 - Návrh směnné smlouvy - pan K.
  Hlasování: pro
 • 22 - Převod bytů v BD na ul. Mánesova č.p. 2241,2242
  Hlasování: pro
 • 23 - Informace - Rozpočtové opatření č. 2/2020
 • 24 - Informace - Zpráva o činnosti Finančního výboru (na stůl)
 • 25 - Podněty a připomínky členů ZM
 • 26 - Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 10

 • 1 - Zahájení - Schválení programu dnešního jednání ZM
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Ověřovatelé zápisu
  Hlasování: pro
 • 1 - Zahájení - Návrhová komise
  Hlasování: pro
 • 2 - Kontrola úkolů
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 3 - Dotazy a připomínky občanů
 • 4 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5 - Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed
  Hlasování: pro
 • 6 - Informace - aktuální stav společnosti Služby Boskovice, s.r.o.
 • 7 - Dohoda o zrušení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace - Nemocnice Boskovice s.r.o.
  Hlasování: pro
 • 8 - Žádost o finanční dar - Nemocnice Boskovice
  Hlasování: pro
 • 9 - Poskytnutí dotace - Unijazz 2020
  Hlasování: pro
 • 10 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice - FC Boskovice, z.s.
  Hlasování: pro
 • 11 - Dodatky č.1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity“ na rok 2020
  Hlasování: pro
 • 12 - Žádost HZS JmK o finanční příspěvek z rozpočtu města Boskovice
  Hlasování: pro
 • 13 - Návrh OZV o evidenci psů na území Města Boskovice
  Hlasování: pro
 • 14 - Návrh změn obecně závazné vyhlášky o poplatku ze vstupného [PROTINÁVRH - J.DOHNÁLKA - Technická novela]
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 15 - Návrh termínů konání ZM na II. pololetí 2020
  Hlasování: pro
 • 16 - Souhlas se zařazením do územní působnosti MAS Boskovicko PLUS
  Hlasování: pro
 • 17 - Vydání Změny č. 2 Územního plánu Boskovice
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 18 - Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2020 - druhé kolo
  Hlasování: pro
 • 19 - Záměr prodeje - pan O.
  Hlasování: pro
 • 20 - Záměr majetkového vypořádání - pan T.
  Hlasování: pro
 • 21 - Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - vlastníci bytových jednotek Komenského 17, 19, 21
  Hlasování: pro
 • 22 - Návrhy kupních smluv - pan Ř., pan S.
  Hlasování: pro
 • 23 - Návrh kupní smlouvy - pan V.
  Hlasování: pro
 • 24 - Návrh kupní smlouvy - Orel jednota Boskovice
  Hlasování: pro
 • 25 - Návrh KS - manželé N.
  Hlasování: pro
 • 26 - Návrh KS - pan K.
  Hlasování: pro
 • 27 - Návrh SS - pan T.
  Hlasování: pro
 • 28 - Návrh směnné smlouvy - pan K.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 29 - Převod bytů v bytovém domě na ul. Mánesova č.p. 2241,2242 - záměr prodeje
  Hlasování: pro
 • 30 - Odkup pozemků v areálu Červená zahrada
  Hlasování: pro
 • 31 - Revokace umístění sportovní haly na ulici Hybešova
  Hlasování: pro
 • 32 - Schválení účetní závěrky města Boskovice za rok 2019
  Hlasování: pro
 • 33 - Závěrečný účet města Boskovice za rok 2019
  Hlasování: pro
 • 34 - Rozpočtové opatření č. 2-2020
  Hlasování: pro

