ZM Boskovice č. 4

3 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Smlouva o poskytnutí investiční dotace – Nemocnice Boskovice s.r.o

5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

5.2. ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM

5.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 ve schváleném znění T: 20.05.2019 O: OKT

5.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi městem Boskovice a Nemocnicí Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, Boskovice, IČ: 269 25 974 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6 - Smlouva o poskytnutí dotace - Festival Boskovice 2019

6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

6.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200 000,00 Kč mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružením pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724, v předloženém znění. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

6.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 T: 24.05.2019 O: OKT

6.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s., se sídlem Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČO: 004 06 724 v registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7 - Žádost HZS JmK o finanční příspěvek z rozpočtu města Boskovice

7.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

7.2. ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099. Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM

7.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099 ve schváleném znění T: 20.05.2019 O: OKT

7.4. ZM ukládá uveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice mezi městem Boskovice a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČ: 708 84 099 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8 - Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019 - návrh rozdělení

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

8.2. ZM schvaluje rozdělení dotací v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019 dle předloženého materiálu

8.3. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM

8.4. ZM ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019 ve schváleném znění se žadateli dle předloženého materiálu T: 31.05. 2019 O: OKT

8.5. ZM ukládá uveřejnit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci Dotačního programu na obnovu objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou na rok 2019 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 21
Hlasů pro: 21
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Program regenerace městských památkových rezervací a zón - návrh na rozdělení účelové dotace pro Boskovice na rok 2019
10 - Záměr pořízení Změny č. 2 (souboru dílčích změn) Regulačního plánu části MPZ Boskovice

Návrhová komise – uvedla, že se bude hlasovat o usnesení dle předloženého materiálu:

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

10.2. ZM rozhoduje ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 72 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice. Změna bude pořizována zkráceným postupem

10.3. ZM stanovuje následující rozsah změny č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice: • prověření možnosti zvýšení indexu zastavění pozemku a indexu podlažní plochy v území označeném jako „Blok R“; • prověření možnosti zrušení navrhované dostavby v území na pozemcích parc. č. 18/3, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 20/6, 20/8, 20/7 a 21, v k.ú. Boskovice; • prověření možnosti úpravy regulačních prvků architektonického řešení ve vztahu k území označenému jako „Blok A“ 19

10.4. ZM ukládá zajistit provedení výběrového řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku „Změna č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice“ T: 31.05.2019 O: STAV

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 16
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 6
Návrh byl přijat
11 - Záměr pořízení Změny č. 3 (souboru dílčích změn) Územního plánu Boskovice

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

11.2. ZM rozhoduje v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 3 Územního plánu Boskovice

11.3. ZM ukládá zahrnout do návrhu Zadání změny č. 3 Územního plánu Boskovice jednotlivé návrhy na dílčí změny pod č. 1a, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 dle přiloženého seznamu

11.4. ZM ukládá zpracovat návrh Zadání změny č. 3 Územního plánu Boskovice T: 31.08.2019 20 O: STAV