Osmé zastupitelstvo opět o hale

Únorové zastupitelstvo se neslo, alespoň co se týká času stráveného diskuzí, ve znamení umístění lezecké stěny do sportovní haly. Do programu zasedání jsme navrhovali zařadit nový bod, ve kterém by se zastupitelstvo mohlo vyjádřit k připravovanému zadání na sportovní halu, respektive k zapracování lezecké stěny do zadání studie. Svoje stanovisko jsme zveřejnili v otevřeném dopise místostarostovi Radku Mazáčovi (úplné znění dopisu), kde jsme shrnuli podstatné argumenty, proč zapracování stěny do projektu navrhujeme a podporujeme. Otevřený dopis jsme posílali ve chvíli, kdy podle veřejně dostupných informací mělo být zadání hotové a schválené radou ještě před termínem konání únorového zastupitelstva. Formu otevřeného dopisu jsme zvolili proto, abychom dali veřejně najevo svůj pohled na věc a zároveň vyzvali místostarostu Mazáče, potažmo radu města, aby se k problematice veřejně vyjádřila a dále o ní jednala. Bohužel jsme se nedočkali odpovědi.

Součástí námi navrhovaného bodu programu byl návrh na usnesení, jehož přijetí by znamenalo zapracování stavebně oddělené lezecké stěny do připravované sportovní haly. Materiál pro zastupitelstvo město je přiložen pod článkem. Náš návrh se bohužel neshledal se zájmem zastupitelstva, jak ukazuje hlasování, kde se většina zastupitelů zdržela. To si vykládáme tak, že o jednání o tomto bodu neměla zájem. Pan starosta zamítnutí návrhu shrnul tím, že o tomto tématu můžeme vést diskuzi u bodu "Petice za lezeckou stěnu ve sportovní hale", kde se zastupitelstvo mělo vyjádřit k petici za zapracování lezecké stěny do sportovní haly. Protože byla petice adresována celému zastupitelstvu, muselo se také zastupitelstvo k petici vyjádřit, konkrétně hlasováním o odpovědi na petici, kterou navrhl místostarosta Radek Mazáč. Je třeba říct, že z koaličních zastupitelů k petici ani k lezecké stěně jako takové kromě místostarosty Mazáče a starosty Jaromíra Dohnálka v diskusi nevyjádřil téměř nikdo.

Ve zkratce jsme představili argumenty, které byly i součástí našeho zamítnutého návrhu. Prakticky jediným argumentem pro nezařazení lezecké stěny do projektu sportovní haly, o kterém lze reálně diskutovat, jsou finanční náklady. Ale vzhledem k tomu, kolik peněz město ročně investuje do městských sportovišť, na kolik miliónu je odhadnuta realizace sportovní haly (střízlivý odhad je 80 miliónů, ve střednědobém výhledu se počítá až se 140 milióny) by navýšení o odhadovaných 6 až 8 miliónů nepředstavovalo zásadní částku. Částka by podle informací od Petra Ondráčka, který petici organizoval, navíc mohla být i nižší. Narozdíl od ostatních sportovních projektů města je navíc stěna velmi nízkonákladovou záležitostí, co se týče průběžné údržby a každoročních investic po samostné stavbě.

Pro příklad přikládáme některé investiční akce města v oblasti sportu v posledních letech (v milionech Kč):

  • 2015 - Fotbal. hřiště s umělým povrchem - výměna povrchu - 7,2
  • 2016 - Sportpark Boskovice - 3,6
  • 2016 - Boskovické stezky - 2
  • 2016 - Zimní stadion - sněžná jáma - 2,1
  • 2017 - Boskovické stezky - 4,7
  • 2017 - Sportpark Boskovice - 1,8
  • 2018 - Rekonstrukce relaxační části lázní - 2,5
  • 2019 - Výměna světel na zimním stadionu - 2.5
  • 2019 - Rekonstrukce plotu tenisové kurty I. etapa - 1,9

Otázka tedy nezní, kde na stěnu vzít, ale zda si uvědomíme potenciál této investice a máme vůli finance v rozpočtu najít. Potenciál například letního kina, jehož rekonstrukce si za poslední 3 roky (2018 - 2020) ukousla z rozpočtu bezmála 32 milionů, si uvědomují snad všichni zastupitelé.

Samotné vyjádření k petici dopadlo poměrně tristně. Navrhovali jsme změnu znění odpovědi, aby byla fakticky správně, a to především v informacích ohledně sportovní komise. V původním znění návrhu odpovědi stojí, že sportovní komise nedoporučila umístění lezecké stěny do sportovní haly. Sportovní komise ale nedoporučila umístění lezecké stěny do haly jako součást hrací plochy. Navrhoval jsem na komisi prověření varianty umístění stěny do oddělené části haly. O tomto komise nehlasovala. Nicméně komise je pouze poradní orgán rady a v případě sportovní komise to spíše znamená, že o její rady nikdo moc nestojí.

Původní znění dopisu navíc odmítalo další diskuzi o umístění lezecké stěny do sportovní haly jako takové a pro takové znění jsme nemohli hlasovat. Proto jsme navrhli smířlivou odpověď, kde se nevylučuje umístění stěny do sportovní haly a kde zastupitelstvo ukládá radě uspořádat besedu s veřejností na téma lezecké stěny ve sportovní hale. Vznikl by tak prostor probrat pozitiva a negativa tak, aby se rada, potažmo zastupitelstvo (když bylo v petici osloveno) mohlo informovaně rozhodnout.

Náš protinávrh se nesetkal s kladným ohlasem, stejně jako hlasování o původním znění dopisu z pera místostarosty Mazáče. Zastupitelstvo tak nepřijalo ani jedno usnesení. A vlastně ani nezamítlo, protože většina zastupitelů se opět zdržela obou hlasování. Je třeba si uvědomit, že pokud zastupitel tvrdí, že není proti lezecké stěně a následně se zdrží hlasování, vystupuje v konkrétním hlasování navzdory zdánlivé neutralitě proti, zvlášť pokud v diskusi neuvede důvod, proč se zdržuje. Z výsledků hlasování je evidentní, že zastupitelé v lepším případě nemají na téma žádný názor. Je proto škoda, že nepodpořili alespoň navrhované setkání, kde by byla příležitost prezentovat relevantní argumenty.