ZM Boskovice č. 11

 • 1. Zahájení
 • 2. Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3. Dotazy a připomínky občanů
 • 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5. Informace - nové logo města Boskovice, MS-Ma, OKT
 • 6. Návrh smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku - Program regenerace MPZ Boskovice 2020
  Hlasování: pro
 • 7. Dodatek č.1 ke smlouvě o pořádání festivalu CONCENTUS MORAVIAE
  Hlasování: pro
 • 8. Žádost o finanční podporu pro mládež - SKMB Boskovice, z.s.
  Hlasování: pro
 • 9. MŠ - poskytnutí bezúročné zápůjčky na financování projektu Šablony III
  Hlasování: pro
 • 10. Snížení počtu členů - OV Hrádkov
  Hlasování: pro
 • 11. Vydání Změny č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice
  Hlasování: pro
 • 12. Záměr pořízení Změny č. 4 (souboru dílčích změn) Územního plánu Boskovice
  Hlasování: pro
 • 13. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021
  Hlasování: pro
 • 14. Plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice na období 2021-2023
  Hlasování: pro
 • 15. Podpora v oblasti sociálních služeb - metodika a vyhlášení dotačního programu pro rok 2021
  Hlasování: pro
 • 16. Záměr prodeje pozemku - paní P.
  Hlasování: pro
 • 17. Záměr prodeje části pozemku - pan B.
  Hlasování: pro
 • 18. Záměr prodeje části pozemku - pan U.
  Hlasování: pro
 • 19. Záměr prodeje částí pozemků - Ing. T.
  Hlasování: pro
 • 20. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan P.
  Hlasování: pro
 • 21. Návrh kupní smlouvy - paní K.
  Hlasování: pro
 • 22. Návrh kupní smlouvy - manželé B.
  Hlasování: pro
 • 23. Návrh kupní smlouvy - E.ON Distribuce, a. s.
  Hlasování: pro
 • 24. Návrh kupní smlouvy - pan W.
  Hlasování: pro
 • 25. Návrh směnné smlouvy - pan T.
  Hlasování: pro
 • 26. Návrh směnné smlouvy - pan K.
  Hlasování: pro
 • 27. Dodatky ke kupním smlouvám - pozemky ulice Lipová
  Hlasování: pro
 • 28. Převod bytů v BD Mánesova 45 a,b - návrh kupních smluv
  Hlasování: pro
 • 29. Návrh na odpis pohledávek - AKAM - Bosko, a.s.
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 30. Závěrečný účet svazků obcí
  Hlasování: pro
 • 31. Rozpočtové opatření č. 3/2020
  Hlasování: pro

