ZM Boskovice č. 16

1. Zahájení
3. Dotazy a připomínky občanů
5. Ručitelské prohlášení
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Ručitelského prohlášení mezi Městem Boskovice a Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 492 40 901
  Návrh Ručitelského prohlášení tvoří přílohu č. 1 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Ručitelské prohlášení mezi Městem Boskovice a Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 492 40 901
  T: 15.10.2021
  O: Služby Boskovice, s.r.o.
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
6. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině KZMB
7. Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku - KZMB
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku pro Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace na nákup automobilu
  Návrh smlouvy tvoří přílohu č.3 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Kulturními zařízeními města Boskovice, příspěvková organizace na nákup automobilu
  T: 15.10.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit v Registru smluv smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku pro Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace mezi městem Boskovice a Kulturními zařízeními města Boskovice, příspěvková organizace
  T: do 30 dnů od uzavření
  O: OKT
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
8. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice pro FC Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 94 400,- Kč mezi městem Boskovice a FC Boskovice, z.s., Dukelská 2286, Boskovice, IĆ: 269 90 911 v předloženém znění
  Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a FC Boskovice, z.s, Dukelská 2286, Boskovice, IČ: 269 90 911 ve schváleném znění
  T: 15.10.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Boskovice a FC Boskovice, z.s Dukelská 2286, Boskovice, IČ: 269 90 911 v registru smluv
  T: do 30 dnů od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Sport 2020 -TJ Minerva Boskovice
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2020 mezi městem Boskovice a TJ Minerva Boskovice, z.s., se sídlem Dukelská 12, Boskovice, IČ: 434 20 796 v předloženém znění
  Návrh Dodatku č. 2 tvoří přílohu č. 5 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2020 mezi městem Boskovice a TJ Minerva Boskovice, z.s., se sídlem Dukelská 12, Boskovice, IČ: 434 20 796 ve schváleném znění
  T: 08.10.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá zveřejnit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Boskovice v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2020 mezi městem Boskovice a TJ Minerva Boskovice, z.s., se sídlem Dukelská 12, Boskovice, IČ: 434 20 796 v registru smluv
  T: do 30 dní od uzavření dodatku
  O: OKT
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 23
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 1
Návrh byl přijat
10. Žádost o finanční podporu - Post Bellum, z.ú. Praha
11. Finanční dar obcím postiženým tornádem
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí finančního daru mezi městem Boskovice a obcemi Hodonín, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice ve výši 150 tis. Kč pro každou obec v předloženém znění
  Návrh obecné smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu ze ZM
 3. ZM ukládá uzavřít smlouvy o poskytnutí finančního daru mezi městem Boskovice a obcemi Hodonín, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice ve výši 150 tis. Kč pro každou obec ve schváleném znění
  T: 31.10.2021
  O: OKT
 4. ZM ukládá uveřejnit smlouvu o poskytnutí finančního daru mezi městem Boskovice a městem Hodonín do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv
  T: do 30 dní od uzavření smlouvy
  O: OKT
Hlasovalo: 25
Hlasů pro: 25
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
13. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022 a procenta spolufinancování služeb z úrovně správního obvodu ORP Boskovice
 3. ZM bere na vědomí systém spolufinancování sociálních služeb pro rok 2022 na základě Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021- 2022 pro nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické a právnické osoby) poskytující sociální služby v následující podobě:
  • služby odborného sociálního poradenství s převažující cílovou skupinou osob, které jsou obětmi domácího násilí nebo trestných činů nebo osoby s poruchami příjmu potravy: 8 % z nákladů služby,
  • služby odborného sociálního poradenství pro ostatní cílové skupiny: 18 % z nákladů služby,
  • služby sociální prevence (raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné péče, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace): 17 % z nákladů služby,
  • služby sociální prevence (intervenční centra, sociálně terapeutické dílny, domy na půl cesty, azylové domy): 20 % z nákladů služby,
  • služby sociální prevence (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením): 27 % z nákladů služby,
  • služby sociální péče (bez pečovatelské služby): 6 % z nákladů služby,
  • služby sociální péče (pečovatelská služba): 20 % z nákladů služby
 4. ZM schvaluje navrženou strategii spolufinancování sociálních služeb na území ORP Boskovice pro rok 2022 v následující podobě:
  • služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství, které jsou zařazeny do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022, paušálním přepočtem dle počtu obyvatel v území,
  • služby sociální péče – tyto služby si budou spolufinancování z obcí vyjednávat individuálně podle obecní působnosti klientů, kterým jsou služby poskytovány
 5. ZM schvaluje vzorovou smlouvu mezi městem Boskovice a příslušnou obcí správního obvodu ORP Boskovice za účelem poskytnutí příspěvku na spolufinancování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022
  Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 8 zápisu ZM 13.6. ZM ukládá vyjednat s obcemi ve správním obvodu ORP Boskovice uzavření smluv o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022
  T: 31.12.2021
  O: starosta
Hlasovalo: 24
Hlasů pro: 24
Hlasů proti: 0
Zdrželo se: 0
Návrh byl přijat
14. Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro rok 2022
 1. ZM bere na vědomí předložený materiál
 2. ZM schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice pro rok 2022