ZM Boskovice č. 14

1. Zahájení
2. Informace o ověření mandátu nového člena ZM
3. Složení slibu nového člena ZM
4. Schválení programu ZM, ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise
5. Odvolání místostarostů a členů RM
6. Volba volební komise
8. Rozdělení kompetencí místostarostů města a stanovení odměny neuvolněného místostarosty

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
8.2. ZM pověřuje 1. místostarostu odpovědností za plnění úkolů na úsecích dle předloženého materiálu. 1. místostarosta je předkladatelem materiálů do RM a ZM na úsecích, za které odpovídá a je oprávněn jménem města Boskovice podepisovat smlouvy a ostatní písemnosti na úsecích, za které odpovídá
10
8.3. ZM pověřuje 2. místostarostu odpovědností za plnění úkolů na úsecích dle předloženého materiálu. 2. místostarosta je předkladatelem materiálů do RM a ZM na úsecích, za které odpovídá a je oprávněn jménem města Boskovice podepisovat smlouvy a ostatní písemnosti na úsecích, za které odpovídá
8.4. ZM určuje 1. místostarostu města Boskovice k zastupování starosty města Boskovice v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci
8.5. ZM schvaluje navrhovanou výši odměny neuvolněného místostarosty města dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění ve výši dle předloženého materiálu, s měsíční výplatou této částky v běžných výplatních termínech, s účinností od 28.04.2021

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
10. Kontrola úkolů

10.1. ZM bere na vědomí informaci o plnění úkolů z předcházejících zasedání ZM
10.2. ZM schvaluje náhradní termíny u bodů, jak je v materiálu uvedeno - pod značkou NT
10.3. ZM revokuje usnesení č. 17.5., které bylo schváleno na ZM č. 12 dne 08.12.2020 k materiálu č. 17 - Dodatky ke smlouvám o provozování elektronické spisové služby