ZM BOSKOVICE Č. 12

 • 1. Zahájení
 • 2. Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3. Dotazy a připomínky občanů
 • 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5. Informace - vícepráce při realizaci díla a aktualizovaná kalkulace návratnosti projektu CZT Boskovice střed
 • 6. Smlouva o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 7. Vyhlášení dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021
  Hlasování: pro
 • 8. Vyhlášení Dotačního programu Kultura na rok 2021 a Dotačního programu Volnočasové aktivity na rok 2021
  Hlasování: pro
 • 9. Vyhlášení dotačního programu města Boskovice Sport a tělovýchovné aktivity 2021
  Hlasování: pro
 • 10. Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2021
  Hlasování: pro
 • 11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice - TJ SOU zemědělské, z.s.
  Hlasování: pro
 • 12. Žádost o prominutí povinnosti odvodu z dotace - Drahanský sport team
  Hlasování: pro
 • 13. Udělení výjimek při čerpání dotací na akce podpořené z dotačního programu Kultura a volnočasové aktivity 2020 v souvislosti s epidemií Covid 19
  Hlasování: pro
 • 14. Pořízení nového služebního vozidla po město Boskovice z prostředků dotace na OSPOD
  Hlasování: pro
 • 15. Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních částech
  Hlasování: pro
 • 16. Žádost o registraci městského znaku
  Hlasování: pro
 • 17. Dodatky ke smlouvám o provozování elektronické spisové služby
  Hlasování: pro
 • 18. Návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2021
  Hlasování: pro
 • 19. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2021 - první kolo
  Hlasování: pro
 • 20. Odpadové hospodářství města Boskovice - místní poplatek za odpady - návrh „Cenového ujednání na rok 2021 mezi městem Boskovice a SUEZ CZ, a. s., návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2020, o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady
  Hlasování: pro
 • 21. Záměr prodeje části pozemku - Povodí Moravy, s. p.
  Hlasování: pro
 • 22. Záměr prodeje pozemku - paní S.
  Hlasování: pro
 • 23. Záměr prodeje části pozemku - pan P.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 24. Záměr prodeje pozemků - manželé L.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 25. Záměr prodeje částí pozemků - pan U.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 26. Záměr prodeje pozemku - pan K.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 27. Záměr prodeje částí pozemků - Česká pošta, s. p.
  Hlasování: pro
 • 28. Záměr prodeje pozemků - paní P.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 29. Záměr prodeje pozemků - pan D., paní K., manželé D.
  Hlasování: pro
 • 30. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní L.
  Hlasování: pro
 • 31. Návrh kupní smlouvy - Povodí Moravy, s. p.
  Hlasování: pro
 • 32. Návrh kupní smlouvy - pan V., paní H.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 33. Návrh kupní smlouvy - paní P.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 34. Návrh směnné smlouvy - paní N.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 35. Návrh na oceňování pozemků pod bytovými domy
  Hlasování: pro
 • 36. Změna usnesení - prodej bytů Mánesova 45a,b
  Hlasování: pro
 • 37. Vyhláška o místním poplatku ze vstupného
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 38. Rozpočtové opatření č. 4/2020
  Hlasování: pro
 • 39. Rozpočet města Boskovice na rok 2021 – PROTINÁVRH (Vítková)
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 39. Rozpočet města Boskovice na rok 2021
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 40. Informace - Zpráva o činnosti FV
 • 41. Podněty a připomínky členů ZM
 • 42. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 13

 • 1. Zahájení
 • 2. Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3. Dotazy a připomínky občanů
 • 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5. Záměr prodeje části pozemku - pan N.
  Hlasování: pro
 • 6. Záměr prodeje pozemků - Stavební firma Kindermann s.r.o.
  Hlasování: pro
 • 7. Záměr směny pozemků v lokalitě Na Chmelnici
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 8. Návrh kupní smlouvy - manželé K.
  Hlasování: pro
 • 9. Návrh kupní smlouvy - Povodí Moravy, s. p.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 10. Návrhy kupních smluv - vnitroblok Růžové náměstí
  Hlasování: pro
 • 11. Návrh kupní smlouvy - manželé T.
  Hlasování: pro
 • 12. Návrh směnné smlouvy - pan H.
  Hlasování: pro
 • 13 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
  Hlasování: pro
 • 14 Smlouva o provozování elektronické spisové služby - Horní Smržov
  Hlasování: pro
 • 15. Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích
  Hlasování: pro
 • 16. Boskovické běhy 2021
  Hlasování: pro
 • 17. Smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Okrsek Boskovice
  Hlasování: pro
 • 18. ZŠ - Smlouva o investičním příspěvku - běžecká dráha
  Hlasování: pro
 • 19. Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.
  Hlasování: pro
 • 20. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport a tělovýchovné aktivity 2021“
  Hlasování: pro
 • 21. Dodatek ke Smlouvě o ručení k úvěru na realizaci akce CZT Boskovice střed
  Hlasování: pro
 • 22. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2026
  Hlasování: pro
 • 23. Informace - Rozpočtové opatření č. 4A/2020
 • 24. Rozpočtové opatření č. 1/2021
  Hlasování: pro
 • 25. Informace – Zpráva o činnosti FV
 • 26. Podněty a připomínky členů ZM - tibet-vlajka
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala

