ZM Boskovice č. 5

3 - Dotazy a připomínky občanů
5 - Návrh smlouvy o investičním příspěvku pro ZŠ Boskovice, p.o.

5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

5.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku pro Základní školu Boskovice, příspěvková organizace na první etapu vybudování venkovního zázemí pro školní družinu na pracovišti Slovákova Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM

5.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Základní školu Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Základní školou Boskovice, p.o. T: 30.06.2019 O: OKT (ŠKOL)

5.4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Základní školu Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Základní školou Boskovice, p.o. T: do 30 dnů od uzavření O: OKT

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku – Program regenerace MPZ Boskovice 2019

6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

6.2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku společnosti MP Holding a.s. ve výši 363 tis. Kč., vlastníkům panu A., paní K., panu L. a panu V. ve výši 218 tis. Kč a vlastníkovi paní K. ve výši 428 tis. Kč Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM

6.3. ZM ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a společností MP Holding a.s., mezi městem Boskovice a vlastníky panem A., paní K., panem L. a panem V. a mezi městem Boskovice a vlastníkem paní K. ve schváleném znění T: 01.07.2019 O: OKT

6.4. ZM ukládá uveřejnit smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a společností MP Holding a.s., mezi městem Boskovice a vlastníky panem A., paní K., panem L. a panem V. a mezi městem Boskovice a vlastníkem paní K. do registru smluv T: do 30 dní od uzavření smlouvy O: OKT

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8 - Poskytování dotací v oblasti sociálních služeb na rok 2019 - druhé kolo

8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

8.2. ZM schvaluje poskytnutí dotací v oblasti vyhlášeného dotačního programu „Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2019“ dle předloženého návrhu ve výši 36.000,- Kč Společnosti Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a ve výši 386.050,- Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260

8.3. ZM schvaluje návrhy Dodatků č. 1 smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb (Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260) Návrhy smluv tvoří přílohu č. 3 a č. 4 zápisu ze ZM 15

8.4. ZM ukládá uzavřít Dodatky č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společnost Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260, ve schváleném znění T: 31.07.2019 O: SOC

8.5. ZM ukládá zveřejnit Dodatky č. 1 veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Boskovice uzavřenou mezi městem Boskovice a poskytovateli sociálních služeb Společností Podané ruce, o.p.s, sídlo Vídeňská 3, 639 00 Brno, IČ: 605 57 621 a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, sídlo třída kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno (DCHB), Komenského 19, 678 01 Blansko (OCHB), IČ: 449 90 260, ve schváleném znění, v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb T: do 30 dní po podepsání O: SOC

Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
9 - Záměr prodeje části pozemku - pan V., paní H.

9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

9.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3391 - trvalý travní porost o výměře cca 20 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví pana V., Boskovice a paní H., Lysice za cenu stanovenou znaleckým posudkem 16

9.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 3391 - trvalý travní porost o výměře cca 20 m² v k. ú. Boskovice T: 28.06.2019 O: OSM

9.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.09.2019 O: OSM

9.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3391 - trvalý travní porost o výměře cca 20 m² v k. ú. Boskovice do podílového spoluvlastnictví pana V., Boskovice a paní H., Lysice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 10.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
10 - Záměr prodeje pozemků - paní H.

10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

10.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 2073/45 - zahrada o výměře 24 m² a p. č. 2073/46 - zahrada o výměře 86 m² v k. ú. Boskovice paní H., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem

10.3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 2073/45 - zahrada o výměře 24 m² a p. č. 2073/46 - zahrada o výměře 86 m² v k. ú. Boskovice T: 28.06.2019 O: OSM

10.4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje T: 10.09.2019 O: OSM

10.5. ZM ukládá, pokud nebude připomínek ze strany veřejnosti, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 2073/45 - zahrada o výměře 24 m² a p. č. 2073/46 - zahrada o výměře 86 m² v k. ú. Boskovice paní H., Boskovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM T: 10.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 1
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11 - Majetkové vypořádání (úprava veřejných ploch za FÚ), návrhy darovacích smluv - Jihomoravský kraj

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál

11.2. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Boskovice, a to: - p. č. 156/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m² - p. č. 156/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² - p. č. 156/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m² - p. č. 170/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95 m² - p. č. 170/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m² - p. č. 170/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice

