ZM Boskovice č. 18

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
5. Smlouva o bezúročné zápůjčce pro MŠ Boskovice, p.o.

5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
5.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky pro Mateřskou školu Boskovice, příspěvková organizace na předfinancování akce „Rekonstrukce zahrady přírodním stylu při mateřské škole v Boskovicích – ul. Lidická“
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM
5.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí bezúročné zápůjčky pro Mateřskou školu Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, příspěvková organizace
T: 10.03.2022
O: OKT (ŠKOL)
5.4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv smlouvu o poskytnutí bezúročné zápůjčky pro Mateřskou školu Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, příspěvková organizace
T: do 30 dnů od uzavření
O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6. Smlouva o poskytnutí dotace - FC Boskovice, z.s.

6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
6.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 400.000,- Kč mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v předloženém znění
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM
6.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 ve schváleném znění
T: 11.03.2022
O: OKT
6.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IČO: 269 90 911 v registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
7. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity 2022

7.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
7.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v I. pilíři mezi městem Boskovice a sportovním kluby ve výši dle předloženého materiálu
Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM
7.3. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v II. pilíři mezi městem Boskovice a sportovními kluby ve výši dle předloženého materiálu
Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM
7.4. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace v III. pilíři mezi městem Boskovice a sportovními kluby ve výši dle předloženého materiálu
Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM
7.5. ZM ukládá uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace sportovním klubům mezi městem Boskovice a sportovními kluby schválené v souladu s předloženým materiálem
T: 31.03. 2022
O: OKT
7.6. ZM nevyhovuje žádosti sportovního klubu Drahanský sport team o dotaci v I. pilíři z důvodu dle přiloženého materiálu
7.7. ZM nevyhovuje žádosti sportovního klubu SKMB Boskovice o dotaci v II. pilíři z důvodu dle přiloženého materiálu
7.8. ZM ukládá písemně informovat sportovní kluby Drahanský sport team a SKMB Boskovice o svém rozhodnutí nevyhovění žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity 2022
T. 15.03.2022
O: OKT
7.9. ZM ukládá zveřejnit smlouvy o poskytnutí dotací sportovním klubům nad 50 000,- Kč v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT
7.10. ZM ukládá zařadit vratky dotací realizované na základě vyúčtování dotačního programu SPORT 2021 v rámci návrhu RO č. 2/2022 na posílení dotačního programu SPORT 2022
T: při přípravě RO č. 2/2022
O: FIN
7.11. ZM ukládá předložit do ZM materiál s návrhem posílení dotačního programu SPORT 2022 o vratky dotací realizované na základě vyúčtování dotačního programu SPORT 2021
T: 26.04.2022
O: OKT

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro Služby Boskovice, s.r.o.

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
8.2. ZM schvaluje návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2022 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice
Návrh Dodatku č.1 tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM
8.3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2022 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice ve schváleném znění
T: po schválení zařazení částky navýšení dotace v rámci RO č. 1/2022
O: OKT
8.4. ZM ukládá zveřejnit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2022 mezi městem Boskovice a obchodní společností Služby Boskovice, s.r.o. se sídlem U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice v registru smluv
T: do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1
O: OKT

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
9. Smlouva o poskytnutí dotace - Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
9.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu v Boskovicích, se sídlem: náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČO: 000 32 221 na dofinancování provozu prodejny smíšeného zboží ve Vratíkově v roce 2022
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM
9.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu v Boskovicích, se sídlem: náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČO: 000 32 221 na dofinancování provozu prodejny smíšeného zboží ve Vratíkově v roce 2022
T: 31.03.2022
O: OKT
9.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2022 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 do Registru smluv
T: do 30 dní od uzavření smlouvy
O: OKT
9.5. ZM ukládá vložit Smlouvu o poskytnutí dotace na dofinancování provozu prodejny ve Vratíkově v roce 2022 mezi městem Boskovice a JEDNOTOU spotřebním družstvem v Boskovicích, se sídlem náměstí 9. května 2136/10, 680 01 Boskovice, IČ: 000 32 221 do Registru podpor de minimis
T: do 5 dní od uveřejnění v Registru smluv
O: FIN

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
10. Boskovické běhy 2022

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
10.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ze ZM
10.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 ve schváleném znění
T: 11.03.2022
O: OKT
10.4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice ve výši 170 000,- Kč na konání sportovně - kulturní akce Boskovické běhy mezi Městem Boskovice a Sportuj s námi, z.s., se sídlem Sokolská 1235/38, Boskovice, IČ: 228 21 350 v registru smluv
T: do 30 dní

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12. Členství v Euroregionu Pomoraví

12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
12.2. ZM neschvaluje návrh Stanov Euroregionu Pomoraví.
Návrh stanov tvoří přílohu č. 7 zápisu ze ZM
12.3. ZM schvaluje ukončení členství města Boskovice v Euroregionu Pomoraví (bývalé Sdružení obcí a měst Jižní Moravy) výpovědí
12.4. ZM ukládá informovat Euroregion Pomoraví (Bývalé Sdružení obcí a měst Jižní Moravy) o neschválení stanov spolku a zaslat výpověď města Boskovice z členství v uvedeném spolku
T: 28.02.2022

Hlasovalo: 26
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 2
Návrh byl přijat
14. Vydání Změny č. 3 Územního plánu Boskovice

14.1. ZM bere na vědomí předložený materiál
14.2. ZM vydává po ověření dle § 54 odst. 2) stavebního zákona opatření obecné povahy „Změna č. 3 Územního plánu Boskovice“
Opatření obecné povahy "Změna č. 3 Územního plánu Boskovice" tvoří přílohu. č. 8 zápisu ze ZM
14.3. ZM ukládá doručit „Změnu č. 3 Územního plánu Boskovice“ a „Úplné znění Územního plánu Boskovice po změně č. 3“ veřejnou vyhláškou
T: 31.03.2022
O: STAV