ZM Boskovice č.9

3 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020 - návrh rozdělení
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje dotaci ve výši 100 tis. Kč pro žádost č. 1 pana K., 100 tis. Kč pro žádost č. 2 Vyšší odborné školy a střední školy Boskovice, příspěvkové organizace a 50 tis. Kč pro žádost č. 3 Společenství vlastníků domu Plačkova Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020
 3. ZM schvaluje návrh obecného znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020
 4. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020 s panem K., s Vyšší odbornou školou a střední školou Boskovice, příspěvkovou organizací a se Společenstvím vlastníků domu Plačkova, Boskovice T: 12.06.2020, O: OKT
 5. ZM ukládá uveřejnit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2020 s panem K. a s Vyšší odbornou školou a střední školou Boskovice, příspěvkovou organizací v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, T: do 30 dní od uzavření smlouvy, O: OKT
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
6 - Program regenerace městských památkových rezervací a zón - návrh na rozdělení účelové dotace pro Boskovice na rok 2020
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje přiznání finančního podílu z rozpočtu města Boskovice ve výši 90 tis. Kč paní M. na obnovu kulturní památky - židovského domu s rituální lázní U Templu v městské památkové zóně Boskovice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020
 3. ZM schvaluje přiznání finančního podílu z rozpočtu města Boskovice ve výši 63,5 tis. Kč panu R. na obnovu kulturní památky - domu U Vážné studny v městské památkové zóně Boskovice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7 - Žádost HZS JmK o finanční příspěvek z rozpočtu města Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 70884099, Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 70884099 ve schváleném znění, T: 30.06.2020, O: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8 - Posouzení žádosti obce Újezd u Boskovic o zařazení do společného školského obvodu Mateřské školy Boskovice, p. o.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje rozšíření společného školského obvodu Mateřské školy Boskovice, p. o. o území obce Újezd u Boskovic s účinností od školního roku 2020/2021
 3. ZM schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Boskovice, p. o. mezi městem Boskovice a obcí Újezd u Boskovic
 4. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se stanoví společný školský obvod Mateřské školy Boskovice, p.o.
 5. ZM ukládá uzavřít Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Boskovice, p.o. mezi městem Boskovice a obcí Újezd u Boskovic T: 15.6.2020 O: OKT (ŠKOL)
 6. ZM ukládá vyhlásit schválenou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy T: 15.6.2020 O: OKT (ŠKOL)
Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 26
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Návrh změn obecně závazných vyhlášek
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh OZV města Boskovice č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 7/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
 3. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 7/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města T: 15. 5. 2020 O: OKT
 4. ZM schvaluje návrh OZV města Boskovice č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 9/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 3/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 9/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů T: 15. 5. 2020 O: OKT
 6. ZM schvaluje návrh OZV města Boskovice č. 4/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
 7. ZM ukládá vyhlásit znění OZV města Boskovice č. 4/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Boskovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů T: 15. 5. 2020 O: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10 - Návrh na odpis pohledávek
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje odpis pohledávek v celkové výši 79.701,60 Kč s příslušenstvím za povinného pana J., IČO: 47880988, bytem Boskovice
 3. ZM schvaluje odpis pohledávky ve výši 154.515,50 Kč s příslušenstvím za společností D-FOREST, s.r.o., sídlem Mezírka 1/775, 602 00 Brno, IČO: 26257262
 4. ZM ukládá odepsat pohledávky uvedené pod bodem 2) a 3) usnesení , T: 31.05.2020, O: FIN