11.3. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Boskovice, a to: - p. č. 156/48 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m² - p. č. 156/49 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² - p. č. 156/50 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m² - p. č. 170/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95 m² - p. č. 170/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m² - p. č. 170/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ZM

11.4. ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu stavby úpravy povrchu parkovacích stání na pozemku p. č. 170/6 v k. ú. Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 708 88 337

11.5. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod stavby úpravy povrchu parkovacích stání na pozemku p. č. 170/6 v k. ú. Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 708 88 337 Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ZM 19

11.6. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Boskovice, a to: - p. č. 156/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m² - p. č. 156/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m² - p. č. 156/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m² - p. č. 170/10 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95 m² - p. č. 170/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m² - p. č. 170/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m² z vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice, dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

11.7. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na bezúplatný převod stavby úpravy povrchu parkovacích stání na pozemku p. č. 170/6 v k. ú. Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ: 708 88 337, dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12 - Návrhy darovacích smluv (majetkové vypořádání parkoviště Hybešova) - Jihomoravský kraj

12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál 20

12.2. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na bezúplatné nabytí částí pozemků p. č 2016/1, p. č. 2017/1, p. č. 2021, p. č. 2022, p. č. 2023, dle GP čís. 4820-3270/2016 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2022/2 o výměře 622 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu ZM

12.3. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod částí pozemků v k. ú. Boskovice (dle GP čís. 4975-6069/2017), a to části pozemku p. č. 38 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 38/2 o výměře 101 m², části pozemku p. č. 42/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 42/4 o výměře 21 m², části pozemku p. č. 56/1 – ostatní plocha, jiná plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 56/15 o výměře 67 m², části pozemku p. č. 112/1 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 112/9 o výměře 55 m², části pozemku p. č. 131 – zastavěná plocha, zbořeniště, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 131/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6880/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6880/5 o výměře 7 m², části pozemku p. č. 6881/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6881/4 o výměře 1 m², části pozemku p. č. 6883/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6883/4 o výměře 24 m², části pozemku p. č. 6884/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6884/9 o výměře 242 m², části pozemku p. č. 6886 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6886/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6888/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6888/4 o výměře 143 m², části pozemku p. č. 6889 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6889/2 o výměře 57 m², části pozemku p. č. 6890 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6890/2 o výměře 14 m², části pozemku p. č. 6899 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6899/3 o výměře 175 m², části pozemku p. č. 6923 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6923/2 o výměře 24 m² a pozemku p. č. 56/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví města Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 8 zápisu ZM

12.4. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na bezúplatné nabytí částí pozemků p. č . 2016/1, p. č. 2017/1, p. č. 2021, p. č. 2022, p. č. 2023, dle GP čís. 4820-3270/2016 se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 2022/2 o výměře 622 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337 do vlastnictví města Boskovice, dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM

12.5. ZM ukládá uzavřít darovací smlouvu na bezúplatný převod částí pozemků v k. ú. Boskovice (dle GP čís. 4975-6069/2017), a to části pozemku p. č. 38 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 38/2 o výměře 101 m², části pozemku p. č. 42/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 42/4 o výměře 21 m², části pozemku p. č. 56/1 – ostatní plocha, jiná 21 plocha, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 56/15 o výměře 67 m², části pozemku p. č. 112/1 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 112/9 o výměře 55 m², části pozemku p. č. 131 – zastavěná plocha, zbořeniště, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 131/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6880/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6880/5 o výměře 7 m², části pozemku p. č. 6881/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6881/4 o výměře 1 m², části pozemku p. č. 6883/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6883/4 o výměře 24 m², části pozemku p. č. 6884/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6884/9 o výměře 242 m², části pozemku p. č. 6886 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6886/2 o výměře 10 m², části pozemku p. č. 6888/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6888/4 o výměře 143 m², části pozemku p. č. 6889 – ostatní plocha, zeleň, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6889/2 o výměře 57 m², části pozemku p. č. 6890 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6890/2 o výměře 14 m², části pozemku p. č. 6899 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6899/3 o výměře 175 m², části pozemku p. č. 6923 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 6923/2 o výměře 24 m² a pozemku p. č. 56/10 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m² v k. ú. Boskovice z vlastnictví města Boskovice do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 708 88 337, dle předloženého návrhu T: 30.09.2019 O: OSM