ZM Boskovice č. 14

 • 1. Zahájení
 • 2. Informace o ověření mandátu nového člena ZM
 • 3. Složení slibu nového člena ZM
 • 4. Schválení programu ZM, ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise
 • 5. Odvolání místostarostů a členů RM
 • 6. Volba volební komise
 • 7. Volba místostarostů města a členů RM - 2 místostarostové: 1 dlouhodobě uvolněný člen ZM a 1 dlouhodobě neuvolněný člen ZM
  Hlasování: pro
 • 7. Volba místostarostů města a členů RM - 1. dlouhodobě uvolněný mísostarosta - Petr Malach, DiS.
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 7. Volba místostarostů města a členů RM - 2. dlouhodobě neuvolněný místostarosta - Mgr. Michaela Žejšková
  Hlasování: pro
 • 7. Volba místostarostů města a členů RM - volba místostarostů
  Hlasování: pro
 • 7. Volba místostarostů města a členů RM - další člen RM - Ing. Michal Knödl
  Hlasování: pro
 • 7. Volba místostarostů města a členů RM - další člen RM - RNDr. Karel Ošlejšek
  Hlasování: pro
 • 7. Volba místostarostů města a členů RM - další člen RM - Ing. Jaromíra Vítková
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 7. Volba místostarostů města a členů RM - Další členové RM
  Hlasování: pro
 • 8. Rozdělení kompetencí místostarostů města a stanovení odměny neuvolněného místostarosty
  Hlasování: pro
 • 9. Volba nového člena a předsedy kontrolního výboru -
  Hlasování: pro
 • 10. Kontrola úkolů
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 11. Dotazy a připomínky občanů
 • 12. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 13. Prezentace – Deloitte Advisory s.r.o. (audit Nemocnice)
 • 14. Prezentace – odpadové hospodářství
 • 15. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace – Služby Boskovice, s.r.o.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 16. Smlouva o poskytnutí dotace - Festival „Boskovice 2021“
  Hlasování: pro
 • 17. Žádost HZS JmK o poskytnutí finančního příspěvku pro HZS JMK- investice na rok 2021 z rozpočtu města Boskovice
  Hlasování: pro
 • 18. Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021 - návrh rozdělení
  Hlasování: pro
 • 19. Program regenerace městských památkových rezervací a zón - návrh na rozdělení účelové dotace pro město Boskovice na rok 2021
  Hlasování: pro
 • 20. Návrh na snížení počtu členů OV a na volbu předsedy OV Bačov
  Hlasování: pro
 • 21. Návrh na volbu nového člena OV Mladkov
  Hlasování: pro
 • 22. Schválení Zadání změny č. 4 Územního plánu Boskovice
  Hlasování: pro
 • 23. Záměr prodeje pozemku - paní V.
  Hlasování: pro
 • 24. Záměr prodeje pozemku - Moravský rybářský svaz, z. s. pobočný spolek Boskovice
  Hlasování: pro
 • 25. Záměr prodeje části pozemku - SVJ Lesnická 1989/5
  Hlasování: pro
 • 26. Záměr prodeje části pozemku - manželé V.
  Hlasování: pro
 • 27. Záměr prodeje částí pozemku - LENX s.r.o.
  Hlasování: pro
 • 28. Záměr prodeje části pozemku ­ pan F.
  Hlasování: pro
 • 29. Záměr prodeje části pozemku - paní B.
  Hlasování: pro
 • 30. Záměr prodeje části pozemku - manželé K.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 31. Žádost o odkoupení nemovitosti (budova bývalé kotelny na ul. Ot. Chlupa 7) - NOBICA Real, s.r.o.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 32. Výkup pozemku, záměr prodeje části pozemku - paní R.
  Hlasování: pro
 • 33. Výkup pozemků ­ pan H.
  Hlasování: pro
 • 34. Záměr směny pozemků - BD Panorama Boskovice s.r.o.
  Hlasování: pro
 • 35. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní D.
  Hlasování: pro
 • 36. Prodej podílu, návrh kupní smlouvy - manželé A.
  Hlasování: pro
 • 37. Návrh kupní smlouvy ­ pan T.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 38. Návrh kupní smlouvy - pan N.
  Hlasování: pro
 • 39. Návrh kupní smlouvy - paní S.
  Hlasování: pro
 • 40. Návrh kupní smlouvy - manželé L.
  Hlasování: pro
 • 41. Návrhy kupních smluv - Stavební firma Kindermann s.r.o., pan S., paní J.
  Hlasování: pro
 • 42. Návrh směnné smlouvy - BK INVEST a. s. - Ing. Pevný - PROTINÁVRH
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 42. Návrh směnné smlouvy - BK INVEST a. s.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 43. Nabídka prodeje pozemků - MP Holding, a. s.
  Hlasování: pro
 • 44. Informace o stavu pohledávek k 31. 12. 2020
 • 45. Informace o stavu pohledávek k 31. 12. 2020
  Hlasování: pro
 • 46. Informace – Zpráva o činnosti FV
 • 47. Pověření členů Zastupitelstva města Boskovice oddávajícími
  Hlasování: pro
 • 48. Podněty a připomínky členů ZM
 • 49. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 15

