ZM Boskovice č. 17

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
6. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
  Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021 mezi městem Boskovice a Stavební firmou Kindermann s.r.o.. Návrh dodatku č. 1 je součástí přílohy zápisu č. ...................
 3. ZM ukládá uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021 s příjemcem dotace Stavební firmou Kindermann s.r.o. ve schváleném znění. T: 31. 12. 2021 O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit v Registru smluv dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2021 mezi městem Boskovice a Stavební firmou Kindermann s.r.o T: ihned po uzavření , O: OKT
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Sport 2021 - Billiard - Hockey Klub Ice Queen Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
  Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021 mezi
  městem Boskovice a Billiard – Hockey Klub Ice Queen Boskovice, z.s. se sídlem
  Komenského 325/21, Boskovice, IČ: 62072986 v předloženém znění. Návrh Dodatku č.1
  tvoří přílohu č.... zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
  Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021 mezi
  městem Boskovice a Billiard – Hockey Klub Ice Queen Boskovice, z.s. se sídlem
  Komenského 325/21, Boskovice, IČ: 62072986 ve schváleném znění.
  T: 31.12.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
  Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021 mezi
  městem Boskovice a Billiard – Hockey Klub Ice Queen Boskovice, z.s. se sídlem
  Komenského 325/21, Boskovice, IČ: 62072986 v registru smluv.
  T: do 30 dní od uzavření dodatku
  O: OKT
Hlasovalo: 20
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Sport 2021 - Orel jednota Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu městaBoskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021 mezi městem Boskovice a Orel jednota Boskovice, p.s.. se sídlem Komenského 2317/33A, Boskovice, IČ: 71219285 v předloženém znění. Návrh Dodatku č.1 tvoří přílohu č.... zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021 mezi městem Boskovice a Orel jednota Boskovice, p.s.. se sídlem Komenského 2317/33A, Boskovice, IČ: 71219285 ve schváleném znění. T: 31.12.2021 , O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2021 mezi městem Boskovice a Orel jednota Boskovice, p.s.. se sídlem Komenského 2317/33A, Boskovice, IČ: 71219285 v registru smluv. T: do 30 dní od uzavření dodatku , O: OKT
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9. Smlouva o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o. na rok 2022
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2022 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01Boskovice, ve výši 7.516.000,00 Kč. Návrh smlouvy tvoří přílohu č... zápisu ze ZM. 
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 9, Předkládá: OKT, Termín konání: 07.12.2021 tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2022 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01, Boskovice, ve výši 7.516.000,00 Kč ve schváleném znění.
  T: 31.12.2021, 
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu, zajištění provozu a údržby tělovýchovných a jiných zařízení v majetku města pro rok 2022 uzavřenou mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice, IČ:269 44 855.
  T: do 30 dnů od jejího uzavření, 
  O: OKT
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace - FC Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč mezi městem
  Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IĆ: 26990911 v předloženém
  znění. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. ........ zápisu ze ZM.
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a FC Boskovice,
  z.s, Dukelská 2286, Boskovice, IČ: 26990911 ve schváleném znění.
  T: 31.12.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a FC
  Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČ: 26990911 v registru smluv.
  T: do 30 dnů od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11. Vyhlášení dotačního programu města Boskovice Sport a tělovýchovné aktivity 2022
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
 2. ZM schvaluje dotační program Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2022.
 3. ZM schvaluje složení hodnotitelské komise v dotačním programu Sport a tělovýchovné
  aktivity na rok 2022 dle předloženého materiálu.
 4. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města schválený
  dotační program Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2022.
  T: 08.12.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12. Vyhlášení Dotačního programu Kultura na rok 2022 a Dotačního programu Volnočasové aktivity na rok 2022
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dotačního programu Kultura na rok 2022 a návrh Dotačního
  programu Volnočasové aktivity na rok 2022
 3. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města schválené
  Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 12
  Předkládá: OKT
  Termín konání: 07.12.2021
  dotační programy Volnočasové aktivity na rok 2022 a Kultura na rok 2022.
  T: 8.12.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 20
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
13. Vyhlášení Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území
  městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022
 3. ZM schvaluje, aby hodnotitelskou komisí pro Dotační program na obnovu objektů, které
  se nachází na území MPZ Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou pro rok 2022
  byla stávající Komise Rady města pro MPZ Boskovice
 4. ZM ukládá zveřejnit na elektronické úřední desce a webových stránkách města schválený
  dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny
  Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2022
  T: 08.12.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 19
Hlasů pro: 19
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
14. Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině KZMB
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní zařízení
  Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 14
  Předkládá: OKT
  Termín konání: 07.12.2021
  města Boskovice. Návrh dodatku tvoří příl. č. ...... zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá podepsat Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní
  zařízení města Boskovice
  T: 31.12.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá zapracovat znění Dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
  Kulturní zařízení města Boskovice do úplného znění zřizovací listiny
  T: 31.12.2021
  O: OKT
Hlasovalo: 20
Hlasů pro: 20
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
15. Založení spolku DMO Moravský kras a okolí, z.s.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje založení spolku "DMO Moravský kras a okolí, z.s." a účast v uvedeném
  spolku
 3. ZM schvaluje Dohodu o založení spolku "DMO Moravský kras a okolí, z.s."
 4. ZM schvaluje Stanovy spolku "DMO Moravský kras a okolí, z.s.". Návrh stanov tvoří
  příl. č. ...... zápisu ze ZM.
 5. ZM schvaluje za město Boskovice jako členy první kontrolní komise spoku "DMO
  Moravský kras a okolí, z.s."paní Mgr. Dagmar Hamalovou a Mgr. Terezu Tesařovou
 6. ZM ukládá zajistit uzavření Dohody o založení spolku "DMO Moravský kras a okolí, z.s."
  a kroky související se vstupem do uvedeného spolku.
  T: 31.01.2022
  O: OKT
Hlasovalo: 20
Hlasů pro: 19
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
16. Návrh na změnu složení OV Hrádkov
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM stanovuje počet členů OV Hrádkov na 3 členy
 3. ZM volí pana M. B. členem a předsedou OV Hrádkov
  Pro jednání:
  Zastupitelstva města
  k bodu č.
  16
  Předkládá:
  OKT
  Termín konání:
  07.12.2021