ZM Boskovice č. 11

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
5. Informace - nové logo města Boskovice, MS-Ma, OKT
6. Návrh smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku - Program regenerace MPZ Boskovice 2020
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a paní M. ve výši 534 000 Kč a mezi městem Boskovice a panem R. ve výši 379 500 Kč v souladu s předloženým materiálem. Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a paní M. a mezi městem Boskovice a panem R. ve schváleném znění
  T: 30.09.2020
  O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi městem Boskovice a paní M. a mezi městem Boskovice a panem R. do registru smluv
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
7. Dodatek č.1 ke smlouvě o pořádání festivalu CONCENTUS MORAVIAE
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s. v předloženém znění. Návrh dodatku tvoří přílohu č. 2 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi Městem Boskovice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s. ve schváleném znění
  T: 30.09.2020
  O: OKT
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8. Žádost o finanční podporu pro mládež - SKMB Boskovice, z.s.
9. MŠ - poskytnutí bezúročné zápůjčky na financování projektu Šablony III
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o bezúročné zápůjčce ve výši 300 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Boskovice, p.o. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o bezúročné zápůjčce mezi městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, p.o. ve výši 300 tis. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“
  T: 30.09.2020
  O: OKT (ŠKOL)
 4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv Smlouvu o bezúročné zápůjčce pro Mateřskou školu Boskovice, p.o. na předfinancování projektu „Šablony MŠ Boskovice“ mezi městem Boskovice a Mateřskou školou Boskovice, příspěvková organizace
  T: do 30 dnů od uzavření
  O: OKT
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
11. Vydání Změny č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM vydává po ověření dle § 69 odst. 2) stavebního zákona opatření obecné povahy „Změna č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice“. Opatření obecné povahy "Změna č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice" tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá doručit „Změnu č. 2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice“ a „Úplné znění Regulačního plánu části MPZ Boskovice po změně č. 2“ veřejnou vyhláškou
  T: 31.10.2020
  O: STAV
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
12. Záměr pořízení Změny č. 4 (souboru dílčích změn) Územního plánu Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM rozhoduje na dnešním zasedání, v souladu s ustanovením § 44 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č. 4 Územního plánu Boskovice
 3. ZM ukládá zahrnout do návrhu Zadání změny č. 4 Územního plánu Boskovice jednotlivé návrhy na dílčí změny pod čísly 1 až 6, 8 až 11 a 13 až 23 dle přiloženého seznamu
 4. ZM ukládá zpracovat návrh Zadání změny č. 4 Územního plánu Boskovice
  T: 31.12.2020
  O: STAV
Hlasovalo: 23
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
13. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021 a procenta spolufinancování služeb z úrovně správního obvodu ORP Boskovice
 3. ZM bere na vědomí systém spolufinancování sociálních služeb pro rok 2021 na základě Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022 pro nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické a právnické osoby) poskytující sociální služby v následující podobě:
  • služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které jsou obětmi domácího násilí nebo trestných činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy: 8 % z nákladů služby,
  • služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny: 18 % z nákladů služby,
  • služby sociální prevence (raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné péče, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace): 17 % z nákladů služby,
  • služby sociální prevence (intervenční centra, sociálně terapeutické dílny, domy na půl cesty, azylové domy): 20 % z nákladů služby,
  • služby sociální prevence (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením): 27 % z nákladů služby,
  • služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 6 % z nákladů služby,
  • služby sociální péče (pečovatelská služba): 20 % z nákladů služby
 4. ZM schvaluje navrženou strategii spolufinancování sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2021 v následující podobě: •služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství, které jsou zařazeny do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021, paušálním přepočtem dle počtu obyvatel v území, •služby sociální péče – tyto služby si budou spolufinancování z obcí vyjednávat individuálně podle obecní působnosti klientů, kterým jsou služby poskytovány
 5. ZM schvaluje vzorovou smlouvu mezi městem Boskovice a příslušnou obcí správního obvodu ORP Boskovice za účelem poskytnutí příspěvku na spolufinancování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu ZM
 6. ZM ukládá vyjednat s obcemi ve správním obvodu ORP Boskovice uzavření smluv o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021.
  T: 31.12.2020
  O: starosta
Hlasovalo: 22
Hlasů pro: 22
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
15. Podpora v oblasti sociálních služeb - metodika a vyhlášení dotačního programu pro rok 2021
16. Záměr prodeje pozemku - paní P.
 1. ZM bere na vědomí předložený materiá
 2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 90/1 - zahrada o výměře 623 m² v k. ú. Bačov paní P., Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem
 3. ZM ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 90/1 - zahrada o výměře 623 m² v k. ú. Bačov
  T: 30.09.2020
  O: OSM
 4. ZM ukládá seznámit je s případnými připomínkami ke zveřejněnému záměru prodeje
  T: 08.12.2020
  O: OSM
 5. ZM ukládá, nebude-li připomínek, předložit návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 90/1 - zahrada o výměře 623 m² v k. ú. Bačov paní P., Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem, k projednání ZM
  T: 08.12.2020
  O: OSM