 • 1. Zahájení
 • 2. Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3. Dotazy a připomínky občanů
 • 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5. Návrh smluv o poskytnutí účelového finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021
  Hlasování: pro
 • 6. Návrh termínů konání ZM na II. pololetí 2021
  Hlasování: pro
 • 7. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2021 - druhé kolo
  Hlasování: pro
 • 8. Novelizace obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování odpadů
  Hlasování: pro
 • 9. Záměr prodeje částí pozemků - pan K.
  Hlasování: pro
 • 10. Záměr prodeje části pozemku - pan P.
  Hlasování: pro
 • 11. Záměr prodeje části pozemku - paní S.
  Hlasování: pro
 • 12. Záměr prodeje části pozemku - manželé K.
  Hlasování: pro
 • 13. Záměr prodeje části pozemku - EG.D, a. s.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 14. Záměr prodeje částí pozemků – pan T.
  Hlasování: pro
 • 15. Záměr prodeje pozemku - pan A.
  Hlasování: pro
 • 16. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé K.
  Hlasování: pro
 • 17. Návrh kupní smlouvy - pan B.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 18. Návrh kupní smlouvy - NOBICA Real, s.r.o.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 19. Pozemky v průmyslové zóně - ITAB Shop Concept CZ, a. s., Gatema Real s.r.o.
  Hlasování: pro
 • 20. Schválení účetní závěrky města Boskovice za rok 2020
  Hlasování: pro
 • 21. Závěrečný účet města Boskovice za rok 2020
  Hlasování: pro
 • 22. Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2021
  Hlasování: pro
 • 23. Rozpočtové opatření č. 3/2021
  Hlasování: pro
 • 24. Informace – Zpráva o činnosti FV
 • 25. Podněty a připomínky členů ZM
  Hlasování: pro
 • 25. Podněty a připomínky členů ZM
  Hlasování: pro
 • 26. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 16

 • 1. Zahájení
 • 2. Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3. Dotazy a připomínky občanů
 • 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5. Ručitelské prohlášení
  Hlasování: pro
 • 6. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině KZMB
  Hlasování: pro
 • 7. Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - KZMB
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 8. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice pro FC Boskovice
  Hlasování: pro
 • 9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Sport 2020 -TJ Minerva Boskovice
  Hlasování: pro
 • 10. Žádost o finanční podporu - Post Bellum, z.ú. Praha
  Hlasování: pro
 • 11. Finanční dar obcím postiženým tornádem
  Hlasování: pro
 • 12. Smlouva o provozování elektronické spisové služby - Lazinov
  Hlasování: pro
 • 13. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022
  Hlasování: pro
 • 14. Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro rok 2022
  Hlasování: pro
 • 15. Podpora v oblasti sociálních služeb - vyhlášení dotačního programu pro rok 2022
  Hlasování: pro
 • 16. Záměr prodeje části pozemku - pan N., paní H.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 17. Záměr prodeje části pozemku - manželé S.
  Hlasování: pro
 • 18. Záměr prodeje pozemku p. č. 832/2 v k. ú. Boskovice
  Hlasování: pro
 • 19. Záměr prodeje části pozemku - paní P.
  Hlasování: pro
 • 20. Záměr prodeje pozemku - paní K.
  Hlasování: pro
 • 21. Návrh dodatku č. 4 - manželé J.
  Hlasování: pro
 • 22. Návrhy kupních smluv - paní R., Ing. Veverková Ryšávková
  Hlasování: pro
 • 23. Návrh kupní smlouvy – pan H.
  Hlasování: pro
 • 24. Návrh směnné smlouvy - BD Panorama Boskovice s.r.o.
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 25. Výkup pozemku - pan L.
  Hlasování: pro
 • 26. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - ČR-Státní pozemkový úřad
  Hlasování: pro
 • 27. Závěrečný účet svazků obcí za rok 2020
  Hlasování: pro
 • 28. Rozpočtové opatření č. 4/2021
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 28. Rozpočtové opatření č. 4/2021
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 29. Informace – Zpráva o činnosti FV
 • 30. Ústní informace o stavu přípravy investičního záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v areálu Červená zahrada a o přípravě budování skateparku
 • 31. Podněty a připomínky členů ZM
 • 32. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 17

 • 1. Zahájení
 • 2. Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3. Dotazy a připomínky občanů
 • 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5. Návrh Strategického plánu rozvoje města pro období 2022+
  Hlasování: pro
 • 6. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021
  Hlasování: pro
 • 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Sport 2021 - Billiard - Hockey Klub Ice Queen Boskovice
  Hlasování: pro
 • 8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Sport 2021 - Orel jednota Boskovice
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 9. Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2022
  Hlasování: pro
 • 10. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace - FC Boskovice
  Hlasování: pro
 • 11. Vyhlášení dotačního programu města Boskovice Sport a tělovýchovné aktivity 2022
  Hlasování: pro
 • 12. Vyhlášení Dotačního programu Kultura na rok 2022 a Dotačního programu Volnočasové aktivity na rok 2022
  Hlasování: pro
 • 13. Vyhlášení Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022
  Hlasování: pro
 • 14. Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině KZMB
  Hlasování: pro
 • 15. Založení spolku DMO Moravský kras a okolí, z.s.
  Hlasování: pro
 • 16. Návrh na změnu složení OV Hrádkov
  Hlasování: pro
 • 17. Návrh na volbu nového člena finančního výboru
  Hlasování: pro
 • 18. Zpráva o stavu požární ochrany v Boskovicích a místních částech
  Hlasování: proti
 • 19. Návrh termínů konání ZM na I. pololetí 2022
  Hlasování: pro
 • 20. Návrh OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o evidenci psů na území města Boskovice
  Hlasování: pro
 • 21. Ústní informace o stavu přípravy investičního záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v areálu Červená zahrada
 • 22. Odpadové hospodářství města Boskovice - místní poplatek za odpady - návrh „Cenového ujednání na rok 2022 mezi městem Boskovice a firmou SUEZ CZ, a. s., návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstv
  Hlasování: pro
 • 23. Přijetí dodatku č. 9 ke Smlouvě o zajištění financování IDS JMK
  Hlasování: pro
 • 24. Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2022 - první kolo
  Hlasování: pro
 • 25. Udělení souhlasu k jednání ve věci možnosti zajištění chodu nemocnice Boskovice – PROTINÁVRH - P. Axman (ANO)
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 25. Udělení souhlasu k jednání ve věci možnosti zajištění chodu nemocnice Boskovice – PROTINÁVRH - R. Mazáč (Sportovci)
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 25. Udělení souhlasu k jednání ve věci možnosti zajištění chodu nemocnice Boskovice
  Hlasování: pro
 • 26. Záměr prodeje pozemků - pan P., pan K.
  Hlasování: pro
 • 27. Záměr prodeje pozemku – pan N., paní H
  Hlasování: pro
 • 28. Záměr prodeje pozemku - paní S., paní M.
  Hlasování: pro
 • 29. Záměr prodeje částí pozemků - pan K.
  Hlasování: pro
 • 30. Záměr prodeje pozemku - pan Š.
  Hlasování: pro
 • 31. Záměr prodeje částí pozemků - pan Z
  Hlasování: pro
 • 32. Záměr prodeje části pozemku - pan M.
  Hlasování: pro
 • 33. Záměr směny částí pozemků - pan R.
  Hlasování: pro
 • 34. Záměr darování pozemků - Jihomoravský kraj (obdarovaný)
  Hlasování: pro
 • 35. Budoucí darování pozemků - Jihomoravský kraj (budoucí dárce)
  Hlasování: pro
 • 36. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - pan Š.
  Hlasování: pro
 • 37. Návrh kupní smlouvy - pan T.
  Hlasování: pro
 • 38. Rozpočtové opatření č. 5/2021
  Hlasování: pro
 • 39. Dodatek ke smlouvě o úvěru
  Hlasování: pro
 • 40. Rozpočtové opatření č. 6/2021 – PROTINÁVRH - L. Holík (ANO)
  Hlasování: pro
 • 40. Rozpočtové opatření č. 6/2021
  Hlasování: pro
 • 41. Rozpočet města Boskovice na rok 2022 – PROTINÁVRH - R. Šamšula (Piráti)
  Hlasování: proti
 • 41. Rozpočet města Boskovice na rok 2022 – PROTINÁVRH - L.Holík (ANO)
  Hlasování: proti
 • 41. Rozpočet města Boskovice na rok 2022
  Hlasování: pro
 • 42. Informace - Zpráva o činnosti FV (na stůl)
 • 43. Podněty a připomínky zastupitelů
 • 44. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 18

 • 1. Zahájení
 • 2. Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3. Dotazy a připomínky občanů
 • 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5. Smlouva o bezúročné zápůjčce pro MŠ Boskovice, p.o.
  Hlasování: pro
 • 6. Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.
  Hlasování: pro
 • 7. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity 2022
  Hlasování: pro
 • 8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o.
  Hlasování: pro
 • 9. Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích
  Hlasování: pro
 • 10. Boskovické běhy 2022
  Hlasování: pro
 • 11. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet
  Hlasování: pro
 • 12. Členství v Euroregionu Pomoraví
  Hlasování: pro
 • 13. Stanovení počtu členů OV Hrádkov a volba členů
  Hlasování: pro
 • 14. Vydání Změny č. 3 Územního plánu Boskovice
  Hlasování: pro
 • 15. Záměr prodeje pozemku – pan V.
  Hlasování: pro
 • 16. Záměr prodeje části pozemku - Auto STK spol. s r.o.
  Hlasování: pro
 • 17. Záměr prodeje pozemků – pan T.
  Hlasování: pro
 • 18. Záměr prodeje pozemku - SVJ Svatopluka Čecha 13
  Hlasování: pro
 • 19. Záměr prodeje pozemku – paní D.
  Hlasování: pro
 • 20. Záměr prodeje částí pozemku - PJT Family Trust, svěřenský fond, pan D., PENTACO trading, s. r. o.
  Hlasování: pro
 • 21. Záměr směny pozemků - pan A.
  Hlasování: pro
 • 22. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - manželé L.
  Hlasování: pro
 • 23. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy - paní L.
  Hlasování: pro
 • 24. Návrh kupní smlouvy - Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Boskovice
  Hlasování: pro
 • 25. Návrh kupní smlouvy - paní V.
  Hlasování: pro
 • 26. Návrh kupní smlouvy - SVJ Lesnická
  Hlasování: pro
 • 27. Návrh kupní smlouvy - manželé V.
  Hlasování: pro
 • 28. Návrh kupní smlouvy – pan F.
  Hlasování: pro
 • 29. Návrh kupní smlouvy - pan P., paní G.
  Hlasování: pro
 • 30. Návrh darovací smlouvy - Jihomoravský kraj (obdarovaný)
  Hlasování: pro
 • 31. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací - Jihomoravský kraj (budoucí dárce)
  Hlasování: pro
 • 32. Ústní informace o stavu přípravy investičního záměru výstavby víceúčelové sportovní haly v areálu Červená zahrada
 • 33. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2027
  Hlasování: pro
 • 34. Informace - Rozpočtové opatření č. 6A/2021
 • 35. Rozpočtové opatření č. 1/2022
  Hlasování: pro

ZM BOSKOVICE Č. 19

 • 1. Zahájení
 • 2. Kontrola úkolů
  Hlasování: pro
 • 3. Dotazy a připomínky občanů
 • 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  Hlasování: pro
 • 5. Smlouva o poskytnutí dotace - Festival „Boskovice 2022“
  Hlasování: pro
 • 6. Návrh dodatku ke smlouvě - CONCENTUS MORAVIAE
  Hlasování: pro
 • 7. Žádost HZS JmK o poskytnutí finančního příspěvku pro HZS JMK - investice na rok 2022 z rozpočtu města Boskovice
  Hlasování: pro
 • 8. Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022 - návrh rozdělení
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 9. Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity 2022
  Hlasování: pro
 • 10. Žádost o finanční podporu - SKMB Boskovice, z.s.
  Hlasování: pro
 • 11. Volba přísedících pro Okresní soud v Blansku
  Hlasování: pro
 • 12. Návrh OZV, o regulaci provozování hazardních her
  Hlasování: pro
 • 13. Záměr směny pozemků - MP Holding, a. s.
  Hlasování: pro
 • 14. Záměr prodeje pozemku - pan N.
  Hlasování: pro
 • 15. Záměr prodeje pozemku - pan A.
  Hlasování: pro
 • 16. Návrh kupní smlouvy - EG. D, a. s.
  Hlasování: pro
 • 17. Návrh kupní smlouvy - pan V.
  Hlasování: pro
 • 18. Návrh kupní smlouvy - manželé S.
  Hlasování: pro
 • 19. Návrh kupní smlouvy - paní K.
  Hlasování: pro
 • 20. Návrh kupní smlouvy - pan Š.
  Hlasování: pro
 • 21. Návrh kupní smlouvy - pan N., paní H.
  Hlasování: pro
 • 22. Návrh kupní smlouvy - manželé K.
  Hlasování: pro
 • 23. Návrh kupní smlouvy - pan Z.
  Hlasování: pro
 • 24. Návrh kupní smlouvy - pan N., paní H.
  Hlasování: pro
 • 25. Návrhy kupních smluv - paní S., paní M.
  Hlasování: pro
 • 26. Návrh kupní smlouvy - pan K.
  Hlasování: pro
 • 27. Návrh kupní smlouvy - pan U.
  Hlasování: pro
 • 28. Návrhy kupních smluv - ITAB Shop Concept CZ, a. s., Gatema Real s.r.o.
  Hlasování: pro
 • 29. Ústní informace - vývoj jednání s JMK ve věci převodu nemocnice pod JMK
 • 30. Informace - Omezení komentářů na FB profilu města Boskovice
  Hlasování: zdržel/zdržela se
 • 31. Informace o stavu pohledávek k 31. 12. 2021
 • 32. Rozpočtové opatření č. 2/2022
  Hlasování: pro
 • 33. Informace - Zpráva o činnosti FV
 • 34. Podněty a připomínky členů ZM
 • 35. Ukončení zasedání

ZM Boskovice č. 20

 • 2. Kontrola úkolů
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala
 • 3. Dotazy a připomínky občanů
 • 4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala

ZM Boskovice č. 20

 • 6. Návrh termínu konání ZM na II. pololetí 2022
  Hlasování: nehlasoval/nehlasovala